ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH,SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhànước;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáoviên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phítừ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinhphí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáotrong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một sốchế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏmột số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụthể như sau:

1. Ban hànhchế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức là đầumối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh với mức phụ cấp 15.000đồng/người/ngày. Từ nguồn kinh phí hoạt động được giao hàng năm và các nguồnlực hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản1, Điều 3 Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhânlực tỉnh Hậu Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 14tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh), như sau:

“Tiền tàu xe được phépthanh toán theo tiêu chuẩn với chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượtđi và về, nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán)”.

3. Bãi bỏ nội dung về phụ cấp cho giáo viên tiểuhọc dạy 2 buổi/ngày tại Tiết thứ tư, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửađổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh HậuGiang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởngcơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh