Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 21/2003/QĐ-BGD &ĐT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬN TỐTNGHIỆP
TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2001/QĐ-BGD &ĐTNGÀY 14/5/2002
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án: "Một sốbiện phép nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoahọc Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; mônChính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề";

- Căn cứ Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trunghọc chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Theo đề nghị của ÔngVụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề và ông Vụ trưởng Vụ Công tácchính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Khoản 1, Điều 37 của Quy chếkiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp phổ thông trung học chuyênnghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Các trường trung học chuyên nghiệp không phân biệthệ tuyển đều tổ chức thi tốt nghiệp ba môn: Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghềnghiệp, chính trị. Nội dung thi là những kiến thức và kỹ năng thực hành nghềnghiệp cơ bản, chuyên sâu của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Riêng môn Chínhtrị được tổ chức thi ngay sau khi hoàn thành các nội dung của môn học, nội dungthi là những kiến thức thuộc chương trình quy định cho từng hệ tuyểnsinh."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết địnhnày đều bãi bỏ. Việc áp dụng Quyết định này được thực hiện đối với những họcsinh thi tốt nghiệp từ năm 2004 trở đi.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ công tác Chínhtrị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủtrưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung học chuyênnghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.