THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Sở Thể dục thể thao

THỦ TRƯỞNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Sở Thể dục thể thao tỉnh: Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về thể dục thể thao từ Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao của các tỉnh nói trên.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Gia Lai, Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm