CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịchViệt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủtại Tờ trình số 405/TTr-CP ngày 31/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốctịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhândân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có têntrong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2087/QĐ-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịchnước)

1. Nguyễn Văn Vình, sinhngày 01/01/1942 tại Lào

Hiện trú tại: số nhà 7, tổ1, bản Thong-chạ-lơn, huyện Luông-pha-băng, tỉnh Luông-pha-băng

Giới tính: Nam

2. Phan Thị Tâm, sinh ngày29/5/1945 tại Lào

Hiện trú tại: số nhà 7, tổ1, bản Thong-chạ-lơn, huyện Luông-pha-băng, tỉnh Luông-pha-băng.

Giới tính: Nữ