ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨMQUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNGLẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghềnghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chiphí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thithăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển,thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền tuyểndụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địabàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viênchức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyếtđịnh số 05/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụngvà quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địabàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngsở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã GòCông căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬDỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sửdụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành tỉnh;

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (gọi chunglà Ủy ban nhân dân cấp huyện);

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở ngành tỉnh,thuộc Chi cục trực thuộc sở ngành tỉnh, thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơquan chuyên môn cấp huyện;

5. Các hội cấp tỉnh, hội cấp huyện được giao biên chế.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sựthống nhất quản lý của Nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị ngoài việc thực hiện các nội dungphân cấp theo quy định này vẫn thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý cán bộcủa Tỉnh ủy.

3. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của ngườiđứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đảm bảo nguyên tắc giải quyết công việc kịp thời và hiệuquả nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhànước ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 4. Nội dung phân cấp

1. Về tuyển dụng viên chức:

a) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm;

b) Phê duyệt hoặc thẩm định kế hoạch tuyển dụng;

c) Tổ chức tuyển dụng (thực hiện các bước trong quy trìnhtuyển dụng)

d) Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức;

đ) Bố trí, phân công công tác cho người trúng tuyển.

2. Về sử dụng và quản lý viên chức:

a) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch quản lý và sử dụng viênchức;

b) Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danhnghề nghiệp và số lượng viên chức làm việc tương ứng;

c) Ký hợp đồng làm việc với viên chức;

d) Bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, kiểm tra và đánhgiá viên chức;

đ) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức;

e) Phê duyệt đề án thi thăng hạng, tổ chức thi thăng hạngchức danh nghề nghiệp;

g) Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

h) Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chínhsách đãi ngộ đối với viên chức;

i) Tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật viên chức;

k) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý;

l) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức;

m) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viênchức;

n) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luậtvề viên chức và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với viên chức.

Điều 5. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng viên chức

1. Nguyên tắc tuyển dụng viên chức:

a) Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan vàđúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính cạnh tranh.

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu việc làm.

d) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệpcông lập.

đ) Ưu tiên người có tài năng, người có công cách mạng, ngườidân tộc thiểu số.

2. Phương thức tuyển dụng viên chức.

a) Tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển:

- Các đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua thituyển, bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục vàĐào tạo.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm: trường Tiểu học,Mầm non, Trung học cơ sở) thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phốMỹ Tho, thị xã Gò Công.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấphuyện căn cứ nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành tổchức thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12năm 2012 của Bộ Nội vụ.

b) Tuyển dụng thông qua xét tuyển:

- Đơn vị sự nghiệp thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển,bao gồm:

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở ngành tỉnh, thuộcChi cục trực thuộc sở ngành tỉnh (trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế,Sở Giáo dục và Đào tạo).

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấphuyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập quyđịnh tại điểm a khoản 2 Điều này).

+ Các hội cấp tỉnh, Hội cấp huyện được giao biên chế.

- Các sở ngành, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế;Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc tiến hành tổ chức xét tuyển theo quy định tại Thôngtư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Điều 6. Hợp đồng làm việc

1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp phải thực hiện ký kết hợpđồng làm việc đối với viên chức thuộc quyền quản lý. Việc ký kết hợp đồng thựchiện theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ.

2. Hàng năm, thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh phải xây dựng kế hoạch sắp xếp, chuyển công tác của viên chức vàdự trù kinh phí để giải quyết các chế độ, chính sách đối với viên chức theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 28 Luật Viên chức.

Điều 7. Thay đổi chức danh nghề nghiệp

Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghềnghiệp khác cùng hạng phải thông qua hình thức xét chuyển. Viên chức được xétchuyển chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và quytrình xét chuyển theo khoản 1, 2, 3 Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Điều 8. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; thuộc sở ngành tỉnh, thuộc Chi cục trực thuộc sở ngành tỉnh; thuộc Ủyban nhân dân cấp huyện, thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện (kể cả các tổ chứchội cấp tỉnh, huyện được giao biên chế) khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạngcao liền kề thì thông qua phương thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đốivới phương thức thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng II do Ủy ban nhân dântỉnh quyết định, thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng I do Bộ Nội vụ quyếtđịnh.

Chương 2.

THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀQUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 9. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quản lý nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tuyểndụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng viên chức cho các cơ quan, đơn vịđược nêu tại Điều 2 Quy định này.

b) Cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý dự thi thăng hạngchức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổchức thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng IItheo quy định của Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghềnghiệp viên chức chuyên ngành.

c) Quy định về công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viênchức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theoquy định.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lươngtrước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung, biệt phái, bổ nhiệm, miễnnhiệm, chuyển công tác, tiếp nhận, thôi giữ chức vụ, cử đào tạo, bồi dưỡng,thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sáchkhác đối với viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện Ban Thườngvụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

b) Xét chuyển chức danh nghề nghiệp từ chức danh nghề nghiệpnày sang chức danh nghề nghiệp khác đối với viên chức cùng hạng II; Quyết địnhbổ nhiệm chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý cán bộvà theo quy định pháp luật.

Điều 10. Thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hànhcác quy định của pháp luật đối với viên chức trên địa bàn tỉnh;

2. Về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức:

a) Tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi (hoặcxét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I trình Ủyban nhân dân tỉnh ký gửi Bộ Nội vụ.

b) Xây dựng đề án và tổng hợp danh sách viên chức đủ điềukiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II gửi BộNội vụ thẩm định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụtổ chức thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy địnhcủa Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành;

c) Thẩm định đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III cho các sở ngành tỉnh, hội cấp tỉnh,đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩmđịnh danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viênchức từ hạng IV lên III theo đề án đã thẩm định.

d) Thẩm định hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp từ chứcdanh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác đối với viên chức hạng IItrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâmniên vượt khung, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, chuyển công tác, tiếpnhận, thôi giữ chức vụ, cử đào tạo, bồi dưỡng, thôi việc, nghỉ hưu, khenthưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với viên chức lãnhđạo đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quyđịnh của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ;

4. Thẩm định cho viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh,đến khu vực khác và tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh, thuộc cơquan đảng, đoàn thể, cơ quan thuộc ngành dọc trung ương; cán bộ sĩ quan mangcấp hàm đại úy trở xuống chuyển đến các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngoài diệnBan Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp số lượng, chất lượngviên chức hàng năm theo quy định báo cáo Bộ Nội vụ;

Điều 11. Thẩm quyền của thủ trưởng sở ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện

1. Thẩm quyền của thủ trưởng sở ngành tỉnh:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm cho cácđơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý;

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện tuyểndụng viên chức theo quy định hiện hành; quyết định công nhận kết quả tuyển dụngdo Hội đồng tuyển dụng đề nghị;

Chỉ đạo thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩmquyền quản lý bố trí, phân công công tác, thực hiện ký hợp đồng làm việc đốivới những người trúng tuyển theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt kế hoạch biệt phái, ra quyết định biệt phái viênchức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viênchức khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp kháctheo đề nghị của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Lập danh sách viên chức đủ điều kiện thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức (từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I), gửicơ quan có thẩm quyền xem xét;

- Xây dựng đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III theo đề nghị của các đơn vị sự nghiệpthuộc quyền quản lý; tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạngchức danh nghề nghiệp, gửi Sở Nội vụ thẩm định; thành lập Hội đồng để tổ chứcxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức từhạng III trở xuống đối với các viên chức thuộc quyền quản lý theo phân cấp quảnlý cán bộ;

- Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo đềnghị của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

- Quyết định biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, nânglương, đào tạo, bồi dưỡng, thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứthợp đồng lao động và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với viên chứcquản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quảnlý cán bộ. Thẩm định hồ sơ nâng lương, hồ sơ kỷ luật buộc thôi việc của viênchức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý;

- Cho viên chức thuộc quyền quản lý chuyển công tác đến cácđơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Khi viên chức chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đếncác cơ quan trung ương đóng ở tỉnh, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh phải có ýkiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ. Tiếp nhận viên chức từ các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trungương đóng ở tỉnh, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lýtrước khi đơn vị tiếp nhận phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nộivụ;

- Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và thanh tra, kiểm traviệc bố trí, sắp xếp, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đốivới viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý;

- Hàng năm, tổng hợp số lượng, chất lượng, tình hình biếnđộng viên chức (tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu...) thuộc quyền quản lý báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) đúng nội dung và thờigian quy định.

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ:

- Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý;

- Phê duyệt kết quả xét thăng hạng, xét chuyển chức danhnghề nghiệp viên chức;

- Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồidưỡng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của viên chức theo thẩmquyền.

2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Thực hiện thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Phê duyệt kết quả xét chuyển chức danh nghề nghiệp viênchức khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khácđối với các hội cấp huyện được giao biên chế.

Điều 12. Thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập chưa đượcgiao quyền tự chủ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các Hội cấp tỉnh được giao biênchế.

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm cho đơnvị;

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện tuyểndụng viên chức theo quy định hiện hành; quyết định công nhận kết quả tuyển dụngdo Hội đồng tuyển dụng đề nghị;

2. Bố trí công tác, phân công nhiệm vụ và ký hợp đồng làmviệc đối với người trúng tuyển; cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức mớiđược tuyển dụng theo quy định của pháp luật; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đốivới người hoàn thành chế độ tập sự, chấm dứt hợp đồng làm việc khi người tập sựkhông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ cảnhcáo trở lên;

3. Quyết định cho viên chức chuyển công tác đến các đơn vịsự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với viên chức chuyển công tác đến các cơ quantrung ương đóng ở tỉnh, cơ quan Đảng, Đoàn thể của tỉnh phải có ý kiến thẩmđịnh của Sở Nội vụ.

Tiếp nhận viên chức từ các đơn vị sự nghiệp công lập củatỉnh. Đối với viên chức thuộc các cơ quan trung ương đóng ở tỉnh, cơ quan Đảng,Đoàn thể của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý thì tiếp nhận sau khi có ý kiếnthống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ;

4. Tổ chức thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp viênchức khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác vàquyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lýtheo quy định của pháp luật;

5. Lập danh sách viên chức đủ điều kiện thăng hạng chức danhnghề nghiệp (từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I), gửi cơ quancó thẩm quyền xem xét;

6. Xây dựng đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; tổng hợp danh sách viên chức đủ điềukiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi Sở Nội vụ thẩm định; thành lậpHội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định công nhậnkết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề nghị của Hội đồng vàquyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III trở xuống theophân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

7. Quyết định biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, nânglương, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc vàthực hiện các chế độ chính sách khác đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lýtheo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

8. Xây dựng kế hoạch và quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩmquyền quyết định cử viên chức đi đào tạo bồi dưỡng;

9. Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm; lập vàquản lý hồ sơ viên chức theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ;

10. Hàng năm, tổng hợp số lượng, chất lượng, tình hình biếnđộng viên chức (tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu...) thuộc quyền quản lý báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) theo đúng nội dung yêucầu và thời gian quy định;

Điều 13. Thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp công lập chưađược giao quyền tự chủ thuộc thẩm quyền quản lý của các sở ngành tỉnh, thuộcđơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyênmôn cấp huyện và thẩm quyền của các Hội cấp huyện được giao biên chế.

1. Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, cơ cấu viênchức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao, điều kiện, tiêu chuẩn chứcdanh nghề nghiệp của từng vị trí việc làm để đề nghị cơ quan quản lý có thẩmquyền xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm theo đúng quy định.

2. Căn cứ quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của cấp cóthẩm quyền, thực hiện bố trí, phân công nhiệm vụ và ký hợp đồng làm việc đốivới người trúng tuyển; cử người hướng dẫn tập sự đối với viên chức mới đượctuyển dụng theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với ngườihoàn thành chế độ tập sự, chấm dứt hợp đồng làm việc khi người tập sự không đạtyêu cầu trong thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

4. Tổ chức thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệpviên chức khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệpkhác, trình cấp có thẩm quyền quản lý phê duyệt kết quả và quyết định thay đổichức danh nghề nghiệp khi viên chức thay đổi vị trí việc làm theo phân cấp quảnlý;

5. Quyết định nâng bậc lương, kỷ luật buộc thôi việc đối vớiviên chức thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản củacơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp;

6. Xây dựng kế hoạch và quyết định cử viên chức thuộc thẩmquyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết địnhcử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý;

7. Xem xét đề xuất cơ quan quản lý viên chức việc bổ nhiệm,miễn nhiệm chức vụ, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợpđồng làm việc và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với viên chức quản lýthuộc thẩm quyền quản lý;

8. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chứcchuyển công tác đến cơ quan, đơn vị mới. Ký hợp đồng làm việc đối với viên chứctừ cơ quan, đơn vị khác chuyển đến sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quanquản lý đơn vị sự nghiệp;

9. Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm; lập vàquản lý hồ sơ viên chức theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ,viên chức của tỉnh;

10. Hàng năm, tổng hợp số lượng, chất lượng và tình hìnhbiến động viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý theo đúng nội dungyêu cầu và thời gian quy định.

Điều 14. Thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp công lập đượcgiao quyền tự chủ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Thực hiện như quy định tại khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Điều 12 của quy định này

2. Quyết định cho viên chức chuyển công tác đến các đơn vịsự nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan trung ương đóng ở tỉnh, cơ quan Đảng,Đoàn thể của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và ngược lại.

Điều 15. Thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp công lập đượcgiao quyền tự chủ thuộc các sở ngành tỉnh, thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộctỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện

1. Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, cơ cấu viênchức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị được cơquan có thẩm quyền giao, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của từngvị trí việc làm, quỹ tiền lương của đơn vị để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viênchức, trình cơ quan quản lý phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, thành lập Hội đồng tuyểndụng để thực hiện việc tuyển dụng viên chức;

2. Thực hiện thẩm quyền như quy định tại khoản 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 Điều 13 của quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giaosố lượng viên chức làm việc căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan vàQuy định này để tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứctheo đúng thẩm quyền quy định.

Điều 17. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyđịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, thủ trưởng cácsở, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phảnảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết và điềuchỉnh bổ sung kịp thời./.