ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNHNGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG,GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều củaNghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2010 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên vàMôi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiệnquyền của người sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại văn bản số 2809/STP-BTTP ngày 29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển giao và xácđịnh thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàntỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực cáchợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Nha Trang, UBND thànhphố Cam Ranh và UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Cam Lâm, UBND huyện Diên Khánhsang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

2. Chuyển giao việc chứng thực cáchợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắnliền với đất của hộ gia đình, cá nhân (trừ di chúc và văn bản từ chối nhận disản) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề côngchứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện, bao gồm:

a) Toàn bộ các xã, phường thuộc địabàn thành phố Nha Trang.

b) Các phường: Ba Ngòi, Cam Lộc,Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú và Cam Phúc Nam thuộc địa bàn thành phốCam Ranh.

c) Các phường: Ninh Hiệp, NinhGiang, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Diêm, Ninh Thủy và Ninh Hải thuộc địa bàn thị xãNinh Hòa.

d) Thị trấn Diên Khánh và các xãDiên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Hòa, Diên Bình, Diên Phú, DiênĐiền, Diên Sơn, Suối Hiệp thuộc địa bàn huyện Diên Khánh.

đ) Thị trấn Cam Đức và các xã CamTân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Hải Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam AnBắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông thuộc địa bàn huyện Cam Lâm.

3. Đối với các hợp đồng, giao dịchsau đây, hộ gia đình, cá nhân được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hànhnghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Các hợp đồng, giao dịch về quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã,phường, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng theoquy định tại khoản 2 Điều này.

b) Các hợp đồng, giao dịch khác(không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩmquyền chứng thực.

4. Các hợp đồng, giao dịch liênquan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng, văn bản thỏa thuận phân chiadi sản liên quan đến động sản, văn bản khai nhận di sản liên quan đến động sản củacá nhân, tổ chức ở các huyện chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề côngchứng theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì cá nhân, tổ chức được quyền lựachọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy bannhân dân cấp huyện.

5. Các hợp đồng, giao dịch về quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà bên có đấtlà tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài,cá nhân nước ngoài thì công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng.

6. Các hợp đồng, giao dịch về bấtđộng sản trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thực hiện theoquy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao việc chứng thực cáchợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyềncông chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư phápcó trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố: NhaTrang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Vụ BTTP, Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các xã, phường, thị trấn nêu tại Điều 4 (UBND huyện sao gửi);
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Các tổ chức hành nghề công chứng (Sở Tư pháp sao gửi);
- TT Công báo tỉnh (02b);
- Lưu: VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân