ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2005/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP BẬCTRUNG HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2005-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật Phổcập giáo dục tiểu học ngày 12/8/1991;

Căn cứ Chỉ thị 61-CT/TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị Banchấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chínhtrị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học;

Căn cứ Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/3/2005 của Thành ủy Cần Thơvề việc thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2005 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trìnhsố 201/TTr .GDĐT ngày 15/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt "Đề án Phổ cập bậc Trung học của thành phố Cần Thơgiai đoạn 2001- 2005".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-VPCP, Bộ GD&ĐT (Đã ký)
-TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND TP
-Sở, Ban, ngành TP
-UBND quận, huyện
-UBMTTQ và các đoàn thể TP.
-Thành viên BCĐ CMCPCGD TP
-VP .UBND TP: 2B, 4

TM.UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Minh Giới