ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐỂ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngayg 13/8/2009 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khu Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số 60/TTr-SXD ngày 9 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định số 2829/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại thành phố Hải Dương với hệ số K = 2,27; tại thị xã Chí linh và các huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ với hệ số K = 2,16; tại các huyện: Thanh Hà, Ninh Giang, Thanh Miện với hệ số K = 2,06 .

Điều 2. Các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyeeyj của cấp có thẩm quyền thì không áp dụng hệ số điều chỉnh theo Quyết định này. Đối với các phương án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện chi trả do lỗi của bên bồi thường thì được áp dụng theo hệ số điều chỉnh tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển