ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢOHIỂM Y TẾ BỔ SUNG ĐỢT 12 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnLuật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 897/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt12 năm 2013 cho 1.848 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố

1

1

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

Huyện Phù Yên

188

188

3

Huyện Quỳnh Nhai

559

559

4

Huyện Sông Mã

1.099

1

1.100

Tổng cộng

1.846

2

1.848

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiệnhành.

UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địabàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốcBảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 vàcác sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN.16b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa