BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 57/2004/QĐ-BCN ngày 02/07/2004

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phát triển Khoáng sản 5

thành Công ty cổ phần Khoáng sản 5

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 366/2005/CV-TCKT ngày 07 tháng 04 năm 2005);

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 57/2004/QĐ-BCN ngày 02 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phát triển Khoáng sản 5 thành Công ty cổ phần Khoáng sản 5 như sau:

"1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 26,50 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 73,50 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng."

"3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 126 lao động trong Công ty là 8.071 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 242.130.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 55 lao động nghèo là 3.845 cổ phần, trị giá 269.150.000 đồng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển Khoáng sản 5 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hữu Hào