ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐIVỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU RA, VÀO BẾN, BÃITẠI KHU VỰC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành, sửa đổi, bổsung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờtrình số 146/TTr-STC ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối vớicác phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra,vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1: Mức thu:

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu đối với

Hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, hàng của nước ngoài gửi kho ngoại quan

Tại cửa khẩu Quốc tế

Tại các cửa khẩu khác

a) Phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu:

Xe ô tô biên mậu

Đồng/lưt/xe

100.000

Xe ô tô có trọng tải dưới 04 tấn

Đồng/lượt/xe

120.000

600.000

720.000

Xe ô tô có trọng tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

Đồng/lượt/xe

300.000

1.500.000

1.800.000

Xe ô tô có trọng tải từ 10 tn đến dưới 18 tấn; xe constener 20fit

Đồng/lượt/xe

500.000

2.500.000

3.000.000

Xe ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên; xe constener 40fit

Đồng/lượt/xe

800.000

4.000.000

4.800.000

b) Đối với các phương tiện vận tải đưng thủy:

Đồng/lưt/ phương tiện

40.000

2. Đơn vị thu, quản lý và sử dụng:

a) Đơn vị thu: Trung tâm dịch vụ cửa khẩu tỉnhLào Cai.

b) Quản lý và sử dụng:

- Đơn vị thu đượcđể lại 30% sthực thu để phục vụ côngtác thu, số còn lại (70%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

- Việc thanh quyết toán nguồn thu phíthực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Chứng tthu thựchiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quảnlý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông,vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủtrưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012của UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điu1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việcquy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh LàoCai và các quy định có liên quan đến phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nướcđối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa ở khu vực các cửa khẩu trên địa bàntỉnh Lào Cai, quy định tại Quyết định s 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai vviệc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Như Điều 2 Quyết định;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyn Văn Vịnh