ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lángày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng; chống táchại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ướckhung về kiểm soát thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống táchại của thuốc lá đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 172/TTr-SYT ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đếnnăm 2020 của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cácsở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tinvà Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Công an tỉnh, Chỉhuy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giámđốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban CN CT PCTH thuốc lá Quốc gia;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT UBMTTQ tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PT VHXH;
- Như Điều 3;
- Báo Sơn La;
- PCVP UBND tỉnh PT VHXH;
- Phòng KTN VP UBND tỉnh (đ/c Văn);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX(2), NQ, 35.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾNLƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnhSơn La)

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁCHẠI CỦA THUỐC LÁ GIAI ĐOẠN 2002 - 2012

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc củatổ quốc, với địa hình hiểm trở giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưalũ, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệngười dân hút thuốc lá, thuốc lào còn phổ biến, trong những năm qua công táctuyên truyền, về tác hại của thuốc lá đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn,hạn chế.

2. Thực hiện Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày14/8/2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốclá trong giai đoạn 2000 - 2010, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triểnkhai thực hiện công tác phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá. Các sở, ban,ngành của tỉnh phối hợp tích cực với ngành y tế và các đơn vị có liên quan vậnđộng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cùng toàn thể nhân dân trong tỉnhhưởng ứng và tham gia tích cực vào các hoạt động PCTH của thuốc lá, bảo vệ sứckhỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩyquá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhận thức của người dân về tác hại của thuốclá và tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá

Trong những năm qua nhận thức của người dân vềtác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá và tiếp xúc thụ động với khóithuốc không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ người dân biết về tác hại của thuốc lávà tác hại của hút thuốc lá thụ động là rất cao.

2. Hoạt động PCTH của thuốc lá ngày càng đượcnhiều cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện

Trước đây các hoạt động PCTH của thuốc lá thườngdo ngành y tế chủ trì phát động và chưa nhận được nhiều sự quan tâm của cácngành, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng. Hiện nay, ngày càng có nhiềungành và tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia hoạt động PCTH của thuốclá. Đến nay các hoạt động PCTH của thuốc lá đã được đẩy mạnh tại các địa phươngvà được sự quan tâm nhiều hơn của các tổ chức đoàn thể, các trường đại học, caođẳng và các trường dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh trong hoạt động PCTH củathuốc lá.

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, tồn tại

1.1. Về hoạt động thông tin, giáo dục, truyềnthông về PCTH của thuốc lá

- Trong thời gian qua các chiến dịch truyềnthông phần lớn chỉ tập trung trong Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễQuốc gia không thuốc lá từ 25 - 31 tháng 5 hàng năm. Các hoạt động truyền thôngchưa được thực hiện thường xuyên, các hình thức truyền thông chưa được xây dựngđa dạng và phong phú vì vậy hiệu quả còn hạn chế.

- Hoạt động PCTH của thuốc lá chưa được các cấpchính quyền quan tâm, kinh phí từ địa phương chưa được bố trí thích đáng, cáctổ chức chính trị xã hội chưa vào cuộc nên mặc dù đã có tài liệu hướng dẫnnhưng số địa phương triển khai các hoạt động PCTH của thuốc lá còn rất ít vànhiều khi còn mang nặng tính hình thức.

- Do địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, biên giớicòn nhiều khó khăn về giao thông, kinh tế, trình độ dân trí chưa cao, do vậynhận thức về tác hại của thuốc lá còn thấp; đồng thời công tác tuyên truyền vềtác hại của thuốc lá chưa sâu rộng; sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo các cấp;lãnh đạo các đơn vị, trường học về PCTH của thuốc lá còn hạn chế.

1.2. Việc tuân thủ các quy định về PCTH củathuốc lá

Mặc dù đã có hành lang pháp lý khá chặt chẽ vềcấm toàn diện quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá, nhưng việc giám sátthực hiện còn chưa tốt. Tỷ lệ vi phạm quy định còn cao, đặc biệt là việc quảngcáo các sản phẩm thuốc lá thông qua việc trưng bày không đúng quy định các sảnphẩm thuốc lá tại điểm bán. Chưa thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc lá tạinơi làm việc, bệnh viện, trường học, các địa điểm công cộng,... tình trạng viphạm xảy ra khá phổ biến.

1.3. Về dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

Nhiều người đang hút thuốc có kế hoạch bỏ thuốc,tuy nhiên dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá trên địa bàn tỉnh hiện nay chưacó. Do vậy không đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng, đặc biệt là tại các khuvực nông thôn.

1.4. Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lýcác hành vi vi phạm pháp luật về PCTH của thuốc lá

Cho đến nay các hoạt động thanh tra, kiểm tratrong PCTH của thuốc lá chưa được triển khai toàn diện và đồng bộ. Đa số cáccác hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vềPCTH của thuốc lá chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chống buôn lậu các sản phẩmthuốc lá. Việc đánh giá, giám sát thực thi các văn bản quy phạm pháp luật vềPCTH của thuốc lá thực hiện không thường xuyên dẫn đến tình trạng vi phạm quyđịnh rất phổ biến.

1.5. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp;công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động PCTH của thuốc lá

- Thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cáccấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành. Việc tổ chức thực hiện còn mangtính hình thức, chưa tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm.

- Hoạt động PCTH của thuốc lá là một lĩnh vựccần có sự phối hợp liên ngành hết sức chặt chẽ và đồng bộ. Việc PCTH của thuốclá được thực hiện từ khâu sản xuất đến tiêu dùng và liên quan đến phạm vi quảnlý của nhiều sở, ngành khác nhau như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởCông thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thôngtin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động PCTH của thuốclá còn thiếu sự chủ động tham gia của các sở, ban, ngành liên quan, nên công tácphối hợp liên ngành chưa đạt hiệu quả cao.

2. Nguyên nhân

- Các sở, ban, ngành và chính quyền các địaphương chưa chủ động và quan tâm thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá.

- Thiếu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ cáccơ quan chức năng cũng như mọi người dân trong cộng đồng.

- Hoạt động PCTH của thuốc lá thường được coi lànhiệm vụ của ngành y tế vì có liên quan nhiều đến sức khỏe, tuy nhiên để PCTHcủa thuốc lá có hiệu quả đòi hỏi phải có sự phối hợp liên ngành và thực hiệnmột cách đồng bộ tại tất cả các cấp.

- Trong thời gian qua các sở, ban, ngành và tổchức đoàn thể còn chưa thực sự chủ động tổ chức và triển khai các hoạt độngPCTH của thuốc lá. Nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể chưa tham gia PCTH của thuốclá hoặc tham gia mang tính hình thức. Các cơ quan chức năng chưa quan tâm thựchiện việc kiểm tra, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTHcủa thuốc lá đặc biệt là vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại một số khu vựccông cộng.

- Các sản phẩm thuốc lá rất sẵn có trên thịtrường.

- Chưa quyết liệt trong việc kiểm soát nguồncung cấp thuốc lá và các điều kiện đảm bảo để PCTH của thuốc lá trên địa bàntoàn tỉnh.

- Các sản phẩm thuốc lá được bày bán tràn lantrên các đường phố, ngõ xóm. Chưa thực hiện việc cấp phép cho người bán lẻ thuốclá vì vậy gây khó khăn cho việc kiểm soát các hoạt động quảng cáo, khuyến mạitại điểm bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá nhập lậu. Việc thiếu kiểm soátmạng lưới bán lẻ tạo điều kiện cho thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận và mua cácsản phẩm thuốc lá để sử dụng.

- Ý thức chấp hành pháp luật của người dân vềPCTH của thuốc lá chưa tốt.

- Công tác tuyên truyền PCTH của thuốc lá chưatích cực, chỉ được triển khai rầm rộ thời gian đầu và những tháng cao điểm.

- Thiếu nguồn lực để triển khai hoạt động PCTH củathuốc lá.

+ Nguồn nhân lực: Tại địa phương phần lớn khôngcó cán bộ đầu mối để tổ chức triển khai thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá.

+ Về kinh phí: Trong 10 năm qua, các hoạt độngPCTH của thuốc lá chủ yếu dựa vào nguồn tại trợ của các tổ chức quốc tế. Do đó,các hoạt động PCTH của thuốc lá thường không mang tính ổn định, lâu dài. Kinhphí của Bộ Y tế, các bộ, ngành trung ương dành cho chương trình PCTH của thuốclá còn rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phần II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNGTÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU PCTH CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu chung

Giảm nhu cầu sử dụng tiến tới kiểm soát và giảmmức cung cấp các sản phẩm thuốc lá, nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sửdụng thuốc lá gây ra.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020 giảm tỷ lệ hút thuốc lá trongmột số nhóm đối tượng

- Thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): Dưới 18%.

- Nam giới hút thuốc lá: Dưới 39%.

- Nữ giới hút thuốc: Dưới 1,4%.

2.2. Tăng cường tuân thủ pháp luật của người dânvề thực hiện môi trường không khói thuốc

Đến năm 2020 giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động vớikhói thuốc tại:

- Cơ sở y tế: Dưới 14%.

- Cơ sở giáo dục (từ mầm non đến trung học phổthông): Dưới 12%.

- Trường đại học: Dưới 35%.

- Nơi làm việc: Dưới 26%.

- Nhà hàng: Dưới 50%.

- Phương tiện giao thông công cộng: Dưới 16%.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Giai đoạn 1 (2013 - 2015)

1.1. Tiếp tục phổ biến Luật PCTH của thuốc lá

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về thông tin,truyền thông về Luật PCTH của thuốc lá.

- Xây dựng tài liệu thông tin và truyền thông vềtác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sốngkhông có khói thuốc lá, chính sách, pháp luật về PCTH của thuốc lá bảo đảm phùhợp với các nhóm đối tượng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vềtác hại và PCTH của thuốc lá trong trường học.

- Tăng cường cung cấp thông tin và truyền thôngvề phòng, chống tác hại thuốc lá cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọngcác đối tượng là các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, thanh thiếuniên, nhân viên làm công tác xã hội, cán bộ truyền thông.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHcủa thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò củamạng lưới cộng tác viên về PCTH của thuốc lá trong việc vận động người dân tạicộng đồng nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về PCTH của thuốc lá vàtích cực tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá. Bổ sung tiêu chí không sử dụngthuốc lá vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tạicộng đồng.

- Phát triển dịch vụ tư vấn cho người bệnh,người nhà người bệnh về tác hại của thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc látại các cơ sở y tế.

1.2. Thực hiện quy định về môi trường không khóithuốc

- Có biển báo và thông báo về việc cấm không hútthuốc lá tại những nơi công cộng. ở những nơi cần thiết có chỗ giành riêng chongười hút thuốc lá.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tạicác địa điểm theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

- Xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy địnhcấm hút thuốc.

1.3. Đánh giá việc thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật về PCTH của thuốc lá

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liênngành và xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá đối vớitất cả các ngành, các tổ chức xã hội và trong cộng đồng.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm về việctriển khai thực hiện kế hoạch PCTH của thuốc lá.

1.4. Củng cố tổ chức và mạng lưới PCTH của thuốclá; tăng cường năng lực điều phối của ngành y tế về PCTH của thuốc lá

- Hàng năm kiện toàn Ban chỉ đạo chương trìnhPCTH của thuốc lá các cấp với sự tham gia của các sở, ban, ngành, các tổ chứcchính trị xã hội. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, lập kế hoạch cho những nămtiếp theo sát với thực tế của địa phương.

- Giảng dạy trong các cấp học về PCTH của thuốclá.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổchức các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của LuậtPCTH của thuốc lá, Công ước Khung; kêu gọi mọi người dân trong cộng đồng tíchcực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về PCTH của thuốc lá.

- Xây dựng các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốclá, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế và các nhân viên y tế cộng đồng về phươngpháp cai nghiện thuốc lá; tư vấn về tác hại của thuốc lá và hỗ trợ cai nghiệnthuốc lá tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng.

2. Giai đoạn 2 (2016 - 2020)

Dựa trên kết quả đã đạt được và những kinhnghiệm được rút ra trong công tác PCTH của thuốc lá giai đoạn 2013 - 2015,Chương trình PCTH của thuốc lá sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2016 - 2010:

- Tiếp tục tăng cường thực thi quy định môitrường không khói thuốc.

- Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá về tỷ lệ sửdụng thuốc lá, tiếp xúc thụ động với khói thuốc.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy địnhvề cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá; thực trạng kinhdoanh bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Các giải pháp giảm nhu cầu sử dụng các sảnphẩm thuốc lá

1.1. Tăng cường việc thực thi các quy định vềmôi trường không khói thuốc

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bảnhướng dẫn về thực hiện môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật PCTHcủa thuốc lá. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm theoquy định của Luật PCTH của thuốc lá.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vịchức năng trong việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiệnmôi trường không khói thuốc. Xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quyđịnh cấm hút thuốc.

1.2. Thực hiện các chương trình truyền thônggiáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng vàcác nhà hoạch định chính sách trong việc thực hiện hoạt động PCTH của thuốc lá

- Xây dựng và thực hiện các chương trình giáodục sức khoẻ và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hạicủa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lávà lối sống không thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trìnhgiáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Tổ chứccuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá trong đó có tiêu chí “Khôngsử dụng thuốc lá” ở cộng đồng.

