BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2089/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày12/04/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoahọc và Công nghệ.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệmhướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định phân cấp quản lý côngchức, viên chức; trình Bộ trưởng thu hồi Quyết định phân cấp quản lý công chức,viên chức đối với những đơn vị không còn đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định củaQuy định phân cấp quản lý công chức, viên chức.

Điều 3.Những đơn vị sự nghiệp khoa học vàcông nghệ đã có Quyết định chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệmtheo Quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ thựchiện việc quản lý công chức, viên chức theo các quy định hiện hành của phápluật.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 1389/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2005 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủtrưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

QUY ĐỊNH

PHÂNCẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2089/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấpthẩm quyền quản lý công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung làcông chức, viên chức) làm việc trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Côngnghệ.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấpquản lý công chức, viên chức

1. Bộ trưởng và Ban cán sự đảng BộKhoa học và Công nghệ thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác quản lý công chức,viên chức theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhànước.

2. Phân cấp quản lý công chức,viên chức gắn với phát huy trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộtrong việc quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Bảo đảm nguyên tắc tập trungdân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý công chức, viên chức.

4. Phân cấp quản lý công chức,viên chức gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi thẩm quyền củangười đứng đầu đơn vị được phân cấp.

5. Nội dung, mức độ phân cấp thẩmquyền quản lý công chức, viên chức phải phù hợp với các quy định của pháp luậthiện hành.

Điều 3. Nội dung phân cấp quảnlý công chức, viên chức

1. Quản lý số lượng, chất lượngcông chức, viên chức.

2. Tuyển dụng, sử dụng công chức,viên chức

3. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức.

4. Cử công chức, viên chức đi côngtác nước ngoài và quản lý hộ chiếu.

5. Nâng ngạch, chuyển ngạch côngchức; thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức.

6. Thực hiện chế độ tiền lương,phụ cấp, bảo hiểm xã hội đối với công chức viên chức.

7. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luậtđối với công chức, viên chức.

8. Quản lý hồ sơ công chức, viênchức.

9. Kiểm tra việc thực hiện quyđịnh của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chínhsách đối với công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý côngchức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều kiện phân cấp quảnlý công chức, viên chức

Các đơn vị được phân cấp quản lýcông chức, viên chức phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

1. Có tư cách pháp nhân đầy đủ vàbộ máy lãnh đạo: người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị được bổnhiệm chính thức;

2. Có vụ, phòng, ban chuyên tráchlàm công tác tổ chức cán bộ, có cán bộ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức cán bộ được người đứng đầu đơn vị đăng ký vớiVụ Tổ chức cán bộ của Bộ.

3. Được giao quản lý tài chính(tài vụ cấp I, cấp II hoặc cấp III).

Điều 5. Thẩm quyền quản lý côngchức, viên chức

1. Bộ trưởng trực tiếp quản lý đốivới:

a) Người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ;

b) Chuyên viên cao cấp và tươngđương; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương;

c) Công chức, viên chức chuyên mônnghiệp vụ của các đơn vị không được phân cấp quản lý công chức, viên chức.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộđược phân cấp quản lý đối với:

a) Người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc;

b) Chuyên viên chính và tươngđương trở xuống;

c) Công chức, viên chức chuyên mônnghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN TRONG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạncủa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiệncác quy định của Đảng và Nhà nước về công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lýcủa Bộ.

2. Phê duyệt kế hoạch phân bổ chỉtiêu biên chế công chức hành chính; số lượng người làm việc đối với từng đơn vịsự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàngnăm; kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hàng năm và đột xuấtcủa Bộ.

3. Quy định tiêu chuẩn công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; các quy chế để thực hiện công tác quản lýcông chức, viên chức.

4. Quyết định thành lập các hộiđồng: tuyển dụng công chức; xét nâng lương trước thời hạn; khen thưởng - kỷluật theo thẩm quyền; phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cácđơn vị trực thuộc Bộ.

5. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm chức vụ lãnh đạo, quản :

a) Trình cấp có thẩm quyền bổnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Thứ trưởng.

b) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm đối với các chức danh:

- Người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) các đơn vị trực thuộcBộ;

- Lãnh đạo các phòng thuộc các đơnvị trong khối cơ quan Bộ (bao gồm các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh traBộ) và các đơn vị không được phân cấp quản lý công chức, viên chức;

- Chủ tịch Hội đồng thành viênhoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và Kiểmsoát viên các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

c) Quyết định cử người đại diệnphần vốn nhà nước do Bộ là đại diện chủ sở hữu trong các doanh nghiệp nhà nướctrực thuộc Bộ.

d) Phê duyệt chủ trương bổ nhiệmđối với chức vụ lãnh đạo có hệ số phụ cấptừ 0,8 trở lên trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa lạc, Viện Năng lượng nguyên tử ViệtNam, Viện ứng dụng công nghệ.

6. Quyết định tiếp nhận, điềuđộng, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác, thôi việc đối với các đối tượngquy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này.

7. Cử công chức, viên chức đi côngtác nước ngoài, ra nước ngoài về việc riêng (sau đây gọi chung là đi nướcngoài) theo Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng,quản lý hộ chiếu.

8. Bổ nhiệm vào ngạch, chức danh;nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp:

a) Quyết định bổ nhiệm ngạch đốivới công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tươngđương trở xuống;

b) Quyết định bổ nhiệm vào chứcdanh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với viên chức đã trúng tuyển kỳ thi hoặcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II;

c) Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyênviên chính và tương đương, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II và tươngđương không qua thi cho công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu đáp ứngđủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Đề nghị Bộ Nội vụ quyết định bổnhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; thăng hạng chức danh nghềnghiệp hạng I và tương đương không qua thi đối với công chức, viên chức đã cóthông báo nghỉ hưu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định chuyển ngạch, thayđổi chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc Bộ;

e) Tổ chức thi nâng ngạch côngchức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

9. Trình Ban Tổ chức Trung ươngquyết định xếp lương, nâng bậc lương đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chứcdanh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

10. Quyết định nâng bậc lương, phụcấp thâm niên vượt khung và việc hưởng các chế độ phụ cấp khác (nếu có) đối vớilãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, chuyên viên cao cấp và tương đương, viênchức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương.

11. Đánh giá công chức, viên chứchằng năm đối với Thứ trưởng, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ.

12. Quyết định khen thưởng cácdanh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với công chức, viên chức theo Quychế thi đua khen thưởng của Bộ.

13. Quyết định các hình thức kỷluật đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này.

14. Thông báo, quyết định nghỉ hưuđối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ,chuyên viên cao cấp và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng Ivà tương đương.

15. Xác nhận lý lịch công tác vàcác giấy tờ khác theo quy định đối với Lãnh đạo Bộ.

16. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại,tố cáo về việc quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

17. Quyết định việc phân cấp quảnlý cán bộ cho các đơn vị trực thuộc Bộ có đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Quyđịnh này.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạncủa Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộthực hiện các nhiệm vụ dưới đây sau khi được Bộ trưởng phê duyệt hoặc ủy quyền:

a) Ký quyết định phân bổ chỉ tiêubiên chế công chức đối với đơn vị hành chính và số lượng người làm việc đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chưa được giao quyền tự chủ;

b) Tổ chức tuyển dụng công chức,ký quyết định tuyển dụng và điều động công chức về công tác tại các đơn vị khốicơ quan Bộ (bao gồm các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ); bổ nhiệmvào ngạch công chức khi người tập sự đạt yêu cầu hoặc chấm dứt hiệu lực quyếtđịnh tuyển dụng khi người tập sự không đạt yêu cầu thuộc khối cơ quan Bộ;

c) Thông báo ý kiến của Bộ trưởngphê duyệt kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đối vớicác đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thực hiện các thủ tục và kýquyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển công tác, cho thôiviệc, tạm đình chỉ công tác đối với công chức các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ;

đ) Thông báo ý kiến của Bộ trưởngphê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lạicác chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ 0,8 trở lên trong các đơn vị trựcthuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý khu công nghệ caoHòa lạc, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện ứng dụng công nghệ;

e) Phối hợp với các cơ quan liênquan thực hiện thủ tục, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Thứ trưởng,Tổng cục trưởng và tương đương; chủ trì thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổnhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo các phòng trong Vụ trựcthuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị không được phân cấp quản lýcông chức, viên chức theo quy định;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộtrực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định chuyển ngạch đối vớicông chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc khối cơ quanBộ (trừ các chức danh do Bộ trưởng quyết định).

b) Quyết định nâng bậc lương, phụcấp thâm niên vượt khung và phụ cấp khác đối với công chức thuộc khối cơ quanBộ (trừ các chức danh do Bộ trưởng quyết định);

c) Xác nhận danh sách những ngườihưởng lương và phụ cấp lương theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc Bộ (nếu có);

d) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đềnghị kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Bộtrưởng;

