ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 07 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CHỈ CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21/10/2003 đến 26/11/2003) số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/10/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý Thị trường;

Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị tại văn bản số 01/ĐN .STM-DL ngày 02/01/2004 của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang là cơ quan quản lý Nhà nước, trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch quản lý; trên cơ sở chia tách Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cần Thơ.

Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chi cục Quản lý Thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về thương mại của các tổ chức, cá nhân hoạt động thương trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với Sở Thương mại - Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch, các biện pháp tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo quy định của pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý Thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện hàng nhập lậu, hàng cấp; chống sản xuất, buôn bán hàng gỉa và các hành vi kinh doanh trái phép khác; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại theo Luật Thương mại.

3. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức của Chi Cục theo sự phân cấp quản lý cán bộ, công chức; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm soát viên; quản lý tài chính, tài sản sản, ấn chỉ được giao theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.

4. Giúp Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch chủ trì, tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp trong tỉnh có chức năng quản lý thị trường, chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm và các hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy.

+ Lãnh đạo:

. Chi Cục trưởng.

. Chi Cục phó: có từ 01 đến 02 người.

+ Các phòng nghiệp vụ chuyên môn giúp việc.

+ Các Đội Quản lý Thị trường.

- Biên chế: Chỉ tiêu biên chế của Chi Cục Quản lý thị trường nằm trong chỉ tiêu biên chế của SởThương mại - Du lịch, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao hàng năm.

Giao Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch phối hợp cùng với Giám đốc Sở Nội vụ sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức của Chi Cục Quản lý thị trường theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5.
-
TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
-
MTTQ & các đoàn thể tỉnh.
-
Lưu VP.UB (HC-NC-TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH

Huỳnh Phong Tranh