ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2098/QĐ-

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ THỊ XÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ;

n cứ Quyết định số 4112/QĐ-

Căn cứ TCVN 9211:2012 chợ - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Như Nam tại ố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại Chợ thị xã Hồng Lĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, iểm kinh doanh tại Chợ thị xã Hồng Lĩnh (địa điểm: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Điều 2. Công ty TNHH Như Nam bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh theo đúng Phương án đã được phê duyệt; niêm yết công khai Phương án này tại Chợ thị xã Hồng Lĩnh và các địa điểm khác theo quy định để các tổ chức, cá nhân liên quan biết.

Sở Công Thương, UBND thị xã Hồng Lĩnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của Chợ thị xã Hồng Lĩnh theo đúng quy định của pháp luật và Phương án đã phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh


- Như Điều 3;
- TTr Tỉnh nh (B/c);nh;nh;y và đin t

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

PHƯƠNG ÁN

BỐ TRÍ, SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của

Bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh tại Chợ thị xã Hồng Lĩnh (địa điểm: phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) như sau:

1. Bố trí 2 đình chợ chính:

- ình 1: Diện tích 3.402m

Bao gồm: Điện tử, điện lạnh 48 ki ốt; hàng khô, gạo, tạp phẩm 92 ki ốt; cau trầu, hàng mã, nón 80 ki ôt; hàng sắt, đồ điện 46 ki ốt; kính khóa 30 ki ốt; nhôm nhựa, sành sứ 48 ki ốt; thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc 20 ki ốt.

(Có sơ đồ bản vẽ chi tiết kèm theo)

- Đình 2: Diện tích 2.988m2, bố trí 316 ki ốt; diện tích mỗi ki ốt từ 3,76m

Bao gồm: Vàng bạc, mỹ kí, đồ trang sức 20 ki ốt; mỹ phẩm, làm đẹp 60 ki ốt; quần áo may sẵn, bông vải sợi, chăn ga gối đệm 140 ki ốt; dày dép 76 ki ốt; may mặc 20 ki ốt.

(Có sơ đồ bản vẽ chi tiết kèm theo)

2. Bố trí đình phụ: Diện tích 3.364m

Bao gồm: Hàng rau, củ 80 ki ốt; hoa quả 36 ki ốt; thịt (gia súc, gia cầm), dò, chả 106 ki ốt; thủy hải sản 68 ki ốt; hoa tươi 10 ki ốt; tạp phẩm 36 ki ốt.

(Có sơ đồ bản vẽ chi tiết kèm theo)

3. Bố trí khu vực điểm kinh doanh ăn uống: Diện tích 946m

(

4. Bố trí 01 nhà kho đông lạnh: Diện tích 180móa.

5. Khu vực chợ trời diện tích 1.200m: Bố trí các mặt hàng lưu động, hàng tre nan, bán các hàng vặt các hộ dân tự làm ra, kinh doanh không ổn định như rau, củ, quả, cá...