ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND .HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾĐỘ, CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng9 năm 2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Pháp lệnh dân số;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 4 tháng 8năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kếhoạch hóa gia đình;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 2tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII, về việc sửa đổi, bổ sungĐiều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐNDK7 ngày 8/7/2009 về đẩy mạnh thực hiệncác giải pháp, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chế độ, chính sách Dân số -Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đối với cộng tác viên Dân số- Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở, cụ thể như sau: ngoài mức thù lao hàng thángtheo quy định Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 100.000đ/người/tháng (50.000đ/người/tháng để làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa giađình, 50.000đ/người/tháng để kiêm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóctrẻ em).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; thay thế Quyết định số 1150/QĐ-UBNDHC ngày8/9/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc thực hiện chế độ thù lao cho cộngtác viên dân số cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânTỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX. MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân