ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2003

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân; Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thu tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính về ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐND ngày 10/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2002, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 530/2002/QĐ-UB ngày 08/11/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2003 tỉnh Lào Cai (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim