ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phốvà Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan chuyên môn,ngang sở, là bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố (bao gồm cả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố).

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưutổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động chung của Ủy bannhân dân thành phố; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo,điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cungcấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và thông tin cho công chúng theo quy địnhcủa pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủyban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và côngtác của Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyênmôn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 củaChính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Xây dựng, quản lý chương trình công tác của Ủy ban nhândân thành phố theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc các Sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộcỦy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Sở, ngành), Ủy ban nhân dân quận,huyện (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), các cơ quan, tổ chức liênquan thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy chếlàm việc của Ủy ban nhân dân thành phố;

c) Phối hợp thường xuyên với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dâncấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoànchỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhândân thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánhgiá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cácbáo cáo quan trọng theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố vàcác công việc khác do các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổchức liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố;

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm phápluật và các báo cáo theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố;

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấphuyện, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họpthường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của Ủy ban nhândân thành phố, các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

g) Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa cáccơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố; quản lý,bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của thànhphố.

2. Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố:

a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phêduyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuầncủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hànhcác Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trongtừng thời gian nhất định;

b) Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cácSở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựngcơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp cóthẩm quyền quyết định;

c) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánhgiá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, các báo cáo theo chươngtrình công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các công việc khác docác Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấphuyện, các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dựthảo văn bản để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết địnhđối với những công việc thường xuyên khác;

đ) Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, các tổ chức, cánhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố mà các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện còn có ý kiếnkhác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

e) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối cácdự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố;

g) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiệncác Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố với các cơ quancủa Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

h) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra thựchiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố đối với các Sở, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện,các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấphành kỷ cương, kỷ luật hành chính;

i) Đề nghị các Sở, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiệncác văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố;

k) Được yêu cầu các Sở, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệuvà văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phụcvụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố.

3. Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo,điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố; thông tin để các thành viên Ủy ban nhân dân thànhphố, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan của đảng, Nhà nước và các cơ quan,tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động củaỦy ban nhân dân thành phố, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố;

b) Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủyếu, những quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâmtheo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban nhân dân thànhphố theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo thành phố;

đ) Quản lý tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tửcủa Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt độngcủa Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Ủy bannhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác vănphòng đối với Văn phòng các Sở, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

8. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tàinghiên cứu khoa học.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiềnlương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồidưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định củapháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhândân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của phápluật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Văn phòng:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Chánh Văn phòng vàcác Phó Chánh Văn phòng;

b) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là người đứngđầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đồng thời làchủ tài khoản cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

d) Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được ChánhVăn phòng phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trướcChánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụtrách. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Vănphòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng:

- Phòng Hành chính;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Tiếp công dân;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Xây dựng - Đô thị;

- Phòng Văn - Xã;

- Phòng Nội chính - Pháp chế.

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Tin học - Công báo;

- Nhà khách.

3. Biên chế:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số lượng biên chế hằng năm.

Việc bố trí công chức, viên chức của Văn phòng phải căn cứvào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làmtheo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2013 vàđăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 02 tháng 10 năm 2013, thay thế Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việcquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơquan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP. HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); Bộ Nội vụ;
- TT. TU, TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Công báo thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- Lưu: VT,XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng