UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH DANH SÁCH CẤP PHÁT CÔNG BÁO MIỄN PHÍ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25/4/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 100ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện phápnhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trênCông báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Vănphòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách các cơ quan, tổ chứcđược cấp phát Công báo miễn phí năm 2012”.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 19/11/2010của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành “Danh sách cấp phát Công báo miễn phí”; giaoChánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo tổ chức cấpphát đầy đủ, kịp thời theo danh sách đã phê duyệt; chịu trách nhiệm theo dõi,kiểm tra tiến độ phát hành và quản lý việc sử dụng Công báo in miễn phí có hiệuquả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công báo,các cơ quan, tổ chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết địnhcó hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Diệp

DANH SÁCH

CẤP PHÁT CÔNG BÁOMIỄN PHÍ NĂM 2012(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND , ngày 06/01/2012 của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

1. Danh sách tổnghợp cấp phát Công báo miễn phí năm 2012:

STT

Các cơ quan

Số lượng quyển

01

TT.Thông tin dự báo

01

02

Các sở, ban, ngành tỉnh

64

03

Các cơ quan cấp huyện

24

04

Các xã, phường, thị trấn

107

05

Khóm, ấp

846

06

Nộp lưu chiểu

03

07

Điểm Văn hoá xã

90

08

Lưu

05

Tổng cộng: 1.140

2. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí chocác cơ quan ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Số lượng

01

Tỉnh uỷ

1

02

Hội đồng nhân dân tỉnh

1

03

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

1

04

Đoàn Đại biểu quốc hội

1

05

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

1

06

Ban Kiểm tra Đảng

1

07

Ban Dân vận

1

08

Đảng uỷ Khối các cơ quan

1

09

Đảng uỷ Khối doanh nghiệp

1

10

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1

11

Sở Thông tin - Truyền thông

1

12

Sở Y tế

1

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

14

Sở Công thương

1

15

Sở Giao thông vận tải

1

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp

1

18

Sở Nội vụ

1

19

Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch

1

20

Sở Nông nghiệp và PTNT

1

21

Sở Tài chính

1

22

Sở Tài nguyên - Môi trường

1

23

Sở Lao động - TB - XH

1

24

Sở Tư pháp

1

25

Sở Khoa học và Công nghệ

1

26

Sở Xây dựng

1

27

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long

1

28

Thanh tra tỉnh

1

29

Công an tỉnh

1

30

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long

1

31

Điện lực Vĩnh Long

1

32

Liên đoàn Lao động

1

33

Cục Thống kê

1

34

Toà án tỉnh

1

35

Cục Thuế

1

36

Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long

1

37

Tỉnh đoàn TNCSHCM

1

38

Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh VL

1

39

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

1

40

Ngân hàng Công thương

1

41

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

1

42

Ngân hàng Chính sách xã hội

1

43

Đài Phát thanh - Truyền hình

1

44

Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh VL

1

45

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

1

46

Báo Vĩnh Long

1

47

Phân xã Vĩnh Long

1

48

Bưu điện tỉnh

1

49

Bảo hiểm xã hội

1

50

Hội Cựu chiến binh

1

51

Liên minh các Hợp tác xã

1

52

Hội Nông dân

1

53

Trường Chính trị Phạm Hùng

1

54

Đài Khí tượng thuỷ văn Vĩnh Long

1

55

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

1

56

Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long

1

57

Phân khu Quản lý đường bộ 717

1

58

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

1

59

Trung tâm Quản lý xây dựng và Sửa chữa công trình giao thông

1

60

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

1

61

Hội Văn học nghệ thuật

1

62

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long

1

63

Ban Dân tộc

1

64

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường

1

Tổng cộng:

64

3. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí chocác huyện, thành phố

STT

TÊN HUYỆN

HĐND

UBND

PHÒNG TC - KH

TS

01

TPVL

01

01

01

03

02

Long Hồ

01

01

01

03

03

Bình Minh

01

01

01

03

04

Bình Tân

01

01

01

03

05

Trà Ôn

01

01

01

03

06

Tam Bình

01

01

01

03

07

Mang Thít

01

01

01

03

08

Vũng Liêm

01

01

01

03

Tổng cộng

24

4. Danh sách cấp phát Công báo miễn phí chocác xã, phường, thị trấn

Xã, phường, thị trấn

Số lượng

Tổng số

107

01

107

5. Danh sách cấp phát Côngbáo miễn phí cho các khóm, ấp

Ấp, khóm

Số lượng

Tổng số

846

01

846

Mọi sự thay đổi đối với Danh sáchnày phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.