BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2016.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những nội dung, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những yêu cầu thông tin tuyên truyền mới, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, báo cáo Bộ triển khai thực hiện.

Định kỳ hàng tháng, các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tháng và đề xuất định hướng thông tin tuyên truyền tháng tiếp theo, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ tại Hội nghị giao ban định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng uỷ,
Công đoàn cơ quan Bộ Tài chính;
- Các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 28/01/2016)

I. Mục tiêu, yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền

1. Mục tiêu

Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính, trong đó tập trung vào kết quả đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước; nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, và của từng đơn vị năm 2016. Qua đó, xây dựng hình ảnh về một ngành Tài chính chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tuyên truyền để định hướng dư luận trong xây dựng chính sách và các giải pháp điều hành tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin, truyền thông được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ Tài chính; đảm bảo tính chủ động, tính thời sự trong định hướng dư luận.

- Việc cung cấp thông tin, truyền thông về từng lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính phải có đầu mối rõ ràng, có phân công, phân nhiệm theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Phối hợp cht chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng nội dung cần thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả trong lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính tổ chức thực hiện.

II. Nội dung và kế hoạch thông tin tuyên truyền

Nội dung và kế hoạch cụ thể công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ được thực hiện theo Phụ lục kèm theo. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

- Tập trung thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện NSNN 2015 và giai đoạn 2011-2015 và định hướng chủ yếu ca giai đoạn 2016-2020; các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; về đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;...

- Thông tin tuyên truyền xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Việc tổ chức thực hiện các Luật mới được ban hành; cung cấp thông tin về định hướng chính sách của các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua trong năm 2016. Các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị ca Đảng, Nhà nước và Quốc hội về lĩnh vực tài chính.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hiện đại hóa hải quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; chú trọng việc xây dựng hình ảnh của người cán bộ ngành Tài chính đối với người dân, doanh nghiệp và xã hội.

- Thông tin tuyên truyền về quản lý và điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Thông tin tuyên truyền về công tác quản lý tài sản công; về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;...

- Thông tin về lĩnh vực dự trữ nhà nước; về công tác xuất cấp hàng DTQG cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định s 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền về công tác quản lý quỹ NSNN hiệu quả, chặt chẽ, an toàn; thực hiện tt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho hệ thống Kho bạc Nhà nưc; Công tác cải cách hành chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Tiếp tục thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ chế tài chính gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tập trung vào kết quả thực hiện các đề án, giải pháp đồng bộ nhằm tái cấu tc DNNN - trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

- Tuyên truyền về hội nhập tài chính trong tiến trình cải cách kinh tế đất nước; về những cơ hội và thách thức trong việc triển khai thực hiện các FTA đã ký kết và các FTA đang trong qtrình phê duyệt như TPP,...

- Thông tin về việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nợ công, việc thực hiện Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020, việc huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

- Thông tin tuyên truyền về sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam; về tái cấu trúc, hiện đại hóa thị trường chứng khoán, việc thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán, triển khai thị trường chứng khoán khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước. Việc tái cấu trúc, phát triển thị trường bảo hiểm và dịch vụ tài chính, bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro cho nền kinh tế.

- Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể ca ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tin về kết quả hoạt động thi đua, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các hoạt động của ngành Tài chính.

III. Phương thức thông tin tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cn được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời, cụ thể như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Có các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức, phim, ảnh về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền được đăng tải, xuất bản, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Sử dụng hình thức toạ đàm, phóng sự, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cn thông tin, tuyên truyền;

- Xuất bản những bản tin chuyên ngành về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền;

- Phối hợp sản xuất phóng sự về các nội dung cn thông tin, tuyên truyền để phát sóng và đăng tải.

2. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền

- Biên soạn và phát hành stay, tài liệu các nội dung cần thông tin, tuyên truyền để tập huấn, hướng dẫn đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên và các cá nhân, tổ chức tham gia thông tin tuyên truyền về Đề án. Ngoài ra, có thể biên soạn và phát hành các tờ rơi, ấn phẩm, video clip,... về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền.

3. Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, toạ đàm

4. Các phương thức thông tin, tuyên truyền khác như tổ chức các lễ ký kết, tham gia triển khai Đ án...

IV. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí

1.1. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ vi các đơn vị trong việc chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hàng quý, các cuộc họp báo theo nội dung chuyên đề hàng tuần hoặc họp báo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức các cuộc trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài chính; hoặc đề nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp tham gia toạ đàm, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

- Thc hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thông qua việc phát hành Thông cáo báo chí, Thông tin báo chí. Kịp thời tham mưu, đề xuất để xử lý đối với các vụ việc bất thường, nhạy cảm, những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ đề xuất, thực hiện các nội dung thông tin chính thống và phối hợp vi các cơ quan thông tấn báo chí như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, và các cơ quan báo chí khác để thông tin tuyên truyền kịp thời, định hướng dư luận xã hội.

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:

- Thực hiện các quy định tại Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính; Thông báo số 111/TB-BTC ngày 06/2/2015 về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các nh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2016; Công văn số 9914/BTC-VP về tổ chức triển khai phối hp thông tin tuyên truyền ngày 21/7/2015; Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 17/7/2015 về việc Thànhlập Tổ tham mưu truyền thông Bộ Tài chính.

- Tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch tuyên truyền của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nội dung trả lời báo chí hoặc những yêu cầu về việc tham gia toạ đàm, trả lời phỏng vấn, hợp tác đề xuất các chuyên mục thông tin cần tuyên truyn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin báo chí về lĩnh vực quản lý; kịp thời trả lời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm bằng hình thức tổ chức họp báo hoặc tham gia các buổi họp báo, họp giao ban báo chí của Bộ Tài chính (định kỳ, đột xuất) để thông tin cho báo chí những vấn đề có liên quan đến các cơ chế chính sách mới được ban hành hoặc đang xin ý kiến tham gia của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ngành Tài chính trong việc cung cp thông tin chính thống những vấn đề cần thiết phải tuyên truyền trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, có tác động lớn trong xã hội thuộc phm vi quản lý nhm định hướng dư luận xã hội.

- Đối với những đơn vị cấp Tổng cục có hệ thống tuyên truyền mang tính chất đặc thù, độc lập, cần chú ý các cơ chế phối hợp về cung cấp thông tin chính thống; về cơ chế tài chính trong phối hợp tuyên truyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính thông tin tuyên truyền về lĩnh vực đơn vị quản lý.

1.3. Các cơ quan báo chí ngành Tài chính:

- Kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hoạt động của ngành Tài chính để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội.

- Đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác về việc xử lý, phản hồi của Bộ đi với các thông tin liên quan đến ngành Tài chính được báo chí phản ánh, nhằm cung cấp đủ thông tin đa dạng, nhiều chiều đến xã hội.

- Phi hp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác tuyên truyền để nâng cao tính chủ động về thông tin; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin hai chiều giữa các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan báo chí ngành Tài chính, kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm.

- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong ngành cn chủ động, tích cực có những tin, bài về kết quả công tác của ngành trên mọi lĩnh vực để đăng tải trên các báo, tạp chí ngoài ngành, tạo sự đồng bộ, hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Về công tác quản lý báo chí và thông tin tuyên truyền

2.1. Các đơn vị chủ quản báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về báo chí. Đồng thời bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về công tác thông tin tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể để xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng cho từng lĩnh vực và cập nhật kịp thời cho các cơ quan báo chí ngành Tài chính tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và báo cáo Lãnh đạo Bộ; Chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung cải chính hoặc làm rõ những thông tin liên quan đến nội dung báo chí nêu và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính việc đăng tải thông tin sai sự thật.

2.2. Tổ chức các cuộc họp báo, họp giao ban báo chí:

- Tổ chức họp báo định kỳ hàng Quý do Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì, có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

- Tổ chức họp báo chuyên đề do Lãnh đạo đơn vị chủ trì, có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

- Tổ chức họp giao ban giữa các cơ quan báo chí ngành Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thông tin tổng hợp, kiến nghị các giải pháp phối hợp và những chỉ đạo định hướng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan báo chí ngành Tài chính.

- Trường hợp cần tuyên truyền chính sách tài chính đang được soạn thảo; những vn đề nóngđược dư luận xã hội quan tâm;... Tuỳ theo tính cht, nội dung chuyên đề, Văn phòng Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ trì hoặc Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài chính đồng chủ trì cuộc họp giao ban báo chí.

3. Về kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền

3.1. Cục Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ về kinh phí công tác tuyên truyền năm 2016; kinh phí cho các đợt tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch tuyên truyền được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3.2. Đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ căn cứ kế hoạch tuyên truyền của đơn vị, chủ động bố trí kinh phí công tác tuyên truyền năm 2016; đồng thời phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính về dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chung của Bộ, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền.

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2016)

Số TT

Nội dung tuyên truyền

Phương thức thông tin tuyên truyền

Dự kiến đơn vị truyền thông

Thi gian thc hin

Đơn vị phối hợp

I.

TỔNG CỤC THUẾ

1. Tuyên truyền về chính sách thuế hiện hành và những văn bản mi được ban hành

Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

- Tin, bài viết;

-Phóng sự

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1-VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Thông tấn; Truyền hình Quốc hội; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCT; Tạp chí Thuế; một số cơ quan báo chí khác;...

Từ tháng 01-03/2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Thuế

Công tác xây dựng các chính sách, văn bản quy định về thuế: Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB, Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế, Thông tư quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế, Thông tư sửa Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế...

-Họp báo;

- Tin, bài viết;

- Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế

Cả năm 2016

2. Công tác triển khai thuế điện tử: kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Lợi ích thiết thực của các ứng dụng thuế điện tử đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ vi NSNN.

Đăng tải, phát sóng video- clip, audio tuyên truyền.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1-VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1, VOV giao thông); Kênh Truyền hình Thông tấn Kênh Truyền hình Quốc hội; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCT; Tạp chí Thuế; một số cơ quan báo chí khác;...

Cả năm 2016, trọng tâm từ tháng 01-04/2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Thuế

Tình hình thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử nói chung và quá trình mở rộng triển khai đối tượng kê khai, nộp thuế điện tử đối với nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ khi tổ chức ,cá nhân đăng ký ôtô, xe máy, nhà đất..., hộ cá nhân kê khai nộp thuế qua mạng đối với hoạt động cho thuê nhà, thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

- Tin, bài viết;

- Phóng sự;

- Họp báo

Tình hình triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, các giải pháp, hướng dẫn và hỗ trợ có xác thực của cơ quan Thuế (những khó khăn, vướng mắc và giải pháp của cơ quan thuế)

- Tin, bài viết

- Tọa đàm

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ,

- Tin, bài viết;

- Phóng sự;

- Trả li phỏng vấn;

- Họp báo;

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV24); Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV1, VOV2, VOV giao thông); Kênh Truyền hình thông tấn; Kênh Truyền hình Quốc hội; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCT; Trang TTĐT của các Cục Thuế, bộ phận 1 cửa các Cục Thuế; Tạp chí Thuế, các báo, tạp chí mở chuyên mục về thuế; một số cơ quan thông tấn, báo chí khác;…

Cả năm 2016, trọng tâm từ tháng 01-6/2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế

Nội dung triển khai cải cách hành chính thuế nhằm cải thiện Chỉ số nộp thuế trong báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hang thế giới.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính thuế, các giải pháp và nỗ lực của ngành Thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế.

Công khai, minh bạch và tăng cường giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, thủ tục thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác triển khai, ứng dụng CNTT (cấp độ 4) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN và nâng cao hiệu quả quản lý thuế theo Nghị quyết 36a của Chính phủ

4. Kết quả và các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Tình hình thực hiện công tác thu NSNN. Kết quả thực hiện thu NSNN của các Cục Thuế và toàn Ngành.

- Tin, bài viết;

- Phóng sự;

- Trả li phỏng vấn;

- Họp báo;

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1-VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1, VOV giao thông); Kênh Truyền hình Thông tấn Kênh Truyền hình Quốc hội; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCT; Tạp chí Thuế; một số cơ quan báo chí khác;...

Tháng 7 & 12/2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế

Nlực của Ngành Thuế trong công tác thu hồi thuế nợ đọng, các biện pháp hạn chế phát sinh nợ mới, cưỡng chế nợ thuế và công khai nợ thuế ở các địa phương.

Từ 01/01/2016 - 31/12/2016

Công tác thanh tra, chống thất thu NSNN; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuế: sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, chiếm đoạt bất hợp pháp tiền thuế của NSNN,... nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, góp phần thu hút đầu tư.

Phản ảnh thường xuyên hoạt động của ngành Thuế, xây dựng hình ảnh và uy tín của ngành Thuế trong cộng đồng xã hội; tôn vinh, tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với NSNN; phê phán, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chây ỳ không nộp thuế.