- Thực hiện các chương trình tập huấn, nâng caonhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộ y tế, cán bộcác ban, ngành, đoàn thể; nhân viên làm công tác xã hội; những người làm côngtác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lývà những đối tượng có liên quan khác.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông về PCTHcủa thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng thời lượng phát cáctin, bài về PCTH của thuốc lá, các quy định về PCTH của thuốc lá trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

1.3. Áp dụng các biện pháp để hạn chế và kiểmsoát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

1.4. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểmtra việc thực thi các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh trachuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy địnhpháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinhdoanh thuốc lá; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

1.5. Phát triển các dịch vụ để hỗ trợ người hútthuốc cai nghiện thuốc lá

- Xây dựng và thực hiện hiệu quả các chươngtrình cai nghiện thuốc lá. Đa dạng hoá các hình thức tư vấncai nghiện thuốc lá. Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá phải được lồng ghéptrong các chương trình, kế hoạch về y tế và giáo dục với sự tham gia của cáccán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cán bộ tại cộng đồng.

- Sử dụng các thuốc điều trị cai nghiện thuốc látheo quy định hiện hành. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng cácphương pháp cai nghiện phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội.

2. Các giải pháp giảm cung cấp các sản phẩmthuốc lá

2.1. Kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩmthuốc lá

- Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từbán buôn đến bán lẻ, tiếp tục thực hiện việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bánbuôn, bán lẻ và cấp phép đối với cơ sở bán lẻ thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩmthuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, tại trường học, bệnh viện, trên các phươngtiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theoquy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý lưu thôngtrên địa bàn đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu theo quy định.

2.2. Ngăn ngừa việc sử dụng người dưới 18 tuổibán thuốc lá và bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá chongười dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá phải có bảncam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18tuổi và sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn và thực hiện xửphạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lábằng máy bán tự động.

2.3. Tăng cường công tác chống buôn lậu các sảnphẩm thuốc lá và kiểm soát tình trạnh kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩmthuốc lá

- Kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sảnphẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả tại thị trường trên địa bàn và xử phạtnghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vinhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinhdoanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện nghiêm quy định xử lý các sản phẩmthuốc lá giả và phương tiện sản xuất thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác,thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp khi bị tịch thu.

- Tăng cường hỗ trợ cho lực lượng chống buônlậu, đặc biệt là tại các huyện biên giới. Tổ chức các nghiên cứu, đánh giá tìnhhình kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá bất hợp pháp để làmcơ sở đề xuất các giải pháp phòng chống buôn lậu thuốc lá có hiệu quả.

- Tích cực tham gia và phối hợp với các tỉnhbiên giới nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về chống buôn bán bất hợp pháp cácsản phẩm thuốc lá.

3. Các giải pháp khác

3.1. Tăng cường phối hợp liên ngành trong PCTHcủa thuốc lá

- Thành lập Ban chỉ đạo chương trình PCTH củathuốc lá cấp tỉnh với sự tham gia của các sở, ban, ngành và các tổ chức chínhtrị xã hội. Quy định rõ chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban,ngành, đoàn thể đảm bảo công tác PCTH của thuốc lá được thống nhất và thực hiệnmột cách đồng bộ tại địa phương.

- Phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực chocán bộ tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá đến địa phương; tăng cường năng lựccho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá thông qua các lớp tập huấn,chương trình đào tạo, hội thảo và các hình thức khác; phối hợp hoạt động vàtrao đổi kinh nghiệm.

3.2. Giám sát và đánh giá kết quả PCTH của thuốclá và việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về PCTH của thuốc lá

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đánh giá khoahọc tiến tới thiết lập hệ thống giám sát có hiệu quả để xác định các chỉ sốtiêu thụ, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng, hậu quả của việcsử dụng sản phẩm thuốc lá và phơi nhiễm khói thuốc lá.

- Thực hiện định kỳ các nghiên cứu, đánh giá vềviệc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về PCTH của thuốc lá, đặc biệt làviệc thực thi môi trường không khói thuốc; cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ,buôn lậu các sản phẩm thuốc lá; in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩmthuốc lá.

- Thực hiện các chương trình đánh giá độc lậphoặc lồng ghép các chương trình giám sát các sản phẩm thuốc lá vào điều tra mứcsống dân cư, các chương trình giám sát sức khoẻ quốc giahoặc các chương trình đánh giá khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sửdụng thuốc lá.

3.3. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí cấp chohoạt động PCTH của thuốc lá tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn Quỹ PCTH của thuốc lá.

2. Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương vàngân sách địa phương).

3. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước.

4. Nguồn kinh phí khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình PCTH củathuốc lá các cấp

- Ban chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá cấptỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, đại diện lãnh đạo Sở Ytế làm phó ban thường trực, thư ký là chuyên viên chuyên trách công tác PCTHcủa thuốc lá của Sở Y tế và thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngànhliên quan.

- Hàng năm, Ban chỉ đạo chương trình PCTH củathuốc lá của tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả hoạt độngcủa chương trình.

- Ban chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá cấphuyện do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, thành phố phụ trách khối văn hóa xãhội làm trưởng ban, Giám đốc Trung tâm y tế, Trưởng phòng y tế huyện, thành phốlàm phó ban, thư ký là chuyên viên chuyên trách công tác PCTH của thuốc lá củaphòng y tế và thành viên là các đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

- Ban chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá cấpxã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách văn hóa xã hộilàm trưởng ban, trạm trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn làm phó ban, thư kýlà cán bộ chuyên trách công tác PCTH của thuốc lá xã, phường, thị trấn và đạidiện các tổ chức, đoàn thể có liên quan làm thành viên.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBNDhuyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạochương trình PCTH của thuốc lá cấp tỉnh. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạochương trình PCTH của thuốc lá tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức và điều phối thực hiệncác chương trình, kế hoạch liên ngành PCTH thuốc lá trên phạm vi toàn tỉnh. Vănphòng/đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo chương trình PCTH của thuốc lá cấptỉnh đặt tại Sở Y tế, có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo chương trình tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Công ước Khung và các kế hoạch về PCTHcủa thuốc lá.

- Chủ trì trong việc áp dụng các phương pháp cainghiện thuốc lá và tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quantrong việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCTHcủa thuốc lá.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan như:Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Báo Sơn La tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãivề mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Luật PCTH của thuốc lá, Công ước Khung; kêugọi mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quyđịnh về PCTH của thuốc lá.

2.2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp tuyên truyền về Luật PCTH của thuốclá; Công ước Khung; tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biệnpháp PCTH của thuốc lá.

- Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống vănhóa, không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong việc cưới, tang, lễhội và nơi công cộng. xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc. Lồng ghépcác thông tin, truyền thông giáo dục PCTH của thuốc lá với phong trào toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,thể thao và du lịch của ngành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấmquảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảngcáo các sản phẩm của thuốc lá.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quanthông tin, truyền thông thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về LuậtPCTH của thuốc lá; Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủtrương, biện pháp PCTH của thuốc lá.

- Kiểm soát chặt chẽ và xử phạt các hành vi viphạm về quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.4. Sở Công thương

- Chỉ đạo hoạt động của việc sản xuất, kinhdoanh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với cáccơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành trong nhậpkhẩu, sử dụng thiết bị sản xuất thuốc lá, thuốc lá nguyên liệu và giấy vấn điếuthuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quansắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốclá.

- Chỉ đạo công tác quản lý nhập khẩu, lưu thôngthuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệpkinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thựchiện có hiệu quả việc chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanhthuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lýnhập các thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTH của thuốc látrong học sinh, sinh viên và cán bộ công chức ngành giáo dục. Xây dựng trườnghọc không khói thuốc lá.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật PCTH củathuốc lá, Công ước Khung, nội dung PCTH của thuốc lá trong chương trình giảngdạy của các nhà trường từ trung học cơ sở đến đại học.

2.6. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đánh giá tácđộng của việc thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tiêu dùngthuốc lá và nguồn thu, phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra việc thựchiện dán tem các sản phẩm thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởY tế thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cânđối, bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành củanhà nước.

2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đảm bảongân sách cho chương trình PCTH của thuốc lá.

- Quản lý chặt chẽ các đơn vị kinh doanh thựchiện đúng các quy định Nhà nước về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

2.8. Công an tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTH của thuốc lá trongngành; phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tácchống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTHcủa thuốc lá.

2.9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độiBiên phòng tỉnh

Tăng cường hoạt động PCTH của thuốc lá trong cácđơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; phối hợpvới các sở, ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

2.10. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

- Xây dựng kế hoạch phát sóng, đưa tin bài tuyêntuyền về PCTH của thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liênquan bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về mụctiêu, ý nghĩa, các nội dung của Luật PCTH của thuốc lá, Công ước Khung; tuyêntruyền, kêu gọi mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thựcthi các quy định về PCTH của thuốc lá.

2.11. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai và phốihợp với Sở Y tế triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTH củathuốc lá của tỉnh.

2.12. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo chương trìnhPCTH của thuốc lá cấp huyện, xã.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTHcủa thuốc lá tại địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách vàgiám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tác PCTH của thuốclá.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vịtrên địa bàn xây dựng kế hoạch PCTH của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiếtthực hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5” và “Tuần lễ Quốc gia khôngthuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5” hàng năm phù hợp với điều kiện của địaphương.

2.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉđạo các tổ chức thành viên vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốclá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui giađình,.../.