ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi

để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,

lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ ban hành quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá và Sở Xây dựng Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định "về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính vật giá chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3.Quyết định này thay thế cho Quyết định số 46/QĐ-UB ngày 04/3/1996 của UBND tỉnh Lào Cai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng