ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TỈNH AN GIANGĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CPngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBNDngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt Quyhoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đếnnăm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại tờ trình số 1287/TTr- SCT ngày 30 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungQuy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020(tại Phụ lục 5, kèm Quyết định số 272/QĐ- UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 củaUBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăngdầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025) như sau:

Tuyến đường

Địa điểm

Số lượng

Giai đoạn

Cấp CH

Ghi chú

2011-2015

Huyện Tịnh Biên

Đường tỉnh 948

xã Vĩnh Trung

1

1

III

Xoá quy hoạch.

Đường tỉnh 948

xã An Hảo

1

1

III

Điều chỉnh địa điểm từ tuyến Đường tỉnh 948 xã Vĩnh Trung sang.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo AG, ATV, Website AG;
- Lưu: KT, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt