NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CỦACÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG NĂM 2014 ĐỐI VỚI DƯ NỢ CỦA CÁC KHOẢN CHOVAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5NĂM 2013

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng05 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗtrợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Mức lãi suất của các ngân hàngthương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợnhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 là5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) ngânhàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến