ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/ 2014/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 10/10/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinhtế;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 củaChính phủ Về một số nhiệm vụ trọng tâmcải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sửdụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa;

Căn cứ Thông báo số 585/TB-UBND ngày 17/10/2014của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày06/6/2014 của Chính phủ liên quan đến thủ tụccấpgiấy phép xây dựng đối với công trình thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trìnhsố 2467/SXD-KTQH ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung khoản 1 Điều 3 trong Bản Quyđịnh cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh như sau:

e) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được thẩm định thiết kế xây dựng theoquy định pháp luật;

g) Nhà ở có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàndưới 500 m2 thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bổ sung vào Quyết định số20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định cấp giấyphép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácSở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; Trưởng banBan quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Phòng: KT,VX,TH;
- Lưu: VT, BN, VC, MN, HgP, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh