ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-06-1983 ;
- Căn cứ vài Pháp lệnh qui định việc bảo vệ rừng công bố theo Lệnh số 147/LCT ngày11-9-1972 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Quyết định số 184/HĐBT ngày 6-11-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng chotập thể và nhân dân trồng cây gây rừng ;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lâm nghiệp và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lậpBan chỉ đạo giao đất giao rừng thành phố gồm thành phần sau đây :

1. Giám đốc Sở Lâm nghiệp

Trưởng ban

2. Phó Chủ tịch UBNN Huyện Duyên Hải

Phó trưởng ban

3. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Nhân dân

Ủy viên thường trực

4. Phó Giám đốc Sở Tài chánh

Ủy viên

5. Phó Chủ tịch UBNN các huyện và quận ven
(trừ huyện Duyên Hải)

Ủy viên

6. Phó Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố

Ủy viên

7. Phó Trưởng Ban phân vùng kinh tế thành phố

Ủy viên

Ban chỉ đạo giao đất, giao rừngThành phố là các cơ quan chức năng, điều hòa phối hợp hoạt động của các cơ quanliên quan, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo công tác giao đất, giao rừngtheo từng chủ trương, chánh sách của Nhà nước. Ban không có biên chế riêng, cácthành viên của Ban chỉ đạo sử dụng Phòng, Ban chuyên môn của các đơn vị trongquá trình thực hiện nhiệm vụ phân công.

Điều 2. – Ban chỉ đạogiao đất, giao rừng Thành phố có nhiệm vụ như sau:

1. Có kế hoạch, biện pháp cụ thểđể tổ chức và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả chủ trương giao đất, giao rừngcủa Nhà nước và theo quyết định số 441/QĐ-UB ngày 19-12-1983 của Ủy ban Nhândân Thành phố cho các đơn vị quốc doanh, tập thể và hộ nhân dân trồng cây, gâyrừng chăm sóc, bảo vệ rừng. Sản xuất lâm-nông hoặc ngư-lâm kết hợp tùy theo đặcđiểm sinh thái từng vùng.

2. Theo dõi chỉ đạo việc sử dụngđất rừng đã giao và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Ủy ban Nhân dân Quận,Huyện. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng chínhsách, chế độ và quyền hạn trong quá trình thực hiện chủ trương giao đất, giaorừng của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố.

3. Tổng hợp tình hình báo cáothường xuyên và đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết những vướngmắc vượt quá phạm vi, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 3.- Các đồng chíchánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức chánh quyền thànhphố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện và cácđơn vị nêu ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải