BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số 09/2006/QĐ-BNN ngày

08/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch Thuỷ lợi Nam bộ trực thuộc Viện Quy hoạch Thuỷ lợi thành Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều Quyết định số 09/2006/QĐ-BNN ngày 08/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam như sau:

1. Bãi bỏ khoản 14 Điều 2 “Thực hiện công tác Văn phòng Ban Quản lý lưu vực sông được phân công” và sửa đổi khoản 15 thành khoản 14 Điều 2

“14. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về ngành nước, về môi trường nước, chất lượng nước theo quy định của Bộ và của Nhà nước”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (cơ cấu tổ chức) như sau:

a). Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 như sau: “b. Khối thiết kế quy hoạch:

- 2 Phòng Quy hoạch thuỷ lợi (tên Phòng cụ thể do Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam quy định);

- Phòng Thủy văn - Nguồn nước;

- Phòng Địa hình - Địa chất”.

b). Bãi bỏ toàn bộ nội dung khoản 4 Điều 3 (Văn phòng Ban Quản lý lưu vực sông).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Cao Đức Phát