đ) Tổ chức thực hiện việc quản lýhộ chiếu theo Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sửdụng, quản lý hộ chiếu;

e) Xác nhận tờ khai đề nghị cấp hộchiếu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và công chức khối cơquan Bộ;

g) Thông báo, ký quyết định nghỉhưu đối với công chức thuộc khối cơ quan Bộ (trừ các chức danh do Bộ trưởngquyết định);

h) Xác nhận tờ khai đề nghị cấp sốbảo hiểm và thực hiện bổ sung, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản sổ bảo hiểm xã hộitheo quy định đối với công chức thuộc khối cơ quan Bộ (không bao gồm Văn phòngBộ);

i) Tiếp nhận, quản lý, bổ sung vàlưu giữ hồ sơ của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộcBộ; tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và bổ sung, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản hồsơ của công chức thuộc khối cơ quan Bộ (không bao gồm Văn phòng Bộ); xác nhậnlý lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ(trừ các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng);

k) Tổ chức kiểm tra, phối hợpthanh tra về công tác tổ chức cán bộ theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt;giải quyết khiếu nại về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạncủa Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp quản lý

1. Chịu trách nhiệm trước Bộtrưởng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định về quản lý côngchức, viên chức của đơn vị theo Quy định này và quy định khác có liên quan củapháp luật.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng (quaVụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt kế hoạch biên chế công chức; tuyển dụng công chức,viên chức; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viênchức thuộc thẩm quyền quản lý và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt.

Tiếp nhận, điều động, biệt phái,luân chuyển, chuyển công tác, cho thôi việc, tạm đình chỉ công tác đối với côngchức, viên chức (trừ chức danh do Bộ trưởng quyết định) thuộc thẩm quyền quảnlý.

3. Quyết định phân bổ chỉ tiêubiên chế công chức cho các đơn vị trực thuộc (nếu có) theo vị trí việc làm đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức thực hiện quy hoạch cánbộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễnnhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý:

a) Trình Bộ trưởng phê duyệt chủtrương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo có hệ số phụ cấp từ0.8 trở lên thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoahọc và Công nghệ thực hiện quy trình và quyết định bổ nhiệm theo quy định;

b) Thực hiện quy trình và quyếtđịnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc quyền quảnlý; miễn nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và tạm đình chỉcông tác theo quy định của pháp luật đối với các chức danh nêu trên.

6. Cử công chức, viên chức đi côngtác nước ngoài:

a) Quyết định cử công chức, viênchức thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả chuyên viên cao cấp và tương đương)đi nước ngoài theo Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sửdụng, quản lý hộ chiếu;

b) Xác nhận tờ khai đề nghị cấp hộchiếu cho lãnh đạo, công chức, viên chức (bao gồm cả chuyên viên cao cấp vàtương đương) các đơn vị trực thuộc;

7. Bổ nhiệm vào ngạch công chứcđối với công chức, viên chức hoàn thành chế độ tập sự; chấm dứt hiệu lực quyếtđịnh tuyển dụng khi công chức, viên chức tập sự không đạt yêu cầu.

8. Quyết định nâng bậc lương, phụcấp thâm niên vượt khung và phụ cấp khác (nếu có) đối với công chức ngạchchuyên viên chính và tương đương trở xuống; người đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu các tổ chức trực thuộc, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IItrở xuống sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng.

9. Tổ chức đánh giá hàng năm đốivới công chức, viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành;trực tiếp đánh giá đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị, người đứng đầucác tổ chức trực thuộc.

10. Quyết định kỷ luật công chức,viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật (trừ các chứcdanh do Bộ trưởng quyết định).

11. Thông báo và quyết định nghỉhưu đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các chức danh doBộ trưởng quyết định).

12. Xác nhận tờ khai đề nghị cấpsổ bảo hiểm xã hội và thực hiện bổ sung, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản số bảohiểm xã hội của công chức, viên chức trực tiếp quản lý theo quy định.

13. Tổchức thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ và độtxuất công tác quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và củaBộ.

14. Tổ chức thực hiện việc lập hồsơ và bổ sung, giao, nhận, lưu giữ, bảo quản hồ sơ cá nhân của công chức, viênchức do đơn vị trực tiếp quản lý theo quy định; xác nhận lý lịch đối với cánbộ, công chức, viên chức có hồ sơ lưu giữ tại đơn vị.

15. Chịu trách nhiệm trước Bộtrưởng về việc thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức theo quy địnhhiện hành của Nhà nước và của Bộ.

16. Định kỳ tháng 6 và tháng 12hằng năm, báo cáo Bộ việc thực hiện các nội dung đã được phân cấp tại Điều 8Quy định này (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Vụ Tổchức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểmtra các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Quy định này; trình Bộ trưởng xemxét hủy bỏ quyết định của Thủ trưởng đơn vị trái với chính sách, chế độ, nguyêntắc và thủ tục quy định đối với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chứcvà thẩm quyền được phân cấp tại Quy định này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Quy địnhnày, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cánbộ để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.