HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21-HĐBT NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HÀ BẮC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay phân vạch địa giới một số xã thuộc các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, như sau:

Huyện Lục Ngạn:

Giải thể xã Kim Sơn để sáp nhập vào xã Biển Động và trường bắn TB1 như sau:

a) Sáp nhập xóm Đồng Láy vào xã Biển Động cùng huyện.

Địa giới xã Biển Động ở phía đông giáp xã Chiên Sơn (thuộc huyện Sơn Động); phía tây giáp xã Tân Hoa; phía nam giáp xã Phú Nhuận; phía bắc giáp trường bắn TB1.

b) Sáp nhập toàn bộ diện tích còn lại của xã Kim Sơn vào trường bắn TB1.

Huyện Sơn Động:

1. Giải thể xã Phúc Thắng để sáp nhập vào xã Quế Sơn và trường bắn TB1 như sau:

a) Sáp nhập 2 xóm Suối Hấu, Đồng Mương vào xã Quế Sơn cùng huyện.

Địa giới xã Quế Sơn ở phía đông xã Vân Sơn; phía tây giáp xã Phú Nhuận (thuộc huyện Lục Ngạn); phía nam giáp xã Chiên Sơn; phía bắc giáp trường bắn TB1.

b) Sáp nhập toàn bộ diện tích còn lại của xã Phúc Thắng vào trường bắn TB1.

2. Giải thể xã Thạch Sơn để sáp nhập vào xã Vân Sơn và trường bắn TB1 như sau:

a) Sáp nhập xóm Đồng Cao vào xã Vân Sơn cùng huyện.

Địa giới xã Vân Sơn ở phía đông giáp xã Hữu Sản; phía tây giáp xã Chiên Sơn; phía nam giáp xã Lệ Viễn; phía bắc giáp trường bắn TB1.

b) Sáp nhập toàn bộ diện tích còn lại của xã Thạch Sơn vào trường bắn TB1.

Điều 2- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)