ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẬUGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang,trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin với Sở Thể dục - Thể thao; chuyểngiao chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vào Sở Thông tin và Truyền thông;đồng thời, tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch từ Sở Thương mại - Dulịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban dân số, Gia đình vàTrẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủyban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục,thể thao và du lịch;gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phươngtiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy bannhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên mônnghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy địnhpháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh HậuGiang về việc thành lập Sở Văn hoá Thông tin - Thể thao thuộc UBND tỉnh HậuGiang.

2. Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việcthành lập Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hậu Giang.

3. Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việcthành lập Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quanBan, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan,đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\TLSVHTTDLich

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc