ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chốngbạo lực gia đình năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số: 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chứctriển khai thi hành Luật Phòng, chng bạo lực giađình;

Căn cứ Chỉ thị số: 01/2011/CT-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai thi hành LuậtPhòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1 446/TTr-SVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng,chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh (có bản Quy chếkèm theo).

Điều 2. GiaoSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cácSở, ban, ngành của tỉnh có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện; theo dõi,kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Ủyban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Ththaovà Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thcủatỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VHTTDL (B/c);
- TT Tnh ủy (B/c);
- TT HĐND tnh (B/c);
- Đoàn Đại biểu QH (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Đoàn thể;
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TAND tnh, VKSND tỉnh,
- Các S ngành: TP, YTế, LĐTBXH, GDĐT, TC, TTTT, CA tnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Đ.Lắk,
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tnh;+ CVP các Phó CVP;
+ TH, TCTM, NC;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

QUY CHẾ

PHỐIHỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố: 21/ 2013/QĐ- UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nàyquy định mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hp, phươngthức phi hợp, trách nhiệm phối hợp, chế độ báo cáo vàkinh phí thực hiện việc phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lựcgia đình trên đa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đi tượng ápdụng: Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà cáccơ quan, đơn vị có tham gia trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trênđịa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc phốihp

1. Mục đích phối hợp:

a) Phát huy tối đa tính hiệu lực,hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Phòng, chngbạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực giađình.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệmcủa các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình vàmi cá nhân đi với việc tổ chức, trin khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần xâydựng đời sng lành mạnh cho mi cánhân, mọi gia đình và toàn xã hội.

2. Nguyên tắc phối hợp:

a) Bảo đảm thống nhất công tác quảnlý nhà nước về phòng, chng bo lựcgia đình từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; sự tham gia tíchcực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thnhằm góp phầnthực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Hoạt động phối hợp liên ngành dựatrên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chđạo, điu hành của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực giađình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mi cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định và đã được Ủy ban nhân tỉnhcụ thể hóa tại Chỉ thị s 01/2011/CT- UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đìnhtrên địa bàn tỉnh.

c) Đặc biệt quan tâm đến mối quan hệgắn kết gia Luật Phòng, chống bạolực gia đình với các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộluật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi 2003), Luật Bình đẳng giới,Luật Phòng, chống mua bán người...

d) Công tác phối hợp phải dựa trênnguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bng kết quả thực tin; tăng cường việc thu thập dữ liệucó cht lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chínhxác để xây dựng chính sách, quyết định, chương trình, kế hoạch hành động phòng,chống bạo lực gia đình.

đ) Ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức cóliên quan trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình phải đảm bảo khách quan, khoa học, theo luật định và các nội dungtrong Quy chế này.

e) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, cótính hệ thống của các cấp, các ngành và các tổ chức, đoànthể trong giải quyết, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình.

Chương 2.

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

MỤC 1. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tham mưu ban hành các văn bản quyphạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phòng, chng bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng cácchiến lược và hoạt động cụ thể đ tăng cường chất lượnghoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhândân ở địa phương.

3. Bố trí kinh phí đảm bảo cho cáchoạt động liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo,tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có tham gia hoạt động liên quanđến phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đảm bảo trách nhiệm phối hợp củacác ban, ngành, đoàn thể trong việc tích cực tham gia triển khai các giải phápcan thiệp, giải quyết và xử lý các vụ việc bạo lực giađình và công tác thng kê, báo cáo các chỉ số về bạo lựcgia đình.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Ký kết cácchương trình phi hợp, ban hành các văn bản liên ngànhhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phối hợp; tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn,chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồngghép các nội dung, hình thức tuyên truyền về phòng, chngbạo lực gia đình; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xác minh, xử lý các vụ việcbạo lực gia đình khi có khiếu nại, tố cáo vi phạm Luật phòng, chống bạo lực giađình.