II.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

1. Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan

- Luật Thuế XNK và các văn bản hướng dẫn

- Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, kiến nghị cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp;

- Tuyên truyền về công tác phối hợp với các Bộ, ngành triển khai hiệu quả Đề án “Giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu”

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016- 2020;

- Tuyên truyền về công tác phối hợp vi các Bộ, ngành triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; Những lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN;

- Tuyên truyền kết quả triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; ng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ hải quan;

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn,

- Phóng sự truyền hình

- Họp báo

Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh Truyền hình VTC; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1); TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Các báo: Thanh Niên, Nội mi, Lao động, Tiền Phong, Nhân dân, Đại biểu Nhân dân, Tạp chí Tài chính Điện tử, Tạp chí Tài chính, Báo Công Thương, Tin tức, Thanh tra, Lao động, Công an nhân dân; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCHQ;...

Cả năm 2016, trọng tâm từ tháng 01-7/2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

2. Tuyên truyền về kết quả và các gii pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao

- Tình hình thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước;

- Các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, các biện pháp hạn chế phát sinh nợ mới;

- Tuyện truyền các biện pháp chống thất thu thuế thông qua các công cụ: Kiểm tra sau thông quan; phân tích phân loại hàng hoá XNK; công tác chống thất thu qua mã, giá tính thuế

- Phóng sự truyền hình;

- Tin, Bài viết;

- Trả li phỏng vấn;

Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh Truyền hình VTC; Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCHQ; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Hải quan

3. Công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại của ngành Hải quan góp phần bảo vệ an ninh, chính trị, sức khỏe cộng đồng và môi trường

- Tuyên truyền về các giải pháp và nỗ lực của CBCC hải quan trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là công tác chống buôn lậu ma túy trên các địa bàn, cửa khẩu trọng điểm; Tuyên truyền về kết quả bắt giữ các vụ việc và những khó khăn của lực lượng chống buôn lậu trong quá trình triển khai nhiệm vụ;

- Tuyên truyền về kết quả phối hp Ban chỉ đạo 389 Quốc gia triển khai các nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu

- Phóng sự truyền hình;

-Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Họp báo

Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh Truyền hình VTC; Đài Tiếng nói Vit Nam (VOV1), TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCHQ; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

4. Tuyên truyền về công tác xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công v

- Tuyên truyền về công tác xây dựng lực lượng hải quan, hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định của Luật Hải quan năm 2014; Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

- Tuyên truyền công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo cho CBCC và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

- Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các vụ việc điển hình, những tấm gương sáng trong từng lĩnh vực công tác.

- Xây dựng hình ảnh của ngành Hải quan trong cộng đồng.

- Phóng sự truyền hình;

- Trả li phỏng vấn

- Bài viết

Đài THVN; Đài TH VTC; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC, Cổng TTĐT TCHQ; Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

III.

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

1. Tuyên truyền các hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quc gia

- Xuất cấp hàng DTQG cho học sinh vùng đặc biệt khókhăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

- Xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Xuất cấp hàng DTQG cho nhân dân khắc phục dịch bệnh, cứu đói, các dự án trng rừng...

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Thời báo Tài chính Việt Nam; Cổng TTĐT TCDTNN; Bản tin DTNN; Đài Truyền hình địa phương được cứu trợ; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

2. Tuyên truyền Luật DTQG

- Tuyên truyền Luật DTQG

- Tuyên truyền các văn bản hưng dẫn thi hành Luật DTQG.

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn.

Đài Truyn hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCDTNN, Bản tin DTNN; Thời báo Tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 01- 8/2016

3. Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG

- Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG, gương người tốt việc tốt của ngành.

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dng phim tư liệu về 60 năm xây dựng và phát triển Ngành DTQG

- Bài viết;

- Phim tư liệu

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; Cổng TTĐT TCDTNN, Bn tin

DTNN; Thời báo Tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 01 - 8/2016

IV.

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

- Đẩy mạnh nguồn thu từ trái phiếu chính phủ;

- Thu hút vốn cho nền kinh tế từ TTCK;

- Phát triển thị trường bảo hiểm;

- Phát huy các kênh huy động vốn cho nền kinh tế từ TTCK, thị trường trái phiếu, thị trường bảo hiểm;

- Triển khai rút ngắn thời gian giao dịch T+2;

- TTCK góp phần tái cấu trúc DNNN thúc đẩy CPH thoái vốn DNNN qua TTCK;

- Triển khai việc nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;

- Hội nhập với các Sở giao dịch chứng khoán trong khu vực.

- Phóng sự ngắn;

- Tin, bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV24)

Cả năm 2016, trọng tâm từ tháng 01/2016- 7/2016

- Vụ TCNH;

- Cục QL&GSBH;

- Văn phòng Bộ.

2. Xây dựng văn bn pháp luật

- Thông tư hướng dẫn chào bán và phát hành sản phẩm chứng quyền có đảm bảo trên SGDCK;

- Quy định mới các tội danh về chứng khoán tại Bộ luật Hình sự (sửa đi);

- Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ;

- Sửa đổi, bổ sung thông tư 13/2013/TT-BTC (bsung nội dung liên quan đến giao dịch ETF và phái sinh);

- Sửa đổi, bổ sung thông tư 193/2013/TT-BTC (bsung về giám sát tuân thủ đối với hoán đổi ETF) giao dịch ngoài hệ thống theo Thông tư 05);

- Các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán.

- Thông cáo báo chí;

- Hội thảo, hội nghị;

- Tin, bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Họp báo

Cng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cng TTĐT UBCKNN; Thời báo Tài chính Việt Nam; Tạp chí Chứng khoán;...

Tháng 3/2016; Quý II, III, IV/2016

- Vụ Tài chính ngân hàng;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;

3. Công tác chđạo điều hành của UBCKNN

- Hội nghị phát triển thị trường năm 2016;

- Hội nghị các cơ quan quản lý khu vực Mê Kông;

- Hội tho về các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do vừa ký kết;

- Hội nghị diễn đàn các thị trường Vốn ASEAN;

- Hội thảo trao đổi kinh nghim giám sát;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh;

- Hội nghị giám sát thường niên;

- Hội nghị tổng kết năm 2016.

- Thông cáo báo chí;

- Hội thảo, hội nghị;

- Trả lời phỏng vấn.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; Cổng Thông tin điện tử UBCKNN; Tạp chí Chứng khoán; Một số báo trong và ngoài ngành

Cả năm 2016

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;

4. Chuyên đề 20 năm UBCKNN hình thành và phát triển

- Xây dựng bộ phim tư liệu kỷ niệm 20 năm thành lập UBCKNN; Cuốn kỷ yếu “UBCKNN-20 năm hình thành và phát triển”;

- Hội nghị Kỷ niệm ngành chứng khoán Việt Nam (28/11);

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập UBCKNN.

- Thông cáo báo chí

- Hội thảo, hội nghị;

- Trả lời phỏng vấn;

- Họp báo;

- Tổ chức chuỗi các sự kiện, mít tinh kỷ niệm...

Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT UBCKNN, Tạp chí chứng khoán; các cơ quan báo chí;…

Cả năm 2016

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

V.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN

- Tuyên truyền về công tác quản lý quỹ NSNN hiệu quả, chặt chẽ, an toàn; thực hiện tốt nhiệm vụ kim soát chi NSNN, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho ĐTPT phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN.

- Tuyên truyền về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống KBNN

- Bài viết;

- Phóng sự;

- Trả lời phỏng vấn;

- Chương trình phát thanh

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2); Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; Cổng TTĐT KBNN; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

- Vụ NSNN;

- Vụ CNH;

- Cục QLN&TCĐN.

2. Các ngày lễ lớn của ngành Tài chính và KBNN

- Tuyên truyền về các hoạt động của hệ thống KBNN hướng tới kniệm 70 năm ngày truyền thông KBNN (29/5) và ngày thành lập hệ thống KBNN.

- Phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến; người tốt việc tốt; cán bộ KBNN mẫu mực...

- Bài viết;

- Chương trình phát thanh

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2); Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; Cổng TTĐT KBNN; các cơ quan báo chí;...

Quý I, II/2016

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

3. Các nhiệm vụ, chức năng mi của hệ thống KBNN

- Tuyên truyền về việc thực hiện 2 chức năng mi của KBNN là: Quản lý ngân quỹ, Tổng kế toán nhà nước của hệ thống KBNN.

- Tuyên truyền về việc triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Bài viết;

- Chương trình phát thanh

Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT KBNN; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

4. Nội dung, tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

- Tuyên truyền về cải cách quản lý quỹ NSNN, ngân quỹ nhà nước, quản lý nợ Chính phủ; triển khai Tổng Kế toán Nhà nước, nhiệm vụ tổng hp, lập báo cáo quyết toán NSNN;

- Tuyên truyền về công tác hiện đại hóa hệ thống thanh toán và hiện đại hóa CNTT; cải cách công tác phối hợp thu NSNN giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các NHTM gắn với cải cách TTHC theo hướng to thun lợi cho người np NSNN.

- Bài viết;

- Chương trình phát thanh

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Cổng TTĐT KBNN; Báo Nhân dân; Thời báo Tài chính Việt Nam; Báo Hải quan; Tạp chí Tài chính; Tạp chí QLNQQG;...

Cả năm 2016

- Vụ NSNN;

- Vụ TCNH;

- Cục QLN&TCĐN.

VI.

VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Công tác điều hành NSNN năm 2016

Kết quả thực hiện ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016-2020

- Bài viết;

- Họp báo;

- Trả lời phỏng vấn;

- Phóng sự truyền hình.

- Đài Truyền hình Vit Nam (VTV1, VTV24);

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT BTC;

- Một số cơ quan thông tấn, báo chí khác;...

Tháng 1, 2/2016

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

- Kho bạc Nhà nước;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thông tin về công tác triển khai dự toán 2016; Thông tin về công tác phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2016.

Thông tin vhoạt động thu, chi NSNN hàng quý (Quý I, II, III/IV/2016

Cả năm 2016

Thông tin về kết quả hoạt động thu, chi NSNN năm 2016 và các giải pháp chủ yếu về nhiệm vụ NSNN năm 2016: thông tin thực hiện thu, chi, bội chi NSNN 9 tháng và khái quát tình hình thực hiện dự toán thu, chi, bội chi NSNN cả năm 2016.

Tháng 10-11-12 năm 2016

Thông tin về kết quả hoạt động thu, chi NSNN năm 2016: Thông tin ưc thực hiện lần 1 thu, chi, bội chi NSNN năm 2016.

2. Công tác xây dựng VBPL và QPPL của ngành

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật NSNN

- Bài viết;

- Hội nghị, hội thảo;

- Trả lời phỏng vấn;

- Phóng sự truyền hình.

- Đài Truyền hình Vit Nam (VTV1, VTV24);

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cng TTĐT BTC;

- Một số cơ quan thông tấn, báo chí khác;…

Tháng 8

- Vụ Pháp chế;

-Vụ HCSN;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ và định mức phân bổ chi thường xuyên

Tháng 9

Thông tư hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

Tháng 12

Nghị định về cơ chế tài chính đặc thù của TP HCM

Tháng 3

Nghị định về cơ chế tài chính đặc thù của Thủ đô Hà Nội

Tháng 4

Hướng dẫn nhu cầu, nguồn và phương thức chi trả tiền lương tăng thêm năm 2016

- Bài viết;

- Cổng TTĐTChính phủ;

- Cổng TTĐT BTC;

- Một số cơ quan thông tấn, báo chí khác;...

Tháng 4

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nghị định thay thế Nghị định 73/2003/NĐ-CP về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

- Bài viết;

Tháng 5

Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2017

- Bài viết;

Tháng 6

Quyết định của TTCP về việc giao dự toán NSNN năm 2017 đối với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Bài viết;

Tháng 12

Nghị quyết thay thế Nghị quyền 387/2003/NQ-UBTVQH2011 về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

- Bài viết;

Tháng 7

3. Các nội dung khác

Giới thiệu d/án Hợp phần 4 Tài khóa xanh do CHLB Đức tài tr

- Bài viết;

- Đài Truyền hình Vit Nam (VTV1, VTV24);

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cng TTĐT BTC;

- Một số cơ quan thông tấn, báo chí khác;…

Tháng 1

Đối tác quốc tế

Nội dung cuốn sách “Ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2016

- Bài viết;

Tháng 2

Các đơn vị liên quan

Công bố báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2014

- Bài viết;

- Họp báo;

- Trả lời phỏng vấn;

Tháng 7

WB; đối tác quốc tế

Giới thiệu việc xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn

Tháng 8

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Một số nội dung mới của Luật NSNN

Tháng 10

Một số điểm mới trong công tác lập dự toán NSNN

Tháng 11

VII.

VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

1. Luật phí và lệ phí và các văn bn hướng dẫn thi hành

- Phổ biến các quy định mới của Luật phí và lệ phí

- Luật Phí và lệ phí cùng các văn bản hướng dẫn

- Tập huấn;

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Họp báo

Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các báo khác;...

Cả năm 2016

- V Pháp chế; Vụ HCSN; Vụ NSNN;

- Cục Quản lý giá;

- Cục QL&GSBH;

- Tổng cục Thuế,

2. Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trgia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật quản lý thuế

- Tin, bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Hội ngh

Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các báo khác;...

04-12/2015

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan

3. Thuế Tài nguyên

- Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành biểu mc thuế suất thuế tài nguyên (thay thế Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13)

- Các vấn đề liên quan đến chính sách thuế

- Tin, bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Hội nghị

Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các báo khác;...

Quý I, II/2016

Tổng cục Thuế

VIII.

VỤ PHÁP CHẾ

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính góp phần hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính góp phần hoàn thiện thể chế KTTT định hưng XHCN.

- Nội dung và kết quả thực hiện các chương trình xây dựng văn bản QPPL vcác dự án Luật được Quc hội cho ý kiến và thông qua tại các kỳ họp Quốc hội trong năm 2016: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế GTGT; Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; Luật Quản lý sdụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án... các Thông tư của Bộ Tài chính

-Bài viết, tin,

- Phóng sự;

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV24); Cng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Thi báo Tài chính Việt Nam; Báo Hải quan; Trang thông tin pháp luật tài chính; một số cơ quan thông tấn, báo chí khác; ...

Cả năm 2016

- Vụ CST;

- Vụ HCSN;

- Cục QLCS;

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan.

2. Kết quban hành văn bản QPPL của Bộ Tài chính

Nội dung chính của văn bản, nội dung mới, nội dung sửa đi, bổ sung; khái quát những tác động lớn của văn bản đến đời sng kinh tế - xã hội.

- Tin, bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Thời báo tài chính Việt Nam;...

- Hàng tuần

3. Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2016

Nội dung chi tiết của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chính phủ năm 2016

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT BTC; Thời báo tài chính Việt Nam;...

Hàng tháng/ Quý

Thanh tra Bộ

4. Tổng quan về tình hình và kết quả trong tchức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Nghị quyết số 19 của Chính phủ;

- Các giải pháp, phương án đơn giản hóa TTHC;

- Một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 19.

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC, Cổng TTĐT Chính phủ; Thời báo Tài chính Việt Nam;...

Hàng tháng

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

- Kho bạc nhà nước

5. Công tác kiểm soát TTHC theo Nghi định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Việc công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ;

- Kết quả rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Thời báo Tài chính Việt Nam;....

Hàng tháng/quý

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

- Kho bạc nhà nước

6. Công tác rà soát TTHC theo Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư

Kết quả rà soát thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Bài viết

Cng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; Thời báo Tài chính Việt Nam;....

Công bố kết quả rà soát

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

NOTES: Ngoài ra, còn thường xuyên thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế như: hợp nhất, pháp điển văn bản QPPL; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ph biến, giáo dục pháp luật...

IX.

VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thị trường trái phiếu

Tái cơ cấu thị trường TPCP và công tác huy động vốn 2015

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hội thảo, Hội nghị

- Phóng sự

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Tháng 1/2016

- UBCKNN;

- Cục QL&GSBH

- Các đơn v có liên quan

Thông tư liên tịch thay thế thông tư liên tịch 106/2012 về phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng nhà nước

Theo tiến độ ban hành

Thông tư hướng dẫn về mua lại Trái phiếu Chính phủ trước hạn

Những kết quả đạt được của thị trường TPCP năm 2016

Năm /2016

Lấy ý kiến thành viên thị trường và các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hi thảo

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ;....

Quý I,IV/2016

UBCKNN

2. Quỹ hưu trí tự nguyện

Nghị định về Quỹ hưu trí tự nguyện

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hi thảo

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Theo tiến độ ban hành Nghị định

Các đơn vị có liên quan

3. Tài chính ngân hàng

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải công cộng

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hội tho

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí trong ngành;....

Tháng 2/2016

Các đơn vị có liên quan

Hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ

Tháng 3/2016

Các đơn vị có liên quan

4. Tín dụng chính sách

Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hp tác xã thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hội thảo

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các cơ quan báo;...

Tháng 9/2016

Các đơn vị có liên quan

Định hướng tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Tháng 12/2016

Vụ HCSN

5. Trò chơi có thưởng

Thông tư hướng dẫn nghị định về kinh doanh casino

- Tin, bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hi thảo

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC, một số cơ quan báo chí trong và ngoài ngành;...

Theo tiến độ ban hành Nghị định

Các đơn vị có liên quan

Thông tư hướng dẫn nghị định về kinh doanh đặt cược

X.

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Hội nhập và hợp tác tài chính trong tiến trình cải cách kinh tế đất nước.

Cam kết thuế quan và dịch vụ tài chính của Việt Nam và một số nước đối tác trong Hiệp định TPP, FTA Việt Nam - EU; Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu;

- Hội thảo;

- Trả lời phỏng vấn;

- Thông tin báo chí;

- Họp báo

Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh Truyền hình VITV; TTXVN; Vnexpress; Cổng TTĐT Chính phủ; Báo Tiền phong, Báo Đầu tư; các cơ quan báo chí,...

Quý I-IV/2016

- Tổng cục Hải quan;

- Tổng cục Thuế;

- Vụ CST;

- Các Sở Tài chính, và Sở Công Thương;

- VCCI; Dự án GIG

Các Thông tư sửa đổi các Biểu thuế FTA đang thực hiện của Việt Nam do chuyển đổi AHTN 2012 sang AHTN 2017;

Quý IV/2016

Tham vấn doanh nghiệp, Hiệp hội về phương án cam kết Hiệp định RCEP và AHKFTA; và tuyên truyền về 02 Hiệp định này sau khi kết thúc đàm phán.

Quý I-II/2016 Quý IV/2016

Triển khai thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ báo chí;...

Tháng 2/2016

- Tổng cục Hải quan;

- Tổng cục Thuế;

- Vụ CST;

- UBCKNN;

- Cục QL&GSBH;

- Cục QLN&TCĐN

Đặc san về Tiến trình hội nhập tài chính giai đoạn 2016-2030

In sách

Nhà xuất bản Tài chính

Chuyên đề hội nhập tài chính trong tiến trình cải cách kinh tế đất nước

- Trả lời phỏng vấn;

- Cung cấp thông tin

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ

Tháng 1-5/2016

- Tuyên truyền hoạt động của Lãnh đạo Bộ tham dự các Diễn đàn Hợp tác tài chính khu vực;

- Hội nhập và hợp tác tài chính; Nhóm đối tác tài chính công.

Bài viết

Cổng TTĐT Chính ph; Cổng TTĐT BTC

Cả năm 2016

Cục QLN&TCĐN

XI.

VỤ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1. Quản lý nhà nước

Thông tư hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể.

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Quý III/2016

- Vụ NSNN;

- Vụ I;

- Văn phòng Bộ

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC

Tháng 1/2016

- Vụ NSNN;

- Văn phòng Bộ

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậptrong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Thông tư hưng dẫn

- Nghị định quy định cơ chế tự chủ của 6 lĩnh vực (y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao và du lịch, dạy nghề, thông tin và truyền thông).

- Bài viết,

- Hội thảo

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các cơ quan báo chí;...

Sau khi Nghị đnh được Chính ph ký ban hành

- Vụ NSNN;

- Văn phòng Bộ;

- Cục KHTC

Cphần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/Đ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cả năm 2016

Cục TCDN

2. Bo đảm xã hội

Các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 ca Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Bài viết

- Hội thảo;

- Họp báo

Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí theo dõi ngành; Thi báo tài chính Việt Nam; ....

Quý II/2016

- Vụ NSNN;

- Vụ TCNH

Thực hiện chính sách theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Quý I/2016

XII.

VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Triển khai Luật Kế toán (sửa đổi)

- Bài viết;

- Họp báo

Cổng TTĐT Chính phủ; Thời báo tài chính Việt Nam

Cả năm 2016

Các đơn vị liên quan

XIII.

VỤ ĐẦU TƯ

Quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư vốn NSNN và TPCP theo kế hoạch hằng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Quý II/2016

Cc TH&TKTC

Đánh giá tình hình phân bổ, công khai giải ngân và các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư XDCB và vốn TPCP

XIV.

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

1. Kinh tế - tài chính VIệt Nam

n định kinh tế vĩ mô Việt Nam trong mối quan hệ hp tác chính sách tài khóa - chính sách tiền tệ

- Tin

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Ngân hàng; Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam; Thời báo Tài chính Việt Nam;,...

Quý I/2016

- Vụ NSNN;

- Vụ TCNH.

Đánh giá chính sách chi ngân sách cho an sinh xã hội

Quý I/2016

Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

Quý hoặc 6 tháng

Chính sách tài chính khuyến khích áp dụng kỹ thuật tưi nước tiên tiến, tưới nước tiết kiệm trong nông nghiệp

Quý II/2016

Phát triển thị trường tài chính hướng tới tăng trưởng xanh

- Tin

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Tài chính; Tạp chí Nhân vật và Sự kiện

Quý III/2016

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

Quý IV/2016

Hội thảo Vietnam Finance 2016

- Tin, bài viết;

- Lấy ý kiến chuyên gia.

Cổng TTĐT Chính phủ; Các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Tài chính;...

Quý III/2016

- Cục TH&TKTC

- Các nhà tài tr

Hội thảo khoa học ngành

- Hội thảo;

- Bài viết.

Tháng 3 - 12/2016

Vụ HCSN

Thông tin về lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Bài viết;

- Các ấn phẩm.

Các cơ quan báo, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính

Quý III/2016

2. Chính sách thuế

Chính sách thuế thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

- Tin;

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp cThuế;....

Quý I/2016

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Hải quan;

- Vụ CST;

Chính sách thuế nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp

Quý II/2016

3. Tài chính doanh nghiệp

Đánh giá nguy cơ phá sn của doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng chsố Altman Zscore

-Tin

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Hội nghị

- Hội thảo

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1-VTV24); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Tài chính; Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Tạp chí QLNQQG; Tạp chí Tài chính doanh nghiệp; Tạp chí Khoa hc và Phát triển;...

Quý I/2016

- UBCKNN;

- Cục TCDN.

Vốn mỏng và vấn đề tài chính doanh nghiệp

Xu hướng M&A một số ngành (bất động sản, thép, tiêu dùng)

Năm 2016: Doanh nghiệp và hội nhập

Giám sát hoạt động ngân hàng trong doanh nghiệp bảo hiểm

Quý I - II/2016

Cục QL&GSBH

Đánh giá nh hưởng của vốn chủ sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Quý II/2016

Cục TCDN

So sánh môi trường cạnh tranh của nền kinh tế trong thu hút FDI giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực

Quý III/2016

- UBCKNN;

- Cc TCDN.

4. Chiến lược Tài chính đến năm 2020

Kế hoạch hành động trung hạn (Tài liệu MTAP) giai đoạn 2016 - 2018 triển khai Chiến lược Tài chính đến năm 2020

Gii thiệu tài liệu

Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Kinh tế tài chính Vit Nam

Quý II/2016

Các nhà tài tr và các đơn vị liên quan

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020

- Hội thảo;

- Tin, bài viết

- Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 8- 11/2016

5. Kinh tế - Tài chính quc tế

Diễn biến về tình hình kinh tế tài chính thế giới trong các quý (I, II, III và IV) và cả năm 2016; Phản ứng chính sách của các nước và đánh giá tác động đến kinh tế Việt Nam

- Báo cáo trình Bộ;

- Tin, bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 3, 6, 9, 12/2016

Các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan

Vấn đề chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc: Tác động đến Việt Nam và các chính sách ứng phó

- Đề tài NCKH;

Tháng 12/2016

- Vụ HTQT;

Tác động của các FTA (TPP, AKFTA, VJEPA, ACFTA, AEC...) đến doanh nghiệp, thương mại, đầu tư... của Việt Nam

- Tin, bài viết

- Cục TCDN.

XV.

CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

1. Sửa đổi Luật qun lý nợ công

Về các quy định hiện hành và sự cần thiết phải điều chỉnh một số quy định của Luật Quản lý nợ công (và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Ý nghĩa của việc điều chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý nợ công sau 5 năm thực hiện Luật Quản lý nợ công và trong tình hình thực tế hiện nay.

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1; VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Báo Nn dân, Cổng TTĐT Chính ph; Các cơ quan báo chí;....

Hàng Quý (theo tiến độ sửa đổi Luật)

Các đơn vị liên quan

2. Định hướng chủ yếu của Chiến lược quản lý nợ công và nợ nước ngoài của quc gia gắn với định hướng, kế hoạch phát trin kinh tế xã hội.

Các nội dung Chiến lược gắn với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, các chủ trương chính sách, công tác quản lý trong việc triển khai chiến lược, những khó khăn thách thức có liên quan và tác động đến các chỉ tiêu về nợ công.

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1; VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Báo Nhân dân, Cổng TTĐT Chính phủ; các cơ quan báo chí;...

Quý II/2016

Các đơn vị liên quan

3. Định hướng điều chỉnh mt số chính sách về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, gồm: Tăng cường cho vay lại vi chính quyền địa phương; Điều chỉnh cơ cấu chịu rủi ro tín dụng giữa Chính phủ (Bộ Tài chính) và các cơ quan cho vay lại.

Mục đích, ý nghĩa, chủ trương và sự cần thiết của việc điều chỉnh chính sách cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Hội thảo

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1; VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Báo Nn dân, Cổng TTĐT Chính phủ; các cơ quan báo chí;...

Quý I-II/2016

Các đơn vị liên quan

4 .Công tác tái cơ cấu nợ công trong tình hình hiện nay

Thực trạng nợ công của Việt Nam, những rủi ro tiềm tàng đối với nợ công vmức nợ, cơ cu đồng tin, lãi sut và các rủi ro khác; sự cần thiết phải tái cơ cấu nợ công và tăng cường công tác quản lý nợ chủ động; ý nghĩa của việc tái cơ cấu nợ công đối với an toàn nợ trong tình hình hiện nay và những điều kiện cần thiết để thực hiện tái cơ cấu nợ công

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1; VTV24); Đài Tiếng nói Việt Nam; TTXVN; Báo Nhân dân, Cổng TTĐT Chính phủ; Các cơ quan báo chí;...

Quý II hoặc Quý III/2016 (tùy thuộc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và tình hình thực tế)

Các đơn vị liên quan

5. Tăng cường công tác thông tin, sliệu cập nhật về tình hình nợ công, chú trọng tính chính xác, sự nhất quán của thông tin.

Đáp ứng kịp thời, chính xác yêu cầu của các cơ quan quản lý, của Quốc hội và của công chúng về tình hình nợ công.

- Bản tin nợ công

- Báo cáo nhanh

- Báo cáo định kỳ/đột xuất

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang Thông tin quản lý nợ công;....

- Hàng tháng, định kỳ 6 tháng và đột xuất

Các đơn vị liên quan

6. Cung cấp thông tin, số liệu về nợ công, làm việc vi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các nhà đầu tư và các tchức tài chính về tình hình nợ công của Việt Nam

Tình hình nợ công nói chung và tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đối với các cơ quan xếp hạng tín nhiệm để có đánh giá đúng đắn về tình hình kinh tế của Việt Nam.

- Bài viết, hội thảo

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang Thông tin quản lý nợ công;...

Theo chương trình, kết quả làm việc

Các cơ quan xếp hạng tín nhiệm, tổ chức tài chính quốc tế và các nhà đầu tư.

7. Đưa tin về kết quả đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận vay nợ, viện trợ với nước ngoài; công tác huy đng vốn vay của Chính phủ.

Cập nhật tình hình kết quả huy động vốn trong năm của Chính phủ (Bộ Tài chính).

- Tin vắn

- Bài viết

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1; VTV24); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Theo chương trình, kết quả làm việc

Các đơn vị liên quan

XVI.

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

1. Tuyên truyn v công tác điu hành giá, bình n thị trường

Quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước góp phần kim soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

- Bài viết;

- Phóng sự truyền hình

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV24); Cng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục Quản lý giá; một số cơ quan báo chí;...

Tháng 1-2/2016

- Tổng cục Thuế;

- Vụ NSNN;

- Vụ HCSN;

- Cục TCDN.

Giá cthị trường Tết Bính Thân năm 2016 (tuyên truyền về công tác điều hành và giá cả thị trường Tết, đặc biệt là các mặt hàng thuộc diện quản lý của Nhà nước)

-Tin

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Chương trình bình ổn thị trường Tết Bính Thân: Phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bình ổn thị trưng Tết Bính Thân

Cuối tháng 1/2016

Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ công vào CPI năm 2016 và kiến nghị một số giải pháp điều hành giá

Tháng 1-2/2016

Giá dịch vụ y tế: Giá dịch vụ y tế đang tiến tới tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí cung cấp dịch vụ góp phần đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, mặt khác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cuối tháng 2/2016

Về điều hành giá xăng dầu trong đó kiên trì điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong điu hành giá xăng dầu và quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn;

- Gửi thông tin báo chí;

- Họp báo, giao ban báo chí

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV24); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục Quản lý giá; một số cơ quan báo chí khác;...

Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu; điều chnh giá bán điện bình quân

Điều hành giá điện, trong đó kiên trì điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước

Giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai giá của doanh nghiệp (xi măng, thép, LPG, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, cước vận tải,...) kiểm soát chặt chẽ phương án giá hàng hóa, dịch vụ được mua sm từ ngun NSNN

- Toàn văn Văn bản điều hành;

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang tin điện từ Cục Quản lý giá;...

- Từ tháng 01- 12/2016

- Khi có biến động về giá

Tuyên truyền về tình hình giá cả thtrường hàng tháng theo đnh kỳ

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Trang TTĐT Cục Quản lý giá

Thường xuyên hàng tháng

2. Tuyên truyền về cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá

Thông tư liên tịch Bộ Y tế- Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục Quản lý giá.

Theo tiến độ của Bộ Y tế

- Tổng cục Thuế;

- Vụ CST;

- Cục TH&TKTC

Luật phí, lệ phí: Sau khi Luật giá, Luật Phí và lệ phí tiếp tục là bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, điu hành giá. Trong đó, nhiều loại phí được chuyển sang giá, thể hiện rõ nét hơn cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước

- Bài viết

- Phóng sự

Đài truyền hình Việt Nam, Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí khác;...

Quý 3/2016

Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá thay thế Tiêu chuẩn thẩm định giá tại Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục Quản lý giá;...

Quý II/2016

Thông tư về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

XVII.

CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Các kết quả về đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa (CPH) DNNN

- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2015

- Kế hoạch triển khai giai đoạn 2016-2020

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; cơ quan báo chí;

Trước ngày 15/2/2016

Các đơn vị liên quan

Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22/2015/Đ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC;...

Cả năm 2016

Vụ HCSN

2. Một squy định về tổ chức và hoạt đng của SCIC

Một số quy định về tổ chc và hoạt động của SCIC

Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; cơ quan báo chí;...

