UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THUỶ SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂNTỈNH CÀ MAU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanhmột số ngành nghề thuỷ sản;

Căn cứ ý kiến của Bộ Thuỷ sảntại Công văn số 2169/BTS-KT &BVNL ngày 28/9/2006 và Công văn số 2611/BTS-PC ngày 07/11/2006 về việc thống nhất cho ban hành quy định quản lý khai thác trênngư trường tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Sở Thuỷ sản tại Tờ trình số 285/TT-STS ngày 30/5/2007 (kèm Vănbản thẩm định số 250/STP-XD &KTVB ngày 13/4/2007 và số 337/STP-XD &KTVB ngày21/5/2007 của Sở Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thuỷ sản trên cácvùng biển tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thuỷ sản triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh này; thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1293/QĐ-CTUB ngày 19/12/2000của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc nghiêm cấm khai thác thuỷ sản khu vực 240km2 bãi bồi phía tây Ngọc Hiển./.

Nơi nhận:
- Bộ Thuỷ sản;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Vụ P.chế, Cục KTBVNLTS (Bộ TS);
- Như Điều 3;
- Báo, đài, Website tỉnh (đăng, phát nội dung);
- LĐVP UBND tỉnh;
- CV các khối;
- Lưu: VT, H28/6.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THUỶ SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 / 2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 củaUBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định về khu vựckhai thác, ngành nghề, thời gian cấm khai thác, trách nhiệm của các tổ chức, cánhân trong việc khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên cácvùng biển tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với cáccơ quan quản lý Nhà nước về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; các cơ quan,đơn vị khác có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thácthuỷ sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau.

Điều 3.Giải thích thuật ngữ.

Trong quy định này, một số thuậtngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nguồn lợi thuỷ sản làtài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học đểphát triển nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

2. Tuyến bờlà vùng biển được tính từ bờ biển (khi thuỷ triều thấp nhất) đến đường nối liềncác điểm cách bờ biển 6 hải lý.

Chương II

KHU VỰC, NGÀNH NGHỀ VÀ THỜI GIAN CẤM KHAI THÁC THUỶ SẢN

Điều 4. Đối với khu vực BãiBồi.

1. Nghiêm cấm mọi hành vi khaithác thuỷ sản trong khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (bao gồm cảdiện tích phía trong cột mốc mới của Bãi Bồi), trừ trường hợp được UBND tỉnhcho phép.

2. Thời gian cấm khai thác: mọithời điểm trong năm.

Điều 5. Đốivới tuyến bờ.

1. Nghiêm cấm các nghề như: te,trủ, xiệp, đáy khai thác trong vùng nước có độ sâu từ 05 mét trở vào bờ (độ sâutính khi thuỷ triều thấp nhất, tương đương với khoảng cách từ bờ ra 03 hải lý).

2. Thời gian cấm khai thác: mọithời điểm trong năm.

Điều 6. Quyđịnh về phát triển ngành nghề và cỡ loại tàu khai thác thuỷ sản.

Cấm phát triển mới loại tàu cócông suất dưới 50 sức ngựa làm các nghề khai thác thuỷ sản và loại tàu có côngsuất dưới 150 sức ngựa làm nghề cào (kể cả cào đơn và cào đôi).

Điều 7. Quyđịnh về thời gian cấm khai thác đối với nghề đáy biển.

Nghiêm cấm hoạt động khai thácthuỷ sản bằng nghề đáy trong khoảng thời gian từ ngày 01/4 đến ngày 30/6 hàngnăm trên các vùng biển tỉnh Cà Mau.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ BẢOVỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Điều 8. Trách nhiệm của cáctổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản.

1. Các tổ chức, cá nhân tham giahoạt động khai thác thuỷ sản phải chấp hành nội dung Quy định này và các quyđịnh khác có liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản. Tích cực tham gia với các cơ quanchức năng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; kịp thời pháthiện, tố giác các hành vi vi phạm.

2. Trong quá trình khai thácthuỷ sản, các tổ chức, cá nhân phải chịu sự quản lý của các cơ quan chức năngvề nghề, ngư cụ và phương pháp khai thác; khu vực cấm khai thác, thời gian cấmkhai thác; chủng loại, kích cỡ sản phẩm thuỷ sản khai thác; trang bị an toàn vàthủ tục của người, phương tiện tham gia khai thác thuỷ sản.

Điều 9. Trách nhiệm của cáccơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đạichúng:

1. Sở Thuỷ sảncó trách nhiệm:

a. Chủ trì và phối hợp vớicác sở, ngành có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thànhphố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước có liên quan đếncông tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, để các tổ chức, cá nhân hiểuvà thực hiện.

b. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcphối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phốkiểm tra, quản lý các phương tiện hoạt động nghề cá; tổ chức đăng ký, đăng kiểmcấp giấy phép hoạt động cho tàu cá; kiểm tra, quản lý, xử lý các hành vi viphạm theo quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. UBND các huyện, thành phố cótrách nhiệm:

a. Chủ động phối hợp với cácngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện quy định này và các quy định vềbảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn quản lý. Ngăn chặn tìnhtrạng phát sinh phương tiện khai thác thuỷ sản sai quy định.

b. Chỉ đạo UBND xã, phường, thịtrấn tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm,phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quyđịnh hiện hành.

3. Các tổ chức chính trị - xãhội, cơ quan thông tin đại chúng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bằngnhiều hình thức, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảovệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Khen thưởng.

Tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong thực hiện quy định này và các quy dịnh khác có liên quan đến công tác bảovệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, sẽ được khen thưởng theo quy định hiệnhành.

Điều 11. Xử lý vi phạm.

1. Tổ chức, cánhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷsản, và các quy định hiện hành khác có liên quan. Nếu vi phạm mức độ nghiêmtrọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng của các cơ quan,đơn vị được giao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quy định này, nếukhông hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị kỷ luật theo quy định hiện hành./.