ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chế độ chi trả thù lao đối với giáo viên thỉnh giảng tại

các cơ sở đào tạo trong tỉnh Lào Cai

___________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 211 611994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số: 257/TT-TC-VG ngày 6/5/2002 về việc quy định chế độ thù lao đối với giáo viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức chi trả thù lao đối với giảng viên, giáo viên mời thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh Lào Cai như sau:

1. Đối với giảng viên, giáo viên dạy các lớp cao đẳng, đại học:

- Giảng viên là cấp cục, vụ, viện, giáo sư, tiến sỹ, chuyên viên cao cấp và tương đương: 30.000đ/l tiết giảng.

- Giảng viên là các đối tượng khác: 22.000đ/l tiết giảng.

2. Đối với giảng viên, giáo viên dạy các lớp trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề:

- Giảng viên là cấp cục, vụ, viện, giáo sư, tiến sỹ, chuyên viên cao cấp và tương đương: 25.000đ/l tiết giảng.

- Giảng viên là các đối tượng khác: 20.000đ/l tiết giảng.

3. Đối với giáo viên giảng dạy các lớp năng khiếu:

- Giáo viên là người nước ngoài được cấp có thẩm quyền cho phép mời giảng dạy: Mức thù lao do cơ quan, đơn vị thoa thuận trên cơ sở khả năng bố trí kinh phí của mình.

- Giáo viên là NSƯT, NSND: 30.000đ/l tiết giảng.

- Giáo viên thuộc các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh: 22.000đ/l tiết giảng.

- Giáo viên thuộc các đối tượng khác: 20.000đ/l tiết giảng.

4. Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm bố trí nơi nghỉ cho giảng viên, giáo viên thỉnh giảng là người ngoài địa phương. Trong trường hợp không có điều kiện bố trí nơi nghỉ, nếu phải thuê ngoài thì phải có chứng từ chi tiền thuê phòng nghỉ hợp lệ, mức chi tiền nghỉ theo quy định chế độ hiện hành.

- Chi trả thù lao đối với giảng viên thỉnh giảng là một khoản chi trong ngân sách đào tạo hàng năm cua các cơ sở đào tạo, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm quản lý, thanh toán đúng chế độ, đúng đối tượng, theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính vật giá, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và xã hội, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh