ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tảibằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 08tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 phê chuẩnmức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, quản lý và sửdụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh TràVinh, như sau:

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vậntải bằng xe ô tô 170.000 đồng/giấy phép. Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất,hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấyphép) mức thu 40.000 đồng/lần cấp.

2. Đơn vị tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được trích để lại 10% sốlệ phí thu được, phần còn lại 90% nộp vào ngân sách Nhà nước. Việc kê khai, thunộp, quản lý, sử dụng lệ phí, đơn vị thu phải thực hiện đúng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế TràVinh căn cứ Quyết định này thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn