UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc quy định thu, quản lý và sử dụng phí qua phà Đông Xuyên, phí xe ô tô ra vào Bến xe Bắc Ninh đón trả khách do Nhà nước quản lý

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ vào Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28.8.2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3.6.2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23.9.2002 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24.7.2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh Phí; Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30.07.2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 4.2.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23.9.2002 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phí và lệ Phí;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2003/NQ-HĐND ngày 12.12.2003 của HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 14; công văn số 14/TT-HĐND ngày 03.03.2006 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về thu, nộp, sử dụng và quản lý Phí qua Phà Đông Xuyên, Phí xe ra vào Bến xe Bắc Ninh đón trả khách do Nhà nước quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2006.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Cục thuế Bắc Ninh, Kho bac Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