ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM SỐLƯỢNG MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 3, NĂM 2013 ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘCTHIỂU SỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện LuậtBảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 03 tháng3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hànhchính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 877/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số lượng mua Bảo hiểm y tếđợt 3 năm 2013 đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số do cấp trùng,chết, chuyển đi nơi khác, không có người nhận. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

58

Danh sách giảm lưu tại Sở Lao động và Thương binh Xã hội

2

Huyện Mộc Châu

295

3

Huyện Mai Sơn

219

4

Huyện Phù Yên

524

5

Huyện Quỳnh Nhai

428

Tổng cộng

1.524

Điều 2. Số lượng giảm mua thẻ Bảo hiểm ytế tại Điều 1 là căn cứ để mua thẻ, thanh toán, quyết toán kinh phí mua Bảohiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểmxã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở,ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX.SN.16b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa