BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 21-NV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 1965

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA THÀNH LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130 –CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Luật số 102-SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền lập hội và nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 quy định chi tiết thi hành Luật ấy;
Xét đề nghị của Ban trù bị Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba thành lập và hoạt động trong vi phạm luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được duyệt ngày 19 tháng 01 năm 1965.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dân chính và Việt kiều Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm