ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 39 "QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐCPHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINHTẾ " BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 19/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2007 CỦAUBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 69, Điều 71, Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số: 84/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sungvề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số: 116/2004/TT .BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chínhphủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số: 69/2007/TT .BTC ngày 02 / 8 /2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề việc điều chỉnh, bổ sung Thông tư số: 116/2004/TT .BTC ngày 08/12/2004;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Tỉnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Nay điều chỉnh Điều 39 của "quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụngvào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đíchphát triển kinh tế " ban hành kèm theo Quyết định số:19/2007/QĐ-UBND ngày16/10/2007 của UBND tỉnh, phần diện tích đất ở bị thu hồi cụ thể như sau:

STT

Diện tích đất ở bị thu hồi

Mức hỗ trợ

1

Dưới 40 m2

60 m2

2

Từ 40 m2 đến dưới 60 m2

70 m2

3

Từ 60 m2 đến dưới 80 m2

80 m2

4

Từ 80 m2 đến dưới 100 m2

90 m2

5

Từ 100 m2 trở lên

100 m2

Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất trong soạn thảo, kiểm tra nên tại trang 23trong bảng kê diện tích đất ở bị thu hồi của Điều 39 ghi thiếu từ "dưới".

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫnvà kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định nầy thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 3.Các Ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực của Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 và được đăng công báo cấp tỉnh./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Thủ Tướng Chính Phủ;
- Thanh tra Chính Phủ;
- TT.TU và HĐND tỉnh;
- CT,PCT UBT, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BT Pháp;
- Vụ Pháp chế ( Bộ Tài chính );
- BLĐ. VP UBT;
- Các Phòng Ncứu;
- Lưu: 6.01.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu