UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mức phụ cấp cho cán bộ Dân số. Gia đình và Trẻ em

 xã, phường, thị trấn

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BLĐTB &XH-BTC ngày 14/5/2004 của liên Bộ: Nội vụ, Lao động thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Căn cứ Công văn số 547/DSGĐTE-KHTC ngày 25/5/2005 của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về chế độ đối với các bộ chuyên trách;

- Xét đề nghị của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tạo Tờ trình số 29/TTr-DSGDTE ngày 15/8/2005, của Sở Tài chính tại Công văn số 1384/CV-TC ngày 25/8/2005 về chế độ phụ cấp cho cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức phụ cấp cho cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn như sau:

- Đối với xã miền núi, hải đảo và xã có 15.000 dân trở lên (theo kết quả thống kê dân số năm 1999): Mức phụ cấp là 250.000 đồng/người/tháng.

- Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: Mức phụ cấp là 230.000đồng/người/tháng.

Điều 2: Nguồn kinh phí:

- Từ ngân sách địa phương: Chi trả 150.000đồng/người/tháng.

- Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình:

+ Chi trả 100.000đồng/người/tháng đối với các xã miền núi, hải đảo và xã có 15.000 dân trở lên (theo kết quả thống kê dân số năm 1999).

+ Chi trả 80.000đồng/người/tháng đối với các xã, phường, thị trấn còn lại.

Điều 3: Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này thực hiện từ ngày 01/10/2005.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Văn Hiếu