2. Phối hợp trực tiếp hoặc phối hợpdưới sự điều hành của Ủy ban Nhân dân cùng cấp.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thammưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình, kếhoạch, chiến lược để nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác phòng, chốngbạo lực gia đình hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý về phòng, chng bạo lực gia đình.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhthành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình cp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chínhphủ vviệc ban hành Kế hoạch hànhđộng của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Công văn số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày15/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thành lập Banchỉ đạo công tác gia đình; Hướng dẫn xây dựng Mô hình phòng, chống bạo lực giađình ở cơ sở và Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

3. Cung cấp thông tin, tài liệu cầnthiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo đnghịcủa các sở, ban, ngành, đoàn thvà các cơ quan, đơn vị;duy trì mi liên hệ thường xuyên với các sở, ban, ngành,đoàn th và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phi hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này.

4. Chủ trì, phốihợp thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, baogồm: tuyên truyền, phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thànhviên trong gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực giađình; Tham mưu UBND tỉnh lập phương án xây dựng cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lựcgia đình và nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Xây dựng kế hoạch và bảo vệ ngânsách từ nguồn chi thường xuyên của địa phương; cân đi, btrí, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong vàngoài tỉnh htrợ thực hiện công tác phòng,chng bạo lực gia đình.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở: Tưpháp; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơquan, đơn vị biên soạn tài liệu, thông tin, tuyên truyn,tổ chức tập huấn và giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dn, đào tạo, tập hun nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong các lĩnh vực liênquan đến công tác phòng, chng bạolực gia đình.

7. Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp vớicác ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội trong việc truyn thông nâng cao nhận thức, giáo dục chuyển đổi hành vi v phòng, chng bạo lực gia đình; Phối hợp với Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phthực hiện việctuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

8. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thôngtin các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu giúp y ban nhân dân cùng cấp lãnh đạo, chỉđạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và định kỳ kiểm tra, tng kết, báo cáo về kết quả thực hin Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bnhướng dẫn thi hành Luật.

9. Thường xuyên phi hợp kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Chủ trì,phối hợp với các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả việc thu thập, thống kêcác chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình và định kỳ tnghợp, báo cáo kết quả hoạt động của Quy chế này và các chỉ số về phòng, chốngbạo lực gia đình với UBND tỉnh, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành,đoàn thể.

Điều 6. Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạtđộng hòa giải ở cơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải ở cơsở đđáp ứng nhiệm vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữacác thành viên gia đình; hướng dẫn phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phphối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành cùng cấp như: Phụnữ, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Công an tổ chức hỗ trợ, tư vấn pháp luật, tâmlý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật do tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãibỏ và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Phòng, chốngbạo lực gia đình.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực giađình tại các cơ skhám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn củaBộ Y tế tại Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫnviệc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đi vớingười bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám, chữa bệnh.

2. Hướng dẫn các cơ skhám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc sàng lọc, thống kê, báo cáo cáctrường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình theo định kỳ 6 tháng, 1 năm(hoặc khi có yêu cầu).

3. Hướng dẫn Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Trạm y tế các xã, phường, thịtrấn trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định về việc lấyTrạm y tế các xã, phường, thị trấn là nơi tạm lánh, tư vn,điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình; đồng thời công bố rộng rãi cho toàn th nhân dân.

Điều 8. Sở Lao động, Thương binhvà Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong côngtác triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới; các chương trình xóa đói, giảmnghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chămsóc, giáo dục trẻ em và phòng, chng tệ nạn xã hội...

2. Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hộithực hiện việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định.

Điều 9. Sở Giáo dc và Đào to

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch lồng ghép các nội dung về phòng, chống bạolực gia đình vào chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt ngoại khóa phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyềnthông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dn các cơ quanthông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhm ph biến Luật Phòng, chng bạo lực gia đình và các văn bản hướng dn thi hành Luật; tăng thời lượng, tần suất các chuyên trang, chuyên mụcvề phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 11. Sở Tài chính

1. Chủ trì, phihợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các S, ban,ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và đảm bảo nguồn chithường xuyên cho việc triển khai thi hành Luật Phòng, chngbạo lực gia đình theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số: 143/2011/TTLT /BTC-BVHTTDLngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy địnhchế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng,chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạnnhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài cônglập.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịtrong việc sử dụng kinh phí đúng theo quy định của pháp luật; đng thời hướng dẫn ngành Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thànhph phân bkinh phí chi các hoạtđộng phòng, chng bạo lực gia đình theo quy định.

Điều 12. Đề nghị Viện kiểm sátnhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị chức năng hướng dẫn lực lượng Công an các đơn vị, địaphương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điu tra, truy t, xét xử các hành vi vi phạm phápluật về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyn và lợi ích hợppháp của nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho cơquan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ thốngkê các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trong từng quý, 6 tháng, hàng năm.

Điều 13. Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh; Báo Đắk Lắk

1. Tăng cường thời lượng phát sóngtuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvề công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chngbạo lực gia đình nói riêng trên phương tiện truyền thông đại chúng; nêu gươngnhững mô hình, câu lạc bộ, tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa, dòng họ thựchiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; phản ánh, lên án những vụ việc bạolực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Phi hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựngchuyên trang - chuyên mục phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lốisng trong gia Việt Nam.

Điều 14. Đ nghị Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chc thành viên

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trongcán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc quyn quản lý; Thông tin, tuyên truyn, giáo dục, khuyến khích, động viên nhân dân chấp hành Pháp luật về phòng, chống bạo lựcgia đình.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành triển khai các hoạtđộng phòng, chống bạo lực gia đình; Động viên nhân dân tố giác các hành vi viphạm Luật Phòng, chng bạo lực gia đình.

3. Giám sát việc thực hiện pháp luậtvề phòng, chống bạo lực gia đình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn th.

Điu15. Đ nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

1. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hànhpháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Tham gia công tác phòng, chng bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực giađình trên địa bàn tỉnh; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng,chống bạo lc gia đình.

2. Có trách nhiệm trong tổ chức cơ sởtư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực giađình; Tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệmđể hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Phối hợp với cơ quan,tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước vềphòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Hàng năm, trong báo cáo của y ban nhân dân cấp huyện trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hìnhkinh tế - xã hội phải lng ghép nộidung v tình hình và kết quả hoạtđộng phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

2. Căn cứ vào các kế hoạch, chương trình hoạt động về phòng, chng bạo lực giađình của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình phòng, chống bạo lực giađình, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tập trung triểnkhai thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Xây dựng quy chế phối hợp liênngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trênđịa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 17. Chế độ báo cáo

1. y ban Nhândân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đc Ủy banNhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo sliệu về gia đình vàphòng, chng bạo lực gia đình theo Biểu mẫu số 01 (Banhành kèm theo Thông tư s 23/2011/TT-BVHTTDL ngày30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đồng thời tng hợp, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đìnhtheo Biểu mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Các sở, ban, ngành có liên quan ởtỉnh có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng trước ngày 01/6, báocáo hàng năm trước ngày 01/12) hoặc thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua S Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch căn cứ báo cáo của cp huyệnvà các sở, ban, ngành có liên quan, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theoquy định.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cnđiều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 18. Kinh phí thực hiện

1. Hàng năm, SởTài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các sở, ban, ngành có liên quan bố trí ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phíthường xuyên cho việc triển khai các hoạt động phòng, chống bạolực gia đình.

2. Kinh phí thực hiện các hoạt độngphối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình của huyện, thị xã,thành phố do ngân sách các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo (áp dụng Thôngtư liên tịch số 1 43/2011/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Vănhóa, Thể thao và Dulịch).

3. Huy động nguồn lực từ các nguồnkhác nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phối hợp liên ngành trong công tácphòng, chng bạo lực gia đình.