UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 522/TTr-VPUBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh BếnTre.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 3020/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3.Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 / 2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyêntắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quanhệ công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

2. Các thành viên Uỷ ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh vàcác tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu sự điềuchỉnh của Quy chế này.

Điều 2.Nguyên tắc làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việctheo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tậpthể Uỷ ban nhân dân, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủtịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giải quyết công việc theo quyđịnh của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảođảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp trongviệc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Trong phân công giải quyết côngviệc, mỗi việc chỉ được giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách vàchịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thểkhông làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Thủ trưởng cơ quan được giaocông việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công.

4. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủtục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chươngtrình, kế hoạch và Quy chế làm việc.

5. Bảo đảm phát huy năng lực và sởtrường của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tintrong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn được pháp luật quy định.

6. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minhbạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VIGIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyếtcông việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Uỷ ban nhân dân năm 2003. Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết địnhtheo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 124 Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề quan trọng khác mà phápluật quy định thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Cách thức giải quyết công việccủa Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Thảo luận và quyết nghị từng vấnđề tại phiên họp Uỷ ban nhân dân thường kỳ hoặc bất thường;

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầucấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân gửi toàn bộ hồ sơ vàPhiếu xin ý kiến đến từng thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến.

Các quyết nghị tập thể của Uỷ bannhân dân tỉnh được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dânđồng ý. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua phiếuthì:

- Nếu vấn đề được đa số thành viênUỷ ban nhân dân đồng ý, Văn phòng Uỷ ban nhân dân trình Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong phiên họp gần nhất;

- Nếu vấn đề chưa được đa số thànhviên Uỷ ban nhân dân đồng ý, Văn phòng Uỷ ban nhân dân báo cáo Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh gầnnhất để thảo luận thêm.

Điều 4.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhlà người lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệmgiải quyết công việc được quy định tại Điều 126, Điều 127 của Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quyđịnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhtrực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch chủ trì, phối hợp giải quyếtnhững vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Trườnghợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể thành lập các tổ chức tưvấn để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhuỷ quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân tỉnhkhi Chủ tịch đi vắng. Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giảiquyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịchđi vắng. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo kịp thời các nội dung uỷquyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng biết.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhcó thể điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, khi thấycần thiết.

Điều 5.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Mỗi Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theodõi hoạt động của các huyện, thị. Các Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn củaChủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân côngvà chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thànhviên khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ.

2. Trong phạm vi, lĩnh vực được phâncông, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyênmôn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan chuyênmôn) xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơchế, chính sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đườnglối chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấptrên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao;

b) Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quanchuyên môn, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luậtNhà nước và nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách; đình chỉ tạm thờiviệc thi hành văn bản và việc làm trái pháp luật, đồng thời đề xuất với Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Nhân danh Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi mình phụtrách; nghiên cứu phát hiện và đề xuất những vấn đề về chính sách cần bổ sung,sửa đổi thuộc lĩnh vực được phân công, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định;

d) Chấp hành và thực hiện những côngviệc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Trong phạm vi quyền hạn được giao,các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnhvực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giảiquyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý côngviệc đó báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Hàng tuần các Phó Chủ tịch tổnghợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao bancủa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liênquan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách,những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các PhóChủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh thì báo cáo Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh để đưa ra phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định.

Điều 6. PhóChủ tịch Thường trực

1. Phó Chủ tịch Thường trực do Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ định trong số các Phó Chủ tịch.

2. Phó Chủ tịch Thường trực trựctiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể theo phân công của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Thường trực đượcChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh và nhân danh Chủ tịch lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dântỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

Điều 7.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh đượcChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể; chịutrách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công việcthuộc lĩnh vực được phân công.

2. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh cótrách nhiệm xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhgiải quyết các đề nghị của đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Uỷviên Uỷ ban nhân dân tỉnh phải dành thời gian thoả đáng để tham gia, phối hợpgiải quyết công việc của tập thể Uỷ ban nhân dân tỉnh, quyết định những vấn đềthuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh.

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường của Uỷ bannhân dân tỉnh; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra phiên họp hoặcphiếu xin ý kiến.

4. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh đượcVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt độngcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh.

Điều 8.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vàtrước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nướctheo ngành, lĩnh vực được giao tại địa phương và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vềcông tác chuyên môn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quản lý chuyênngành.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn giải quyết các công việc sau:

a) Công việc thuộc thẩm quyền, chứcnăng được pháp luật quy định;

b) Giải quyết những kiến nghị củacác tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, thẩm quyền; trình Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp với các cơ quanliên quan giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất;

c) Tham gia đề xuất ý kiến về nhữngcông việc chung của Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực hiện một số công việc cụ thểtheo phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan Trung ương quản lý chuyên ngành;

d) Khi Thủ trưởng cơ quan chuyênmôn được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc làm nhiệm vụ thường trực các Ban chỉ đạo, Hộiđồng...(gọi chung là các tổ chức tư vấn) phải chủ động phối hợp các ngành, địaphương để giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, thìThủ trưởng cơ quan phải thực hiện hết vai trò, trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ bannhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc đạt hiệu quả caonhất. Tham gia ý kiến với các cơ quan chuyên môn khác cùng cấp và Uỷ ban nhândân cấp huyện để xử lý các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền;

đ) Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dântỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của cơ quan;

e) Thực hiện công tác cải cách hànhchính trong nội bộ cơ quan và tham gia công tác cải cách hành chính của địaphương.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của cấp trên. Trườnghợp chậm hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo rõ lý do. Khi có căncứ là quyết định đó trái pháp luật, thì phải báo cáo ngay với người ra quyếtđịnh.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn chịu trách nhiệm cá nhân trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình và những côngviệc được uỷ quyền, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ nhiệm cho cấp phó.

Điều 9.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định tạiNghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh nắm tình hình hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của cáccơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động kinh tế, xã hội, an ninhvà quốc phòng tại địa phương; tổng hợp tình hình hoạt động của Uỷ ban nhân dântỉnh và báo cáo tại các cuộc họp giao ban hàng tuần của Chủ tịch và các Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh việc phân công các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, báo cáo những vấn đề vềchủ trương, chính sách và cơ chế quản lý.

2. Tổ chức việc cung cấp thông tinphục vụ chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh. Thống nhất quản lý và sử dụng mạng tin học của Uỷ ban nhândân tỉnh, ứng dụng công nghệ tin học để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hànhchính và trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về cácbiện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện.

4. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dântỉnh thông qua Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh và giúp Uỷ ban nhândân tỉnh theo dõi, kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc. Giúp Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhândân tỉnh với Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểmsát nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấptỉnh.

Điều 10.Quan hệ phối hợp công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Trong hoạt động của mình, Uỷ bannhân dân tỉnh phải giữ mối liên hệ thường xuyên với Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, các cơ quan có liên quan của Trung ương, các cơ quan của Đảng, Hội đồngnhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợpchặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị chương trình,nội dung làm việc của kỳ họp Hội đồng nhân dân, các báo cáo, đề án trình Hộiđồng nhân dân; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghịquyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; nghiêncứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân; trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợpchặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnhchăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xâydựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách,pháp luật của Nhà nước.

Uỷ ban nhân dân và các thành viênUỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợpvới Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh trong việc đấu tranh phòng, chốngtội phạm, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷcương hành chính, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinhtế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁCCỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 11.Các loại chương trình công tác

1. Chương trình công tác năm gồmhai phần, phần một, thể hiện tổng quát các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớncủa Uỷ ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực công tác; phần hai bao gồmnội dung các phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và danh mục các báocáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình Uỷ bannhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm.

2. Chương trình công tác quý baogồm: nội dung các phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và danh mục báo cáo,đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cần trình Uỷ ban nhândân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong quý.

3. Chương trình công tác tháng baogồm: nội dung phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và danh mục các báocáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các vấn đề trình Uỷ ban nhândân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tháng.

4. Chương trình công tác tuần củaChủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bao gồm: các hoạt động củaChủ tịch và các Phó Chủ tịch theo từng ngày trong tuần.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thảo luậnvà giải quyết những nội dung công việc có trong chương trình công tác của Uỷban nhân dân (trừ trường hợp đột xuất, cấp bách do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định).

Điều 12.Trình tự xây dựng Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chương trình công tác năm:

a) Chậm nhất vào ngày 01 tháng 12hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Thủtrưởng cơ quan, tổ chức khác gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh danh mục nhữngđề án, dự thảo văn bản cần trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhtrong năm tới. Danh mục phải thể hiện rõ: tên đề án, văn bản dự thảo, cơ quanchủ trì soạn thảo, cấp quyết định (Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân),cơ quan phối hợp soạn thảo, thời hạn trình;

b) Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh;chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 gửi lại cho các cơ quan có liên quan để tham giaý kiến;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được dự thảo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh,các cơ quan phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh để hoàn chỉnh, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết địnhviệc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối năm;

d) Trong thời hạn không quá 10 ngàylàm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua chương trình công tác năm,Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định việcban hành và gửi các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứccó liên quan biết, thực hiện.

2. Chương trình công tác quý:

a) Trong tháng cuối của mỗi quý,các cơ quan chuyên môn phải đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác quýđó, rà soát lại các vấn đề cần trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh vào quý tiếp theo đã ghi trong chương trình năm và bổ sung các vấn đề mớiphát sinh để xây dựng chương trình công tác quý sau;

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuốiquý, các cơ quan gửi dự kiến chương trình quý sau cho Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh.

b) Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác quý của Uỷ ban nhân dân tỉnh(các vấn đề được chia theo các lĩnh vực của Chủ tịch và từng Phó Chủ tịch xửlý), trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Chậm nhất vào ngày 25 củatháng cuối quý, phải gửi chương trình công tác quý sau cho các cơ quan chuyênmôn biết, thực hiện.

3. Chương trình công tác tháng:

a) Hàng tháng, các cơ quan căn cứvào tiến độ chuẩn bị các đề án, văn bản dự thảo đã ghi trong chương trình quý,những vấn đề tồn đọng, vấn đề phát sinh mới để xây dựng chương trình tháng sau.Văn bản đề nghị phải gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 20tháng trước;

b) Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình công tác tháng của Uỷ ban nhân dân tỉnh,có phân theo các lĩnh vực Chủ tịch và từng Phó Chủ tịch xử lý, trình Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh phải gửi chương trình công tác tháng sau cho các cơ quanchuyên môn biết, thực hiện.

4. Chương trình công tác tuần:

Căn cứ chương trình công tác thángvà chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh dự thảo chương trình công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủtịch, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định và thông báo cho các cơquan liên quan biết chậm nhất vào chiều thứ sáu tuần trước.

Các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầulàm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để giải quyết côngviệc trong tuần, phải có văn bản (hoặc điện thoại) đăng ký với Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh, chậm nhất vào thứ năm tuần trước.

5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhphải thường xuyên phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh để xây dựng chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịchvà các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6. Việc điều chỉnh chương trình côngtác của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trêncơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức và yêu cầu chỉ đạo điều hành của Uỷ bannhân dân.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh làcơ quan quản lý chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân, có trách nhiệm thammưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức, đônđốc thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Khi có sự điềuchỉnh chương trình công tác, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phải thông báo kịpthời cho các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quanbiết.

Điều 13.Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

1. Hàng tháng, quý, sáu tháng vànăm, các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các đề án đã ghi trongchương trình công tác; thông báo với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiến độ,kết quả xử lý các đề án, công việc do cơ quan mình chủ trì, các đề án, công việccòn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo; đồng thời điều chỉnh, bổ sung các đề án,công việc trong chương trình công tác thời gian tới.

