PHỦ THỦ TƯỚNG
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 21-BT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH NGHỆTĨNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc hợp nhất và điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnhNghệ Tĩnh như sau:

- Hợp nhất xã Đức Bùi và xã ĐứcXá thành một xã lấy tên là xã Bùi Xá;

- Hợp nhất xã Đức Diên và xã ĐứcPhúc thành một xã lấy tên là xã Yên Hồ;

- Hợp nhất xã Đức Ninh và xã Yênthái thành một xã lấy tên là xã Liên Minh;

- Hợp nhất xã Tùng Ánh và xãChâu Phong thành một xã lấy tên là xã Tùng Ánh;

- Sáp nhập xóm Bồng Phúc của xãĐức Bồng vào xã Đức Lạng.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân