UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

_________

Số: 209 /QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nam, ngày 09 tháng 02 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ kế hoạch 373/KH-UB ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại tờ trình số 16/TT-CN ngày 30/01/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những Quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c).

CHỦ TỊCH

- Như điều 3.

- LĐVP (2); CV: CN, TCTM, NC.

- Lưu VT, CN.

(Đã ký)

qd nghệ nhân.

Đinh Văn Cương

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu

và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân,

người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo quyết định số 209 /QĐ-UB ngày 09 tháng02 năm 2004

của UBND tỉnh Hà Nam)

___________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1.1- Nhằm khuyến khích, phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam trong việc xây dựng, khôi phục và phát triển ngành nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống, làng nghề mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1.2- Góp phần phát triển sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường xuất khẩu, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Là công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam, làm việc trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của tỉnh Hà Nam. Riêng người có công đưa nghề mới về tỉnh không nhất thiết có hộ khẩu tại Hà Nam.

Điều 3. Hội đồng xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của giám đốc Sở Công nghiệp.

Chương II

TIÊU CHUẨN

Điều 4. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thợ giỏi cấp tỉnh

4.1- Là thợ lành nghề, có trình độ kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp giỏi, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được.

4.2- Làm việc có năng suất, chất lượng cao; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt được những người trong nghề, cùng làm việc thừa nhận.

4.3- Có sản phẩm đoạt giải trong các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi ở trong nước, khu vực và quốc tế. Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao và được tập thể cùng làm việc nhiều năm ở đơn vị nhất trí suy tôn.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh

5.1- Là người có trình độ kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp điêu luyện; có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ nghệ thuật cao mà người thợ lành nghề khác không làm được.

5.2- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, có phẩm chất đạo đức, lối sống được những người trong nghề, lĩnh vực người đó hoạt động tôn vinh, thừa nhận.

5.3- Có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao : Đoạt huy chương vàng, huy chương bạc trong các cuộc thi triển lãm quốc gia hoặc quốc tế. Đối với những người không có điều kiện tham gia các cuộc thi triển lãm thì phải có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao được hội đồng công nhận.

5.4- Có công đóng góp trong việc gìn giữ, phát triển, đào tạo và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét công nhận người có công đưa nghề mới về tỉnh

6.1- Nghề được du nhập vào tỉnh Hà Nam là nghề mới ở Hà Nam chưa có; sản phẩm phải được thị trường chấp nhận.

6.2- Quy mô về lao động tối thiểu phải đạt 150 người trở lên.

6.3- Thời gian duy trì và phát triển nghề mới tối thiểu là 02 năm trở lên.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN

VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI THỢ GIỎI, NGHỆ NHÂN

CẤP TỈNH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ TỈNH

Điều 7. Trình tự, thời gian, hồ sơ xét các danh hiệu

7.1- Trình tự

+ Uỷ ban nhân dân xã, phường có các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất: Tổ chức tuyển chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ gửi văn bản đề nghị lên UBND huyện, thị xã.

+ Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã : Tập hợp hồ sơ, xác nhận, lập danh sách và gửi văn bản đề nghị về Hội đồng xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh. Sở Công nghiệp là cơ quan thường trực.

+ Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh tổ chức thẩm định, xét duyệt những người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định cấp bằng công nhận các danh hiệu.

7.2- Thời gian

Thời gian tổ chức xét công nhận các danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, người có công đưa nghề mới về tỉnh theo định kỳ vào tháng 12 hàng năm.

7.3- Hồ sơ

Hồ sơ xét công nhận các danh hiệu gồm có :

+ Đơn của người được xét công nhận danh hiệu

+ Bản thành tích của người được đề nghị xét công nhận danh hiệu : thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh do UBND cấp xã xác nhận.

+ Bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước, khu vực hoặc quốc tế (nếu có).

+ Biên bản xét duyệt và văn bản đề nghị công nhận danh hiệu :

- Danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân do UBND cấp xã thực hiện.

- Người có công đưa nghề mới về tỉnh do uỷ ban nhân dân cấp xã, UBND cấp huyện thực hiện.

Điều 8. Một số chế độ ưu đãi

8.1- Chế độ đối với thợ giỏi

+ Được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận danh hiệu thợ giỏi và được thưởng một lần một khoản tiền hoặc hiện vật trị giá là 02 triệu đồng.

+ Được tổ chức truyền, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

+ Được mời tham gia các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi do nhà nước tổ chức ở trong nước và quốc tế.

8.2- Chế độ đối với nghệ nhân 

+ Được UBND tỉnh cấp bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh và được thưởng một lần một khoản tiền hoặc hiện vật trị giá là 03 triệu đồng.

+ Được tổ chức truyền nghề, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

+ Được tham gia các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của tỉnh.

+ Được nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo luật bản quyền tác giả, tác phẩm.

+ Được đề nghị hội đồng cấp trung ương xét công nhận danh hiệu nghệ nhân cấp nhà nước.

8.3- Chế độ đối với người có công đưa nghề mới về tỉnh

+ Được UBND tỉnh cấp bằng khen, và được thưởng một lần một khoản tiền hoặc hiện vật trị giá 05 triệu đồng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Công nghiệp Hà Nam là cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ, trình hội đồng xét duyệt cấp tỉnh để xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, UBND các huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Văn Cương