ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘCÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠNVỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chếđộ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 152/2007/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhSơn La khoá XII, kỳ họp thứ 8 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnhSơn La;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 552/TTr-TC ngày 14/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quyđịnh chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhànước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành,đơn vị dự toán; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh ;
- Như Điều 3;
- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 200 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHITỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNHSƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBNDtỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chế độ công tác phí, chế độchi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng Cộngsản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cáctổ chức xã hội, các xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị)thực hiện đúng chính sách của nhà nước và quy định cụ thể hoá của tỉnh về chếđộ công tác phí, hội nghị phí. Đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm,hiệu quả, chống lãng phí.

Điều 2. Chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán ngân sáchhàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3.Những nội dung không quy định trongQuyết định này được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Chế độ công tác phí

1. Đối tượng được thanh toán chế độcông tác phí bao gồm

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức,lao động hợp đồng thuộc các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí do ngân sáchnhà nước cấp được cử đi công tác.

1.2. Cán bộ chuyên trách cấp xã; côngan xã.

2. Các quy định về công tác phí

2.1. Thanh toán tiền tàu xe đi và vềtừ cơ quan đến nơi công tác

- Thanh toán vé máy bay, vé tàu, xevận tải công cộng; cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của ngườiđi công tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ chochuyến đi công tác mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Riêng thanh toánvé máy bay thực hiện theo quy định tại điểm c, mục 7, phần I Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

- Thanh toán khoán tiền tự túcphương tiện đi công tác:

+ Đối với cán bộ lãnh đạo có tiêuchuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định, nhưng cơ quan không bốtrí được xe ô tô cho người đi công tác thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiềnkhoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phươngtiện được tính theo số km thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủtrưởng cơ quan, đơn vị quy định căn cứ theo số km thực tế với giá thuê xephổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương.

+ Đối với cán bộ không có tiêu chuẩnđược bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu cán bộ đi công tác cách trụ sởcơ quan trên 10 km trở lên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì đượcthanh toán tiền tự túc phương tiện tương đương với mức giá vé vận chuyển hànhkhách của tuyến đường đi công tác.

- Cán bộ, công chức đi công tác cóđoạn đường không đi được bằng ô tô, xe máy (Phải đi bộ), mức thanh toán2.000đồng/km.

2.2. Phụ cấp lưu trú

- Cán bộ, công chức, viên chức đicông tác trong tỉnh:

+ Vùng 1, vùng 2 mức chi: 60.000đồng/ngày/người.

+ Vùng 3 mức chi: 70.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức đicông tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ở quận thuộc thành phốHà Nội, Hồ Chí Minh, mức chi: 70.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác các vùng còn lại, mứcchi: 60.000 đồng/ngày/người.

- Trường hợp đi công tác trong ngày(đi và về trong ngày), mức chi 50.000 đồng/ngày/người.

2.3. Thanh toán tiền thuê phòng ngủ

a) Thanh toán khoán tiền thuê chỗnghỉ (khuyếnkhích cán bộ, công chức, viên chức thanh toán khoán tiền ngủ)

- Cán bộ, công chức, viên chức đicông tác trong tỉnh:

+ Tại thị xã, mức chi :100.000đồng/ngày/người.

+ Tại các huyện, xã trong tỉnh, mứcchi: 70.000đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức đicông tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ở quận thuộc thành phốHà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mức chi: 150.000đồng/ngày/người.

+ Đi công tác ở quận thuộc thành phốtrực thuộc Trung ương, mức chi: 140.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các huyện thuộccác thành phố trực thuộc Trung ương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh, mức chi:120.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các vùng còn lại,mức chi: 100.000 đồng/ngày/người.

b) Trường hợp mức khoán nêu trênkhông đủ để thuê chỗ nghỉ được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (Có hoá đơn hợp pháp):

- Cán bộ, công chức đi công tácngoài tỉnh.

+ Các chức danh: Bí thư Tỉnh uỷ; Chủtịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh được thanhtoán mức giá thuê phòng ngủ tối đa 400.000đồng/ngày/phòng.

+ Các chức danh: Uỷ viên Ban Thườngvụ Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Uỷ viên Thường trựcHĐND tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được thanh toán mức giá thuêphòng ngủ tối đa 350.000 đồng/ngày/phòng.

+ Cán bộ, công chức đi công tácngoài tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa 300.000 đồng/ngàyphòng 2 người. Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ ngườihoặc lẻ người khác giới mức thanh toán tối đa 300.000 đồng/ngày/phòng.

+ Cán bộ, công chức đi công táctrong tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ tối đa 200.000 đồng/ngàyphòng 2 người. Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ ngườihoặc lẻ người khác giới mức thanh toán tối đa 200.000 đồng/ngày/phòng.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viênchức đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ mà cánbộ đến công tác không phải trả tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác khôngđược thanh toán tiền khoán thuê chỗ nghỉ.

c) Thanh toán khoán công tác phítheo tháng

- Đối với cán bộ xã thường xuyênphải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán khoántiền công tác phí, mức khoán: 70.000 đồng/tháng/người.

- Đối với cán bộ, công chức, viênchức các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10ngày/tháng thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán: 200.000 đồng/người/tháng.

Điều 5: Chế độ hội nghị

1. Kinh phí ngân sách hỗ trợ tiền ăncho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Hội nghị cấp xã, mức hỗ trợ :20.000 đồng/ngày/người.

- Hội nghị cấp huyện, thị xã, mức hỗtrợ: 50.000 đồng/ngày/người.

- Hội nghị cấp tỉnh, mức hỗ trợ :70.000 đồng/ngày/người.

2. Trường hợp tổ chức ăn tậptrung: Cơ quan tổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là kháchmời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và thực hiện thu tiền ăn từ tiềncông tác phí của các đại biểu hưởng lương tối đa theo mức quy định trên.

3. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểulà khách mời không hưởng lương (Theo mức khoán) :

+ Hội nghị cấp tỉnh, mức hỗ trợ :100.000 đồng/ngày/người.

+ Hội nghị cấp huyện, mức hỗ trợ :70.000 đồng/ngày/người.

4. Chi nước uống cho đại biểu dự hộinghị, mức chi : 7.000 đồng/ngày/người.

5. Chi hỗ trợ tiền tầu, xe cho đạibiểu là khách mời không hưởng lương theo quy định về thanh toán chế độ công tácphí quy định tại khoản a, mục 2, phần I.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai áp dụng thực hiện chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức hội nghị theo quy định tại Quyết định này. Những khoảnchi công tác phí, chi hội nghị không đúng chính sách, tiêu chuẩn, định mức quyđịnh khi các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có quyền xuất toán, thu hồinộp ngân sách địa phương. Người quyết định chi sai phải hoàn trả, bồi thường sốtiền đã chi sai chế độ và bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quyđịnh của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện có vướngmắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng họp trìnhUBND tỉnh để xem xét, giải quyết ./.