ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 17 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞNỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởNội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần 1 Thông tư số04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dâncấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1027/TTr-SNV ngày 6/10/2008về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công báo, Website tỉnh;

- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Minh Oanh

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hànhchính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địagiới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ, văn thư, lưu trữ nhànước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

3. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyếtđịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dựán; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về cáclĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phâncấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhànước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chicục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dântỉnh; đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộcỦy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định;

c) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngànhcủa tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đềán thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hộiđồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền.

đ) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấphướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liênquan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạngcơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sựnghiệp:

a) Xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kếhoạch biên chế của địa phương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổngbiên chế sự nghiệp ở địa phương và thông qua tổng biên chế hành chính của địaphương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhgiao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

c) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cácđơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Về tổ chức chính quyền:

a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chínhquyền địa phương các cấp trên địa bàn;

b) Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức và hướngdẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tổng hợp kếtquả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtkết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Ủy ban nhân dâncấp huyện. Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban thường vụQuốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định củapháp luật;

d) Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân và thành viên Ủy bannhân dân các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

6. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơnvị hành chính:

a) Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chínhtrong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị cácđề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnhđịa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh đểtrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện saukhi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Giúp Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chínhcác cấp theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc,địa giới hành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của thôn, xóm, tổdân phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thựchiện Quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đốivới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã.

b) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cácvăn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, côngchức cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi đượcỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý,sử dụng và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viênchức trong tỉnh;

d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhhoặc quyết định theo thẩm quyền việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khácđối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quảnlý;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy địnhvề tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tuyểndụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấpxã thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ; việc phân cấp quảnlý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

9. Về cải cách hành chính:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân côngcác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các nội dung, côngviệc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộmáy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tàichính công, hiện đại hóa nền hành chính; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việctriển khai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nângcao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh;chủ trì, phối hợp các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnhtriển khai cải cách hành chính;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khaicông tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chínhcủa tỉnh đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtại các cơ quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xãtheo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chung việcthực hiện các quy định về chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biênchế đối với cơ quan nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theoquy định của pháp luật;

đ) Xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chínhtrình phiên họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnhxây dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hànhchính theo quy định.

10. Về công tác tổ chức hội và tổ chức phi Chínhphủ:

a) Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phiChính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đốivới hội, tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lýtheo thẩm quyền đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ vi phạm các quy định củapháp luật, Điều lệ hội;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môncùng cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhhỗ trợ định xuất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quyđịnh của pháp luật.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, tổchức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chấp hành các chế độ, quyđịnh pháp luật về văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thuthập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan,đơn vị trên địa bàn và Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

c) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Trungtâm Lưu trữ tỉnh”; thẩm tra “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Trung tâm Lưutrữ tỉnh và của các cơ quan thuộc danh mục nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữtỉnh và Lưu trữ huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quanđể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật;

c) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tôngiáo;

d) Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phươngvới các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tác thi đua,khen thưởng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nướcvề thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; làm nhiệm vụthường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

b) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vàHội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết,tổng kết thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến,nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng củaĐảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thiđua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tổ chức và trao tặng cáchình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khenthưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiệnvật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thiđua, khen thưởng.

14. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ vàcác lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy bannhân dân tỉnh.

15. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về côngtác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực côngtác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nộivụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác được giao đốivới các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trênđịa bàn tỉnh.

17. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụvề tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng các đơn vị hành chínhcấp huyện, cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố; số lượng; chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; công tác văn thư, lưutrữ nhà nước; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng và các lĩnh vựckhác được giao.

18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoahọc; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác quản lý vàchuyên môn, nghiệp vụ được giao.

19. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịchvụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ,đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụđược giao theo quy định.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chếđộ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạovà bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộcSở theo quy định.

22. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

23. Xây dựng Quyết định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, tổ chức bộ máy mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứngđầu của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình Ủy ban nhândân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

24. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủyban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của phápluật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức vàbiên chế:

1. Lãnh đạo Sở có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.

- Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạomột số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giámđốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.

- Phòng Xây dựng chính quyền.

- Phòng Cán Bộ - Công chức.

- Phòng Tổ chức - Biên chế - Tiền lương.

- Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng.

2.2. Ban thuộc Sở:

- Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Ban Tôn giáo.

2.3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

3. Biên chế:

Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nội vụ đượcỦy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ,công chức, viên chức của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

- Quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên mônthuộc Sở.

- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn,các đơn vị trực thuộc theo quy định về phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dântỉnh./.