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhgiúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩnbị các đề án của các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơquan, tổ chức khác; định kỳ sáu tháng và năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kếtquả việc thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chương IV

PHIÊN HỌP UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH

Điều 14.Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họpmỗi tháng một lần. Trường hợp cần thiết tổ chức phiên họp bất thường.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhtriệu tập phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trường hợp xét thấy cầnthiết hoặc theo yêu cầu của ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Uỷ bannhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh triệu tập phiên họp bất thường. Việc triệutập, chuẩn bị, tổ chức họp và các nội dung khác liên quan đến phiên họp bấtthường, được thực hiện như đối với phiên họp thường kỳ. Trường hợp đặc biệt, doChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chủ tọaphiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Thường trựcthay Chủ tịch chủ tọa phiên họp.

4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh chủ trì việc thảo luận từng đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh,theo lĩnh vực được phân công.

Điều 15.Công tác chuẩn bị phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định cụ thể ngày họp, khách mời và chương trình, nội dung phiên họp.

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó nhiệm vụ:

a) Kiểm tra tổng hợp các hồ sơ đềán trình ra phiên họp;

b) Chuẩn bị chương trình nghị sựphiên họp, dự kiến thành phần họp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên họp.

Chậm nhất 07 ngày làm việc, trướcngày phiên họp bắt đầu, Văn phòng Uỷ ban nhân dân trình Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh quyết định chính thức nội dung, chương trình, thời gian họp, thànhphần tham dự phiên họp và thông báo cho các thành viên Uỷ ban nhân dân về quyếtđịnh của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các vấn đề trên.

c) Đôn đốc Thủ trưởng cơ quan cóđề án trình trong phiên họp gửi hồ sơ đề án và các văn bản liên quan.

Chậm nhất 05 ngày làm việc, trướcngày phiên họp bắt đầu, chủ đề án phải gửi tài liệu đã được Chủ tịch Uỷ bannhân dân xem xét và cho trình ra phiên họp đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.Số lượng tài liệu trình Uỷ ban nhân dân xem xét tại phiên họp do Chánh Vănphòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

d) Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm gửi giấy mời và tài liệu họp đến các thành viên Uỷ ban nhân dântỉnh và đại biểu được mời họp, ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp (trừtrường hợp họp bất thường);

đ) Trường hợp thay đổi ngày họp,Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo cho thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh vàcác đại biểu được mời họp ít nhất 01 ngày, trước ngày phiên họp bắt đầu.

Điều 16.Thành phần dự phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Uỷ ban nhân dân, nếu vắng mặt phảibáo cáo bằng văn bản và phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý. Thànhviên Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng thời là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn có thể uỷnhiệm cấp phó của mình dự họp thay nếu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đồngý và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người mình uỷ nhiệm phát biểu trongphiên họp. Người dự họp thay được phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểuquyết.

2. Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Uỷ ban nhân dân thamdự.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh mời Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh dự tất cả các phiên họp của Uỷ ban nhân dân.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh mời Trưởngđoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịchLiên đoàn Lao động, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhândân tỉnh; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịchUỷ ban nhân dân huyện; đại diện các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhândân tỉnh và các đại biểu khác dự họp khi thảo luận về những vấn đề có liênquan.

5. Đại biểu không phải là thành viênUỷ ban nhân dân tỉnh được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 17.Trình tự phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh

Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh đượctiến hành theo trình tự sau:

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh báo cáo số thành viên Uỷ ban nhân dân có mặt, vắng mặt, những người dự họpthay và đại biểu tham dự; thông báo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhvề chương trình phiên họp.

2. Chủ tọa điều khiển phiên họp.

3. Uỷ ban nhân dân thảo luận từngvấn đề theo trình tự:

- Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề ántrình bày tóm tắt (không đọc toàn văn) đề án, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiếnUỷ ban nhân dân. Nếu vấn đề cần xin ý kiến đã được thuyết minh rõ trong tờ trìnhthì không phải trình bày thêm;

- Các thành viên Uỷ ban nhân dânphát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không tán thành nội dung nào trong đề án.Các đại biểu được mời dự họp phát biểu đánh giá, nhận xét về đề án;

- Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề ánphát biểu ý kiến tiếp thu và giải trình những điểm chưa nhất trí, những câu hỏicủa các thành viên Uỷ ban nhân dân và các đại biểu dự họp;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chủtrì thảo luận đề án kết luận và lấy biểu quyết. Các quyết định của Uỷ ban nhân dânphải được quá nửa số thành viên Uỷ ban nhân dân biểu quyết tán thành;

- Nếu thấy vấn đề thảo luận chưarõ, chủ tọa đề nghị Uỷ ban nhân dân chưa thông qua đề án và yêu cầu chuẩn bịthêm.

4. Chủ tọa phiên họp kết luậnphiên họp Uỷ ban nhân dân.

Điều 18.Biên bản phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức việc ghi biên bản phiên họp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Biên bản phảighi đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu và diễn biến của phiên họp, ý kiến kếtluận của chủ tọa phiên họp và kết quả biểu quyết.

2. Sau mỗi phiên họp, Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo kịp thời những quyết định, kếtluận của chủ tọa phiên họp gửi các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời, báocáo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Khi cần thiết, thôngbáo cho các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh về những vấn đề cóliên quan.

Chương V

GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆCTHƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 19.Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Xử lý công việc trên cơ sở hồsơ, tài liệu trình của cơ quan chủ đề án và phiếu trình giải quyết công việc doVăn phòng Uỷ ban nhân dân trình; chương trình, kế hoạch công tác và tình hình thựctế tại địa phương.

2. Họp làm việc với lãnh đạo cáccơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân huyện và cơ quan liên quan để giải quyết côngviệc thường xuyên.

3. Trực tiếp giải quyết công việctại địa phương, cơ sở.

4. Thành lập các tổ chức tư vấn giúpchỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng hoặc vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiềuhuyện.

