THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BẢO QUẢN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” giai đoạn 2016 - 2025 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Đề án

Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

2. Mục tiêu của Đề án

a) Bảo quản an toàn tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hạn chế sự hư hỏng của tài liệu nhằm gìn giữ tài liệu lâu dài.

b) Phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua việc đổi mới và mở rộng các hình thức quảng bá, tuyên truyền nhằm giới thiệu cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, hiểu được giá trị nội dung, ý nghĩa của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

c) Góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về vai trò của công tác lưu trữ, giá trị của tài liệu lưu trữ thông qua khối Di sản tư liệu thế giới quý hiếm này.

3. Nội dung Đề án

a) Giai đoạn I (2016 - 2020)

- Tổ chức thực hiện công tác bảo quản tài liệu Mộc bản triều Nguyễn:

+ Phân loại, xác định mức độ đầy đủ của khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn;

+ Nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm các phương pháp, giải pháp tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu bị hư hỏng theo mức độ phân loại;

+ Tiến hành tu bổ, phục chế tài liệu Mộc bản triều Nguyễn sau khi thử nghiệm thành công;

+ Cải tạo kho bảo quản thông thoáng phù hợp với tài liệu Mộc bản;

+ Xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh, tu bổ, phục chế tài liệu Mộc bản.

- Tổ chức thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn:

+ Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn;

+ Trưng bày, triển lãm, làm phiên bản, làm phim giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn;

+ Xây dựng Trang thông tin điện tử về tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

- Tăng cường năng lực cán bộ:

+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật cho những người làm trực tiếp công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn;

+ Thuê chuyên gia, nghệ nhân trong và ngoài nước tư vấn về kỹ thuật tu bổ, phục chế, kỹ thuật bảo quản tài liệu gỗ;

+ Khảo sát trong và ngoài nước về phương pháp chế tác, kinh nghiệm bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản.

b) Giai đoạn II (2021 -2025)

- Tiếp tục thực hiện tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu Mộc bản bị hư hỏng.

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin cấp 1 và phần mềm quản lý, khai thác tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

- Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua các hình thức: Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm; trưng bày, triển lãm; làm phiên bản; xây dựng các bộ phim tài liệu; hội thảo chuyên đề; giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học.

- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm trực tiếp công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Nguồn kinh phí: Chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

b) Hàng năm, Bộ Nội vụ lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Đề án hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan liên quan

a) Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương.

b) Các Bộ, cơ quan liên quan: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: KTTH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam