ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Gia nghĩa, ngày 27 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MIỄN THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKNÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết việcthi hành pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí,chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 328/2004/NQ-HĐI ngày 31/12/2004 của HĐND tỉnh Đăk Nông về việcban hành danh mục các loại phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Đăk Nông vềban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Công văn số 274/TTHĐND-TH ngày 26/11/2007 của Thường trực HĐND tỉnh Đăk Nôngvề việc trả lời Công văn số 2667/UBND-TH ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về banhành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 1025/CV-STC ngày 20 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Miễn thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông như sau:

1. Phí anninh, trật tự.

2. Lệ phí hộtịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân:

Miễn lệ phíhộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới theo quyđịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi,cải cách hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộkhẩu gia đình;

- Cấp giấychứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp giấyđăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp chứngminh nhân dân.

3. Lệ phí địachính:

Miễn lệ phíđịa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cánhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ giađình, cá nhân tại các phường thuộc thị xã Gia Nghĩa.

4. Phí giữ xevi phạm trật tự an toàn giao thông.

5. Thu huyđộng đóng góp xây dựng trường.

Điều 2.Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công antỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện miễn thu các khoản phí, lệ phí nêu trên theo đúng quyđịnh.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhânthuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2007./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến