UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNHQUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG XÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một sốtiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xâydựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết địnhsố 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tưChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiệnQuyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựng nông thôn mới tỉnhYên Bái giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiệnmột số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn2011-2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số 104/TTr –SKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựngnông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhYên Bái; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vậntải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa thểthao và Du lịch, Công thương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBHND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- Công TT điện tử;
- Lưu: VT, XD, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

QUY ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ TỪNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊABÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Huy động các nguồn lực, tổ chức thực hiện đạtcác tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyếtsố 26/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựngnông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

Điều 2. Đối tượng hỗ trợ

a) Các xã thuộc chương trình Mục tiêu quốc vềxây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020;

b) Hộ gia đình và chủ trang trại trên địa bànnông thôn; hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn nông thôn;

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ vốn cho các hạng mục, công trình thực hiệntheo kế hoạch hàng năm, các hạng mục công trình phải phù hợp với Quy hoạch xâydựng nông thôn mới của xã và thuộc đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

Mức hỗ trợ xác định theo từng hạng mục côngtrình và điều kiện thực tế ở các địa phương nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Mứcvận động đóng góp của nhân dân tối đa không vượt quá 40% tổng kinh phí đầu tư củatừng hạng mục.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Nội dung hỗ trợ: Xây dựng trụ sở xã; công tácđào tạo cán bộ; xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thôngthôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạtchuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thểthao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dâncư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủcông nghiệp, thủy sản; chợ nông thôn.

b) Cơ chế hỗ trợ:

- Đối với tất cả các xã, hỗ trợ 100% từ ngânsách nhà nước cho: Xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thứcvề xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

- Đối với các xã thuộc các huyện nghèo thuộcChương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, hỗ trợ tối đa 100% từ ngân sách nhànước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn,xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn;xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; công trình thể thaothôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư;phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủcông nghiệp, thủy sản.

- Đối với các xã còn lại, hỗ trợ một phần từ ngânsách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thôngthôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạtchuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản; chợ nôngthôn; công trình thể thao thôn, bản; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt,thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sảnxuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung hỗ trợ

Vốn ngân sách TW, tỉnh (%)

Vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động khác (%)

1

Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng

Thực hiện theo Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015

2

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

70

30

3

Trường học đạt chuẩn

90

10

4

Trạm y tế xã

70

30

5

Nhà văn hóa xã, thôn bản

60

40

6

Chợ nông thôn

60

40

7

Công trình thể thao thôn, bản

60

40

8

Công trình cấp nước sinh hoạt (áp dụng đối với công trình cấp nước tập trung)

-

Đối với các xã đặc biệt khó khăn

90

10

-

Đối với các xã còn lại

75

25

9

Công trình thoát nước thải khu dân cư

60

40

10

Phát triển sản xuất và dịch vụ: Hỗ trợ hoạt động khuyến nông

Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11

Hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản

60

40

Chương III

CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Cơ chế quản lý vốn đầu tư:

Cơ chế quản lý vốn đầu tư đối với các nội dung hỗtrợ theo Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý vốnđầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí được hỗ trợ bằng nguồn vốn thựchiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách địaphương và lồng ghép các nguồn: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu chongân sách địa phương, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia khác (ngoài Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới); vốn tín dụng; vốn hỗ trợ từcác doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế khác; huy động sự đóng gópcủa cộng đồng dân cư.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

a. Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định phê duyệt kếhoạch hỗ trợ kinh phí hàng năm theo quy định; chỉ đạo các sở, ngành, các huyện,thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trongcông tác tổng hợp kế hoạch kinh phí hỗ trợ hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định; Thống nhất với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn đầutư, hỗ trợ theo kế hoạch và các chương trình, dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnhphê duyệt.

c. Sở Tài chính: Bảo đảm kinh phí thực hiện vàchịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinhphí hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theoquy định.

d. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủtrì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở ngành có liên quan hướng dẫn,kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới theo quy định; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi Ban Chỉ đạo Chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

e. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan: Theochức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tracác huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

f. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện quyết định này trên địabàn quản lý, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra, giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương đúng nội dung hỗ trợ đảmbảo hiệu quả, công khai, minh bạch; Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện hàngnăm của các xã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng để tổng hợpbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và cảnăm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh.

g. Ủy ban nhân dân các xã: Xây dựng kế hoạchhàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư vàcác ngành chức năng có liên quan; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, tình hìnhhuy động vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếucó khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo bằng văn bản về Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.