ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNGQUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂMĐỒNG

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơchế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm;

Căncứ Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quảnlý quỹ quốc gia về việc làm;

Xétđề nghị tại Tờ trình số 322/TT-LĐTBXH ngày 10/4/2007 của Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương;

Theođề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

-Thànhlập Quỹ giải quyết việc làm địa phương tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010

-Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việclàm địa phương tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Điều3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kếhoạch - Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỊAPHƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2007-2010)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng ).

ChươngI

LẬP QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMĐỊA PHƯƠNG

Điều1. Lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương:

a)Quỹ giải quyết việc làm địa phương (sau đây gọi là Quỹ việc làm địa phương)được hình thành từ các nguồn sau:

-Ngân sách địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

-Hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

-Các nguồn hỗ trợ khác.

b)Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, nhucầu giải quyết việc làm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương,bố trí một phần kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để lập Quỹ việc làmđịa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

ChươngII

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều2. Quản lý và sử dụng Quỹ:

1.Quản lý Quỹ :

-Quỹ được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnhvà giao Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

-Hàng năm căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch chovay gửi Sở Tài chính để thực hiện chuyển vốn.

-Phần nguồn vốn cho vay được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội(NHCSXH) tỉnh, quy chế ủy thác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2 . Sử dụng Quỹ:

Quỹgiải quyết việc làm địa phương dùng để làm vốn cho vay giải quyết việc làm theođúng chương trình mục tiêu giải quyết việc làm hàng năm của địa phương.

Điều3. Đối tượng cho vay

1.Hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ cho các dự án kinh tế xã hội cần vay vốn đểchuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất.

2.Hộ kinh doanh các thể; tổ hợp sản xuất; hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tácxã; doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động theo Luật doanh nghiệp; chủ trang trại(gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh).

3.Các đối tượng khác khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều4. Điều kiện và thủ tục vay vốn

1.Điều kiện vay vốn:

a)Đối với hộ bị thu hồi đất phục vụ cho các dự án kinh tế xã hội cần vay vốn đểchuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất:

-Phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án.

-Phải có dự án vay vốn khả thi và có xác nhận của chính quyền địa phương về việchộ vay thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ cho các dự án kinh tế xã hội.

b)Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh:

-Phải có dự án khả thi, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làmmới, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

-Phải có giấy phép kinh doanh và trụ sở đặt tại địa bàn Lâm Đồng;

-Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi vay vốn thực hiện dự án;

-Có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật.

2.Thủ tục vay vốn: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT ngày09/12/2005 của Liên bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kếhoạch Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay củaQuỹ quốc gia việc làm.

Điều5. Mức vốn, thời hạn và lãi suất:

1.Mức vốn vay:

a)Đối với hộ bị thu hồi đất phục vụ cho các dự án kinh tế xã hội cần vay vốn đểphát triển nghề nghiệp, phát triển sản xuất: Mức vay tối đa không quá 20 triệuđồng/ hộ gia đình.

b)Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng/ dựán

2.Lãi suất cho vay: Theo lãi suất cho vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đượccấp có thẩm quyền quy định theo từng thời Kỳ .

3.Thời hạn cho vay :

a)Thời hạn tối đa 12 tháng:

-Dịch vụ, kinh doanh nhỏ;

-Chăn nuôi gia súc, gia cầm;

-Trồng cây lương thực, hoa màu có thời gian sinh trưởng dưới 12 tháng.

b)Thời hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng:

-Sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, chế biến (nông, lâm, thủy sản);

-Trồngcây công nghiệp ngắn ngày, cây hoa màu có thời gian sinh trưởng trên 12 tháng;

-Nuôi thủy sản, con đặc sản;

-Chăn nuôi đại gia súc lấy thịt.

c)Thời hạn từ trên 24 tháng đến 36 tháng:

-Đầu tư mua thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, ngư cụ nuôitrồng, đánh bắt thủy sản;

-Chăn nuôi đại gia súc sinh sản, lấy sữa, lấy lông, lấy sừng;

-Chăm sóc, cải tạo, trồng mới cây ăn quả, cây công nghiệp, cây nguyên liệu.

d)Thời hạn từ trên 36 tháng đến trên 60 tháng:

-Trồng mới cây ăn quả, cây nguyên liệu, cây công nghiệp dài ngày;

-Đầu tư chỉnh trang, tôn tạo danh lam, thắng cảnh phục vụ phát triển kinh tế dulịch.

Điều6. Xây dựng dự án, thẩm định dự án vàquyết định cho vay:

1.Xây dựng dự án: Thực hiện theo Phần II Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT ngày09/12/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kếhoạch Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày05/4/2005.

2.Thẩm định dự án và quyết định cho vay: Thực hiện theo phần III Thông tư liêntịch số 34/2005/ TTLT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Quyết định số71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 và Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 củaUBND tỉnh Lâm Đồng Về việc phân cấp quyết định phê duyệt dự án cho vay Quỹ quốcgia giải quyết việc làm do địa phương quản lý.

Điều7. Xử lý rủi ro:

Việcxử lý rủi ro thực hiện theo Thông tư 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ Tàichính Hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sáchXã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủtướng Chính phủ. .

Nguồnxử lý rủi ro từ Quỹ dự phòng rủi ro được trích lập theo hướng dẫn tại Thông tư107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sửdụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia giảiquyết việc làm.

ChươngIII

KINH PHÍ QUẢN LÝ QUỸ

Điều8.Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vaytừ Quỹ giải quyết việc làm địa phương thực hiện theo Thông tư số107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sửdụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia giảiquyết việc làm.

Cụthể như sau:

+Trích 40% để chi trả phí ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đểthực hiện công tác quản lý, cho vay, thu nợ của Chi nhánh Ngân hàng Chính sáchXã hội. Việc sử dụng phí ủy thác theo quy định của Chi nhánh Ngân hàng Chínhsách Xã hội.

+Trích 30% để chi cho công tác hướng dẫn, thẩm định, tổ chức thực hiện và quảnlý dự án tại địa bàn từ cấp cơ sở (xã, phường, chủ dự án) đến Ban chỉ đạo cấphuyện, cấp tỉnh; chi trả cho các cơ quan tham gia thu hồi nợ khó đòi. Căn cứ sốtiền lãi được hưởng, số vốn được giao quản lý, kết quả cho vay, thu nợ của cácđơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định phân phối cho các đơnvị. Nội dung chi và mức chi được thực hiện như sau:

-Chi hỗ trợ về văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ triển khai tập huấn nghiệpvụ hướng dẫn xây dựng dự án, xét duyệt thẩm định dự án, lập báo cáo tổng hợptình hình vay vốn;

-Chi hướng dẫn nghiệp vụ, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo liên quan đến hoạtđộng cho vay giải quyết việc làm;

-Chi cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đạichúng.

- Chi làm thêm giờ, công tác phí cho cán bộ trực tiếpthẩm định, kiểm tra theo dõi, quản lý dự án, lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro,phúc tra hồ sơ đề nghị miễn, giảm lãi xóa nợ cho các dự án bị rủi ro do nguyênnhân bất khả kháng và các nghiệp vụ liên quan đến công tác cho vay, thu nợ tiềnvay của Quỹ cho vay giải quyết việc làm.

-Chi lương cho cán bộ hợp đồng trực tiếp làm nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra theodõi quản lý dự án theo mức lương ghi trong hợp đồng phù hợp với quy định củaNhà nước.

-Chi mua sắm, sữa chữa tài sản, dụng cụ văn phòng phục vụ công tác quản lý chovay giải quyết việc làm.

-Chi cho công tác khảo sát, điều tra lao động việc làm và đánh giá chương trình;hỗ trợ nghiên cứa xây dựng và hoàn thiện chính sách, soạn thảo và ban hành vănbản hướng dẫn thực hiện chương trình;

-Chi khen thưởng cho đơn vị, cá nhân (kể cả chủ dự án) có nhiều thành tích trongcông tác quản lý cho vay, giải quyết việc làm. Mức chi tối đa đối với đơn vị là400.000 đồng/năm, cá nhân là 200.000 đồng/năm. Nếu nợ quá hạn thấp mức dưới 3%,vốn tồn đọng thấp mức dưới 5%, mức chi tối đa đối với đơn vị là 1.000.000đồng/năm, cá nhân là 50.000 đồng/năm.

Việclập dự toán, quyết toán và mức chi cho các nội dung nêu trên thực hiện theo cácquy định hiện hành của Nhà nước.

+Trích 30% lập Quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp các khoản vốn vay từ Quỹ việc làmđịa phương bị tổn thất do nguyên nhân bất khả kháng được Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định xóa nợ và để bổ sung Quỹ việc làm địa phương.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều9. Phân công trách nhiệm thực hiện:

1.Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ký hợp đồng ủy thác cho vay Quỹ giải quyếtviệc làm địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác cho vay và chịutrách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căncứ Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm, Sở Tài chính thực hiện tríchngân sách tỉnh chuyển sang ngân hàng Chính sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn chovay

2.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

-Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư lập kế hoạch giải quyếtviệc làm và kế hoạch bổ sung ngân sách cho Quỹ hàng năm để báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

-Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sáchvận động, thu hút các nguồn tài chính khác từ các tổ chức, cá nhân trong vàngoài tỉnh cho Quỹ việc làm địa phương.

-Phân bổ nguồn vốn hàng năm cho các địa phương; hướng dẫn cho vay đúng mục đíchcủa Quỹ; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng Quỹ, định kỳ 06 tháng,năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.Sở Kế hoạch và Đầu tư:

-Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính lập kế hoạch bổsung ngân sách hàng năm cho Quỹ, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm củatỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyếtđịnh.

-Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả sử dụng Quỹ.

4.Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:

-Tổ chức cho vay đến các đối tượng của Quỹ; thực hiện giải ngân, thu hồi nợ, xửlý nợ theo quy định về cho vay Quỹ giải quyết việc làm địa phương.;

-Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiệncho vay từ Quỹ việc làm địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

5.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt:

-Căn cứ nguồn vốn cho vay của Quỹ việc làm của tỉnh được phân bổ hàng năm, chỉđạo việc cho vay đúng đối tượng, mục tiêu của Quỹ ;

-Xem xét trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung lập Quỹ việc làm của huyện,thị xã và thành phố Đà Lạt để mở rộng đối tượng cho vay phù hợp với tình hìnhđịa phương./-