5. Trong quá trình xử lý công việc,Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo chonhau những vấn đề quan trọng được mình giải quyết, vấn đề liên quan đến ngành,lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác.

Điều 20.Trách nhiệm của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị phiếu trình

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạmvi giải quyết của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhnêu tại các Điều 3, 4, 5 và có đủ thủ tục theo quy định tại Điều 25 Quy chế này.

2. Khi nhận được hồ sơ của các cơquan trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ về thủ tục, thể thức, hình thứcvăn bản và lập phiếu trình giải quyết công việc, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đối với dự thảo là văn bản quy phạm pháp luật, saukhi thẩm tra, thống nhất phải có chữ ký tắt của Chánh Văn phòng hoặc Phó ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

a) Thẩm tra về mặt thủ tục: nếu hồsơ trình không đúng quy định, trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồsơ trình, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lại hồ sơ và yêu cầu thủ trưởngcơ quan trình bổ sung đủ hồ sơ theo quy định;

b) Thẩm tra về thể thức, hình thứcvăn bản dự thảo: nếu thể thức, hình thức văn bản không phù hợp, chưa đúng quyđịnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân phối hợp với cơ quan chủ trì dự thảo hoàn chỉnhlại;

c) Thẩm tra về nội dung và tính thốngnhất, hợp pháp của văn bản: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến thẩm trađộc lập về nội dung, tính thống nhất, hợp pháp của văn bản; đồng thời phối hợpvới cơ quan soạn thảo chỉnh sửa những nội dung không đúng, không phù hợp trongvăn bản dự thảo trước khi trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Đốivới những vấn đề chưa thống nhất được với cơ quan soạn thảo, Văn phòng Uỷ bannhân dân chủ trì tổ chức họp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quanđể thảo luận đi đến thống nhất. Trường hợp vẫn chưa thống nhất, được bảo lưu ýkiến và trình bày rõ trong phiếu trình, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh quyết định.

3. Chậm nhất là 07 ngày làm việc,kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân phải hoàn thànhcông việc thẩm tra và lập phiếu trình, kèm theo đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trìnhChủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 21. Xửlý hồ sơ trình và thông báo kết quả

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét, giải quyết công việc thường xuyên, chủ yếu trên cơ sở phiếutrình của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các hồ sơ, tài liệu của cơ quantrình.

2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc,kể từ ngày Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh có ý kiến vào phiếu trình và chuyển lại Văn phòng Uỷ ban nhândân.

3. Đối với các nội dung trình làcác đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề phức tạp, Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trình và cơquan liên quan trình bày thêm trước khi quyết định. Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh thông báo cho thủ trưởng cơ quan trình chuẩn bị nội dung và tổ chức buổilàm việc.

4. Đối với các đề án, văn bản thuộcthẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sau khi xem xét, Chủ tịch hoặcPhó Chủ tịch quyết định việc:

a) Cho trình đề án, dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật ra phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Yêu cầu chuẩn bị thêm, nếu xétthấy đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa đạt yêu cầu để trình ra phiênhọp Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Cho phép áp dụng hình thức lấyý kiến các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua phiếu xin ý kiến được quyđịnh tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc,kể từ khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vềđề án, văn bản dự thảo, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo cho Thủ trưởngcơ quan trình.

- Trường hợp phải điều chỉnh, sửađổi văn bản, Thủ trưởng cơ quan trình phải soạn thảo lại văn bản để trình Chủtịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chậm nhất không quá 07 ngày làm việc.

- Trường hợp dự thảo văn bản đượcUỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua, trongvòng 05 ngày làm việc, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quantrình hoàn chỉnh các nội dung cần thiết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhký ban hành.

6. Trong 05 ngày làm việc, kể từkhi nhận được đầy đủ hồ sơ của cơ quan trình, nếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh chưa có ý kiến thì Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phải xin ý kiếnchỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và thông báo cho cơ quan trìnhbiết rõ lý do.

Điều 22. Tổchức các buổi họp, làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đểxử lý công việc thường xuyên

1. Họp xử lý công việc thườngxuyên:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh tổ chức họp để xử lý công việc thường xuyên và những công việc phứctạp, cấp bách, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Việc tổ chức cuộc họp của Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để xử lý công việc thường xuyên thực hiệntheo quy định sau:

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhdự kiến nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức họp, phân công các cơquan liên quan chuẩn bị các báo cáo trình bày tại cuộc họp trình Chủ tịch, PhóChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Khi được sự đồng ý của Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm: gửigiấy mời cùng tài liệu họp đến các thành phần được mời; chuẩn bị địa điểm vàcác điều kiện phục vụ, bảo đảm an toàn cho cuộc họp; ghi biên bản cuộc họp (khicần thiết có thể ghi âm); sau cuộc họp ra thông báo kết luận của Chủ tịch, PhóChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan được phân công chuẩn bịbáo cáo có trách nhiệm: chuẩn bị kịp thời, đầy đủ tài liệu họp theo thông báocủa Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đềliên quan đến nội dung báo cáo; sau cuộc họp, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh hoàn chỉnh đề án và dự thảo thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đượcmời họp, có trách nhiệm đến dự đúng thành phần và phát biểu ý kiến về những vấnđề liên quan;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh điều hành cuộc họp thảo luận xử lý, giải quyết dứt điểm từng vấn đề,công việc;

- Tại cuộc họp, người được phân côngbáo cáo chỉ trình bày tóm tắt báo cáo và những vấn đề cần thảo luận.

2. Họp giao ban hàng tuần giữa Chủtịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nội dung cuộc họp giao ban gồm nhữngvấn đề mà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa xử lý được qua hồ sơvà phiếu trình của Văn phòng Uỷ ban nhân dân và các vấn đề khác do Chủ tịch Uỷban nhân dân quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh ngày họp, nội dung họp. Trường hợp cần thiết có thể mời một số Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn có liên quan.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủtrì họp giao ban. Khi Chủ tịch vắng, Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịchchủ trì họp giao ban.

Việc tổ chức cuộc họp giao ban, thựchiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Họp, làm việc với thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Mỗi năm ít nhất một lần, Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh họp, làm việc với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã về tình hình thực hiện chủ trương, kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của tỉnh, sự chấp hành chỉ đạo,điều hành của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực hiện Quychế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Mỗi quý ít nhất một lần, Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh họp, làm việc với các cơ quan chuyên mônthuộc lĩnh vực mình phụ trách để kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc thực hiện chươngtrình công tác và chỉ đạo những vấn đề phát sinh đột xuất; làm việc với xã,phường, thị trấn, huyện, thị để trực tiếp kiểm tra tình hình, tháo gỡ khó khăncho cơ sở;

c) Khi cần thiết, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh triệu tập Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Uỷ bannhân dân một số huyện họp bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ quan,địa phương đó;

d) Việc tổ chức các cuộc họp, làmviệc với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thực hiệntheo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu chỉđạo điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có các cuộc họp chuyênđề khác.

Điều 23. Tổchức họp của các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân huyện; mời Chủ tịch, PhóChủ tịch dự họp và làm việc

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có quyền quyết địnhtổ chức các cuộc họp, hội nghị trong phạm vi quản lý của cấp mình để thảo luậnvề chức năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn hoặc tập huấn nghiệp vụ. Tất cả cáccuộc họp, hội nghị phải thiết thực và được tổ chức ngắn gọn, tiết kiệm theođúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, khi tổ chức hội nghị có nhu cầu mờilãnh đạo của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhândân huyện, phải báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện khi có nhu cầu mời Chủ tịch, Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự họp hoặc làm việc phải có văn bản đăng ký trướcvới Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để phối hợp chuẩn bị nội dung, bố trí lịchlàm việc và phân công chuyên viên theo dõi, phục vụ. Đối với những vấn đề cấpbách, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân trực tiếp báo cáo và chủ động bố trí thờigian để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với cơ quan, đơnvị, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện không cử hoặc uỷ quyền cho chuyên viên báo cáo,làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, trừ trường hợpđược Chủ tịch, Phó Chủ tịch đồng ý hoặc triệu tập đích danh.

Chương VI

THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNHVĂN BẢN

Điều 24.Thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc

1. Tất cả các công văn, tờ trìnhUỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phải được vào sổ vănthư của Văn phòng Uỷ ban nhân dân. Trường hợp cán bộ, chuyên viên Văn phòng Uỷban nhân dân nhận trực tiếp, phải chuyển lại cho Phòng Văn thư để làm thủ tụcvào sổ. Việc phát, chuyển công văn, tờ trình phải có ý kiến của lãnh đạo Vănphòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trước khi chuyển đến địa chỉ xử lý theo thẩm quyền.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tổ chứclập danh mục công văn, tờ trình theo vấn đề, nội dung các cơ quan, đơn vị mìnhđể theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý.

2. Các tờ trình, công văn của cáccơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân huyện, các tổ chức, đoàn thể ở địa phươngtrình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phải do cấptrưởng (hoặc ủy quyền cho cấp phó) ký và đóng dấu đúng thẩm quyền.

3. Trường hợp nội dung trình có liênquan đến chức năng của các cơ quan khác, trong hồ sơ trình phải có ý kiến bằngvăn bản của các cơ quan liên quan. Nếu đã có công văn xin ý kiến nhưng cơ quanliên quan chưa trả lời, trong hồ sơ trình phải báo cáo rõ danh sách các cơ quanchưa có ý kiến.

4. Các công văn, tờ trình, trìnhgiải quyết công việc phải là bản chính và chỉ gửi một bản đến một địa chỉ có thẩmquyền xử lý. Nếu cần gửi đến các cơ quan có liên quan để báo cáo hoặc phối hợpthì chỉ ghi tên cơ quan đó ở phần nơi nhận văn bản.

5. Các cơ quan, tổ chức khác khôngthuộc phạm vi quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ tục gửi văn bảnđến Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về công tácvăn thư và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thủ tục gửi công văn củacơ quan, tổ chức nước ngoài đến Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể thực hiện theo thônglệ quốc tế.

Điều 25. Hồsơ trình giải quyết công việc

Hồ sơ trình Chủ tịch, Phó Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc gồm có:

1. Phiếu trình giải quyết công việc(theo mẫu thống nhất áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001: 2000) của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, trình đích danh Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền giải quyết công việc (mỗiphiếu trình chỉ gửi trình một lãnh đạo Uỷ ban nhân dân).

Trong Phiếu trình phải ghi rõ nộidung trình, tên cơ quan trình; tóm tắt nội dung trình; ý kiến của các cơ quanliên quan (gồm cả những ý kiến khác nhau) về vấn đề trình; ý kiến đề xuất củachuyên viên theo dõi; ý kiến và chữ ký của lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh.

2. Tờ trình của cơ quan trình.

3. Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhândân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký và các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành(nếu có).

4. Báo cáo thẩm định của cơ quanchức năng (nếu có).

5. Ý kiến của các cơ quan liên quanđến vấn đề trình.

6. Bản tổng hợp ý kiến và giải trìnhvề nội dung dự thảo văn bản.

7. Các tài liệu khác có liênquan.

Điều 26.Quy định về việc ký văn bản

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhký:

a) Các văn bản quy phạm pháp luậtcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Các quyết định, chỉ thị để thựchiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩmquyền của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Quyết định đình chỉ thi hành hoặcbãi bỏ văn bản trái pháp luật của các cơ quan chuyên môn và của Uỷ ban nhân dânhuyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; quyết định đình chỉ thi hành văn bảntrái pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnhbãi bỏ văn bản trái pháp luật đó;

d) Quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật;

đ) Tờ trình, báo cáo của Uỷ ban nhândân tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh;

e) Các văn bản khác theo thẩm quyền.

2. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kýthay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh một số quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh về chỉ đạo các công tác cụ thể, đôn đốc, hướng dẫn thi hànhcác văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Hội đồngnhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các văn bản gửiBộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phân côngphụ trách và các văn bản khác theo quy định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài thẩmquyền ký các văn bản quy định trên, còn được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ủyquyền ký một số văn bản nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng cơ quan chuyên môn ngoài việc ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo quyđịnh của pháp luật còn được thừa uỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký mộtsố văn bản hành chính khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền. Việc uỷquyền phải bằng văn bản và có thời hạn nhất định. Người được Chủ tịch Uỷ ban nhândân uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký.

4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh ngoài việc ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật,được ký thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản sau:

a) Văn bản thông báo ý kiến kết luậncủa Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các cuộc họp do Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì;

b) Văn bản thông báo kết quả xử lýcác công việc cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để các cơquan liên quan biết và thực hiện;

c) Các văn bản khác theo quy địnhcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 27.Phát hành, công bố các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm phát hành các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản đượcký; bảo đảm đúng địa chỉ, đúng thủ tục.

2. Các văn bản của Uỷ ban nhân dân,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan trực tiếp đến giải quyếtquyền lợi và nghĩa vụ của công dân phải được thông báo hoặc niêm yết công khaitại trụ sở các cơ quan có liên quan giải quyết.

3. Các văn bản quy phạm pháp luậtcủa Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, văn bản hướng dẫn của cáccơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh phải đăng Công báo địa phương;kịp thời cập nhật vào mạng tin học của Uỷ ban nhân dân tỉnh và mạng tin họcdiện rộng của Chính phủ (trừ văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước).

4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức việc gửi văn bản trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ và cậpnhật vào mạng tin học của Uỷ ban nhân dân tỉnh; quản lý thống nhất và tổ chức việcđăng Công báo theo quy định tại Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thôngtư hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 củaChính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chứcvà hoạt động của Công báo cấp tỉnh.

Điều 28.Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp là đầu mối giúp Uỷ bannhân dân tỉnh:

1. Thực hiện công tác tự kiểm travăn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhban hành; phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặckhông còn phù hợp với tình hình thực tế để kiến nghị Uỷ ban nhân dân kịp thờisửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản đó.

2. Kiểm tra văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành và đề xuất xử lýcác văn bản trái pháp luật theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phápluật.

Chương VII

KIỂM TRA VIỆC THI HÀNHVĂN BẢN

Điều 29.Nguyên tắc kiểm tra

1. Kiểm tra phải được tiến hành thườngxuyên và có kế hoạch. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, quyết định kếhoạch và hình thức kiểm tra.

2. Kiểm tra phải bảo đảm dân chủ,công khai, đúng pháp luật, không gây phiền hà và không làm cản trở đến hoạtđộng bình thường của đơn vị được kiểm tra.

3. Quá trình kiểm tra phải lập biênbản kiểm tra; khi kết thúc kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện cósai phạm phải xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý thoả đáng.

Điều 30.Phạm vi kiểm tra

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm traviệc thi hành các văn bản của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Hội đồng nhân dântỉnh, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong hoạt động chỉ đạođiều hành của hệ thống hành chính Nhà nước ở địa phương.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thi hành các văn bản trong phạm vi quản lý nhànước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của cơ quan mình.

Điều 31.Phương thức kiểm tra

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết địnhthành lập Đoàn kiểm tra trong trường hợp đặc biệt.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoặc phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì kiểm tra việcthi hành các văn bản chỉ đạo đối với những lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thểcó nhiều nổi cộm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi các quyđịnh của pháp luật.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh kiểm tra thông qua làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn,Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4. Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thi hànhcác văn bản của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các cơquan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và tổchức, cá nhân tại địa phương.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra thườngxuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thi hành các văn bản trong phạm vi quản lýcủa cơ quan mình.

Điều 32.Báo cáo kết quả kiểm tra

1. Khi kết thúc kiểm tra, người chủtrì việc kiểm tra phải báo cáo kết quả với cấp trên có thẩm quyền; nếu phát hiệncó sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lýtheo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ hàng quý, các cơ quanchuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản thuộc lĩnhvực, địa bàn quản lý.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp chung, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình kiểm tra việc thi hànhvăn bản tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh vào cuối quý.

ChươngVIII

TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC

Điều 33.Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp khách trong nước

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh tiếp xã giao, gặp mặt các đoàn đại biểu, khách đến thăm, làm việctại địa phương khi:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh trực tiếp mời hoặc theo chỉ đạo của cấp trên;

b) Tiếp khách theo đề nghị của Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh;

c) Tiếp theo đề nghị của khách.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, người đứngđầu các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh khi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh tiếp khách phải có công văn đề nghị gửi Chủ tịch, Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc điện thoại đăng ký với Ban lãnh đạo Văn phòng Uỷban nhân dân ít nhất 02 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tiếp; công văn nêu rõnội dung, hình thức cuộc tiếp, số lượng khách, thời gian và địa điểm tiếp vàkèm theo các hồ sơ cần thiết về: nội dung, thời gian, thành phần, hoạt động củakhách tại địa bàn tỉnh và các đề xuất, kiến nghị. Cơ quan chủ trì mời phải phốihợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kế hoạch, nội dung buổi tiếp vàtổ chức buổi tiếp đạt kết quả tốt.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó nhiệm vụ:

a) Báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị tiếp khách của các cơ quan, đơn vị; thông báokịp thời ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các cơquan liên quan biết, đồng thời đưa vào chương trình, kế hoạch công tác tuần củaChủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân đồng ý;

b) Phối hợp với các cơ quan liênquan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp. Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch,Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị một số nộidung cụ thể của cuộc tiếp;

c) Mời các cơ quan truyền hình, báochí dự để đưa tin về cuộc tiếp;

d) Phối hợp với cơ quan liên quantổ chức phục vụ và bảo đảm an toàn cho cuộc tiếp; tổ chức triển khai thực hiệncác công việc cần thiết sau cuộc tiếp.

Điều 34.Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách nước ngoài

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh tiếp khách nước ngoài, gồm các hình thức: tiếp xã giao, tiếp làm việc(chính thức hoặc không chính thức) theo giới thiệu của các cơ quan Trung ương,đề nghị của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và các đề nghị trực tiếp của kháchvới Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức trong tỉnhkhi có nhu cầu đề nghị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp các đốitác nước ngoài của cơ quan, tổ chức mình, phải có văn bản đề nghị nêu rõ nộidung và hình thức cuộc tiếp, thành phần và tiểu sử tóm tắt thành viên trongđoàn, chương trình hoạt động của khách tại địa phương và các vấn đề liên quankhác. Các đề xuất và kiến nghị, gửi Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh ít nhất 03 ngày làm việc, trước ngày dự kiến tiếp.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhthực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 33 Quy chế này.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứctrong tỉnh có kế hoạch tiếp khách nước ngoài, tuy không có nhu cầu đề nghị Chủtịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp, nhưng phải báo cáo bằng văn bảnvề thành phần khách, nội dung và thời gian dự kiến tiếp, gửi Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, đồng thời gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh(Phòng Ngoại vụ) có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong tỉnh thựchiện đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đảm bảo yêu cầu về chính trị,đối ngoại và nghi thức và tập quán, phong tục của Việt Nam; chuẩn bị kế hoạch,các nội dung liên quan; bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ, tặng phẩm theoquy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 35.Chế độ đi công tác

1. Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnhhàng tháng phải dành thời gian đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hìnhtriển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định,chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nắmtình hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp địaphương, cơ sở khắc phục khó khăn.

Tùy nội dung chuyến đi công tác đểtổ chức hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, cóthể báo trước hoặc không báo trước cho cơ sở.

2. Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnhđi công tác cơ sở phải có kế hoạch trước. Trường hợp đi công tác, làm việc vớicác địa phương khác và các Bộ, ngành Trung ương trên 07 ngày phải báo cáo Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Trong thời gian Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân họp, các thành viên Uỷ ban nhân dân không bố trí đi côngtác, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý.

4. Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện khi đi công tác nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản và chỉ đi khiđược sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Các thành viên Uỷ ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp huyện đi công tác theo sự chỉ đạo hoặc uỷ quyền của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh, khi về phải kịp thời báo cáo kết quả làm việc với Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách lĩnh vực.

6. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó nhiệm vụ:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạchđi thăm và làm việc tại các đơn vị, cơ sở trong địa phương của Chủ tịch, PhóChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; thông báo cho các đơn vị, cơ sở và cơ quan chuyênmôn liên quan biết kết quả các cuộc thăm và làm việc chính thức của Chủ tịchhoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

b) Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh tổng hợp, cân đối chương trình đi công tác của các thành viên Uỷ ban nhân dântỉnh để bảo đảm hiệu quả;

c) Theo dõi tình hình đi công táccủa các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân trong phiênhọp Uỷ ban nhân dân tỉnh vào tháng 6 và cuối năm.

Chương IX

THANH TRA, GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC TIẾP DÂN

Điều 36.Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh, ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ bannhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phối hợp thực hiện nghiêm túccông tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Địnhkỳ mỗi quý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh họp với các Phó Chủ tịch và Thủ trưởngcác cơ quan liên quan để giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi để xảy ra tình trạng thamnhũng, lãng phí, gây thiệt hại lớn, những vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài,gay gắt, đông người, vượt cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhphải có lịch tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đạibiểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể tổ chức tiếp công dân, duy trì lịch tiếp dân định kỳ 02lần/tháng (vào ngày 05 và 20 của tháng). Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có thể uỷnhiệm cho Phó Chủ tịch tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh phải bố trí thời gian để trực tiếp đối thoại, tiếp xúc công dân 02 lần(1 lần/1 buổi).

Điều 37.Trách nhiệm của thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Trong phạm vi chức năng, quyềnhạn của mình, các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức côngtác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, chương trình, kếhoạch của các cấp, các ngành, các đơn vị; kết luận và có quyết định giải quyếttriệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

2. Giải quyết kịp thời, đúng quyđịnh của pháp luật những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; trân trọng lắng ngheý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác.

3. Tổ chức tiếp công dân theo đúngquy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 38.Trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh

1. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giải quyết kịp thời, đúng phápluật những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh giao.

3. Khi phát hiện quyết định giảiquyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủtịch Uỷ ban nhân dân huyện vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới, phải yêucầu Thủ trưởng cơ quan đã ban hành quyết định đó giải quyết lại hoặc báo cáoChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Trực tiếp thanh tra, kiểm tra,hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ bannhân dân huyện tiến hành công tác thanh tra, tiếp công dân theo quy định củapháp luật.

5. Hàng quý báo cáo tại phiên họpUỷ ban nhân dân về tình hình thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáocủa công dân trong địa phương; ưu điểm, nhược điểm trong công tác thanh tra, tổchức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các giải pháp khắcphục, kiến nghị biện pháp xử lý.

Điều 39.Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Sắp xếp, bố trí lịch tiếp dâncủa Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan chứcnăng tham mưu để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết những khiếu nại,tố cáo thuộc thẩm quyền.

3. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan chuyênmôn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiệnquyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tronglĩnh vực thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Tiếp nhận, phân loại đơn thư kiếnnghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh.

5. Trả lời cho các đương sự có đơn,thư khiếu nại, tố cáo khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

Điều 40. Tổchức tiếp dân

Uỷ ban nhân dân tỉnh có địa điểmtiếp dân; bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực và sự hiểu biết về pháp luật đểlàm nhiệm vụ tiếp dân.

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phốihợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng cácquy định, thủ tục về tiếp công dân bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tìnhhình của địa phương; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân.

Chương X

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁOCÁO

Điều 41.Trách nhiệm thông tin, báo cáo

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh:

a) Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng,năm có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địaphương và các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo quy định của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh; đồng thời, gửi các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoànđại biểu Quốc hội, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

b) Uỷ quyền cho Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh báo cáo hàng tháng về sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhândân tỉnh, tình hình nổi bật trong tháng gửi Văn phòng Chính phủ, Thường trựcTỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủtrưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện.

2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Tổ chức việc cung cấp thông tinhàng ngày và hàng tuần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyếtcông việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bao gồm:các vấn đề quan trọng do các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷban nhân dân huyện trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và cácthông tin nổi bật trong tuần về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địaphương;

b) Phối hợp trao đổi thông tin vớiVăn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhândân tỉnh; tham dự các họp cuộc giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc cáccơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiệnchế độ thông tin, báo cáo và tổ chức khai thác thông tin khác phục vụ sự chỉđạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d) Giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh biên soạn, tổng hợp các báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng,năm, tổng kết nhiệm kỳ); báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất được quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều này;

đ) Tổ chức cập nhật vào mạng tinhọc của Uỷ ban nhân dân tỉnh các báo cáo, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội,thông tin chỉ đạo, điều hành, chương trình công tác, các hoạt động thường ngàycủa Uỷ ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

e) Tổ chức việc điểm báo hàng ngàygửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; thông báo ý kiến chỉ đạo củaChủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề báo chí nêu để cáccơ quan, địa phương liên quan, theo dõi kiểm tra và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

a) Củng cố, tăng cường hệ thống thôngtin nội bộ, để giúp lãnh đạo cơ quan nắm được tình hình, công việc chủ yếu diễnra hàng ngày trong toàn ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách;

b) Gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhcác báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo độtxuất và báo cáo hàng tuần.

Thời hạn gửi các báo cáo định kỳdo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định của pháp luật vềchế độ thông tin, báo cáo.

c) Chuẩn bị các báo cáo của Uỷ bannhân dân tỉnh trình cơ quan cấp trên theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh;

d) Thường xuyên trao đổi thông tinvới các cơ quan chuyên môn khác và Uỷ ban nhân dân huyện về các thông tin cóliên quan. Thực hiện việc cung cấp thông tin theo chế độ và khi có yêu cầu phốihợp của cơ quan khác.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều này, có trách nhiệm xây dựng vàtrình tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thựchiện kế hoạch nhà nước hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm.

Điều 42.Thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương cho nhân dân

1. Trách nhiệm của Chủ tịch, PhóChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Thực hiện chế độ thông tin chonhân dân thông qua các báo cáo của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân tỉnh,Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, củaĐại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời phỏng vấn của cơquan thông tin đại chúng;

b) Tổ chức họp báo, thường xuyênthông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân về tình hình hoạt độngcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và về cácchế độ, chính sách mới ban hành, các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật củaNhà nước.

2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Chuẩn bị nội dung và tài liệucần thiết cho các cuộc họp báo định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Cung cấp thông tin cho các cơquan thông tin đại chúng về hoạt động của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh, về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cácđịa phương theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức công bố, phát hành rộngrãi các văn bản, các quy định, chính sách do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh ban hành liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở địaphương;

d) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởngcơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyệnđẩy mạnh ứng dụng tin học trong công tác thông tin; cập nhật thông tin vàotrang thông tin của địa phương trên mạng Internet để đưa tin, tuyên truyền, phổbiến tình hình mọi mặt của địa phương ra cả nước và quốc tế.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện:

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho cáccơ quan thông tin đại chúng tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính xác về cácsự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, mình quản lý tại địa phương;

b) Trả lời phỏng vấn của cơ quanthông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đưa tinđể cơ quan thông tin đại chúng đăng bài, phát tin tuyên truyền cho công tác củacơ quan đơn vị; đề nghị cải chính những nội dung đăng, phát tin sai sự thật;

c) Tăng cường quản lý công tác thôngtin, báo chí chuyên ngành; không để lộ các thông tin có nội dung thuộc danh mụcbí mật của Nhà nước;

d) Thông báo công khai về tình hìnhthu và sử dụng các quỹ có huy động đóng góp của nhân dân.

Điều 43.Truyền thông tin trên mạng tin học

1. Các văn bản sau đây phải đượcđăng trên mạng tin học diện rộng của Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Văn bản quy phạm pháp luật củaUỷ ban nhân dân, văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đã ban hành;

b) Các văn bản của Nhà nước về chínhsách, pháp luật mới, các dự thảo văn bản do Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyênmôn thuộc Uỷ ban nhân dân soạn thảo gửi để lấy ý kiến, góp ý hoàn chỉnh nộidung văn bản;

c) Các văn bản hành chính, các báocáo, biểu mẫu và văn bản khác được Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định.

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông tin trên mạng tin học diệnrộng của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và các thôngtin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ vàlãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Các đơn vị trong mạng tin họccủa Uỷ ban nhân dân tỉnh phải thực hiện chế độ trao đổi thông tin qua mạng tin họcdiện rộng của Uỷ ban nhân dân theo quy định; thường xuyên theo dõi thông tintrên mạng tin học để kịp thời nhận văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tindo Uỷ ban nhân dân gửi để quán triệt và thực hiện.

Chương XI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 44.Các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấptỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 45.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụcó trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các ngành, các cấpvà báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chính phủđịnh kỳ hàng năm.

Điều 46.Quá trình thực hiện Quy chế có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, hoặc không cònphù hợp, yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cấp phản ánh, đề xuất kịp thời về Uỷban nhân dân tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của địaphương và hướng dẫn của cấp trên./.