ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔCHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN LÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU BẢOQUẢN TINH BỘT DONG RIỀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoahọc và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý cácchương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnhBắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1072/QĐ-UBND ngày 15/7/2013của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học côngnghệ triển khai đợt 01 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp xét chọn hồ sơ đăng ký tuyểnchọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án ngày 18/10/2013;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số: 61/TTr-SKHCN ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyểnlà đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng, cụthể như sau:

1. Tên dự án: Nghiên cứubảo quản tinh bột dong riềng.

2. Tên tổ chức trúng tuyểnchủ trì thực hiện dự án: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thuhoạch.

3. Cá nhân trúng tuyển làmChủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Duy Lâm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Kiểmtra chất lượng nông sản thực phẩm.

Điều 2. Giao cho Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn chỉnhhồ sơ dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có tên tạiĐiều 1 và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNông Văn Chí