Trước ngày 25/3

Các đơn vị liên quan

3. Vấn đề tài chính cho nông nghiệp

- Hướng dẫn lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kinh phí hoạt động công ích ngành chăn nuôi và thủy sản

- Hướng dẫn một số điều về HTX nông nghiệp

- Quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi; - Tái cơ cấu nông lâm trường

- Bài viết

- Tọa đàm

Cổng TTĐT BTC; Đài tiếng nói Việt Nam;...

Trước ngày 25/4/2016

Các đơn vị liên quan

4. Một số vấn đề về quy chế qun lý tài chính tại tập đoàn kinh tế nhà nước

Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí; Tập đoàn Hóa chất; Tập đoàn Cao Su; Tập đoàn Viettel; Tập đoàn VNPT

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

- Họp báo

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN, báo Nhân dân, Cổng TTĐT Chính phủ; các cơ quan báo chí;...

Tùy vào tiến độ các đề án

Các đơn vị liên quan

Một số vấn đề phát triển kinh tế, thực hiện theo định hướng của Quốc hội, Chính phủ (nhiệm kỳ mi)

Trước ngày 20/6/2016

Các đơn vị liên quan

Kết quả tái cơ cấu DNNN 6 tháng đầu năm và những vấn đề về tài chính doanh nghiệp mà Quốc hội quan tâm

Trước ngày 25/7/2016

Văn phòng Bộ

Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Báo Đầu tư, Thời báo kinh tế Việt Nam;...

Trước ngày 25/8/2016

Các đơn vị liên quan

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

-Bài viết

Trước ngày 25/9/2016

Các đơn vị liên quan

5. Xử lý nợ DNNN

- Nợ DNNN sau thời gian triển khai Quyết định 929

- Một số bất cập Nghị định 206/2013/NĐ-CP

- Hành lang pháp lý trong xử lý nợ gắn vi tái cơ cấu DNNN

- Định vị vai trò của DATC khi thị trường mua bán nợ hình thành; DNNN sau xử lý nợ

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

Các đơn vị liên quan

6. Hoạt động khác

Một số đim mới về dự thảo Nghị định thay thế Nghđịnh 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần

- Bài viết

- Hội thảo, tọa đàm

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Các cơ quan báo chí;...

Cả năm 2016

UBCKNN

Đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu DNNN và công tác của Cục năm 2016, kế hoch năm 2017

- Bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cả năm 2016

Các đơn vị liên quan

XVIII.

CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Công tác xây dựng VBPL và QPPL của ngành

Định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi)

- Bài viết;

- Hội thảo;

- Phóng sự

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Efinance; Thi báo Tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 1/2016;

Tháng 2/2016

Những quy định mi trong quản lý, sdụng tài sn tại đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới trong quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất

2. Quản lý tài sn công

Xin ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi)

Bài; Hội thảo; Phỏng sự

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Tạp chí eFinance; Thi báo Tài chính Việt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 3/2016

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị ca cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp

Bài viết

Báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015

- Bài viết;

- Hội thảo;

- Tọa đàm;

- Trả lời phỏng vấn.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance; Thi báo Tài chính; các cơ quan báo chí;...

Tháng 6/2016

Những kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm năm 2016

Tháng 7/2016

Dự thảo quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không

Tháng 8/2016

Những quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance; Thời báo Tài chính Viêt Nam; các cơ quan báo chí;...

Tháng 10/2016

Dự thảo quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông cảng biển

Tháng 9/2016

Những điểm mi trong xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc SHNN

Tháng 10/2016

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Tháng 11/2016

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Tháng 11/2016

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan Việt Nam tại nưc ngoài

Tháng 12/2016

ng dẫn hạch toán Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Tháng 12/2016

3. Tài chính đất đai

Quy định mi trong Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất

- Bài viết;

- Hội thảo;

- Tọa đàm;

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Viêt Nam (VTV1); Đài Tiếng nói Việt Nam; Tạp chí eFinance; Thời báo Tài chính Việt Nam; Cng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC; Các cơ quan báo chí;...

Tháng 2/2016

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Tháng 6/2016

Những kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2016

Tháng 7/2016

Hướng dẫn chính sách thu tin sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Tháng 10/2016

XIX.

CỤC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT BẢO HIỂM

1. Các văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo him

- Tập huấn -Bài viết

- Hội thảo

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Bản tin thị trường bảo hiểm; Thời Báo tài chính Việt Nam; Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục QLBH;...

8-9/2016

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư, xây dựng

4-5/2016

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế các Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Theo kế hoạch ban hành

Văn bản hướng dẫn bảo hiểm nông nghiệp

2. Hoạt đng khác

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược thị trường bo hiểm

- Bài viết

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Trang TTĐT Cục QLBH; Bản tin thị trường bảo him; Thời báo Tài chính Việt Nam;...

3/2016 (Sau khi Bộ phê duyệt)

Đánh giá tái cấu trúc doanh nghiệp bảo him

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm chủ xe cơ giới

- Tập huấn

- Bài viết

- Hội thảo

1/2016 (Sau khi Bộ phê duyệt)

Hội nghị thị trường bảo hiểm

4/2016 (Sau khi Bộ phê duyệt)

XX.

CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

1. Tin học tài chính

Nhìn lại một năm ứng dụng CNTT - thống kê tài chính (2015) và kế hoạch triển khai năm 2016

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance; Báo Hi quan; Thời báo Tài chính Việt Nam;...

Tháng 1/2016

Các đơn vị liên quan

Chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với NSNN.

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Tháng 2/2016

ng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020 ngành Tài chính

Đánh giá tình hình triển khai hệ thống eDocTC trong ngành Tài chính sau 6 tháng thực hiện (từ 1/12/2015).

Tạp chí eFinance

Tháng 6/2016

ng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ theo mô hình tập trang

Tạp chí eFinance

Tháng 11/2016

Vụ Tổ chức cán bộ

2. Chính phủ điện tử

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trin khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cng TTĐT BTC;...

Tháng 3/2016

TCT; TCHQ; UBCKNN; KBNN

3. Chuyên đề dịch vụ tài chính công trực tuyến

Triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho trên 70 TTHC thuộc 11 đơn vị thuộc Bộ theo tinh thần của Nghị quyết 36a của Chính phủ: Đến năm 2016, 100% các TTHC thuộc Bộ, triển khai DVCTT tối thiểu mức độ 3.

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1); Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance; báo Hải quan; Thời báo Tài chính Việt Nam;...

Tháng 4/2016

TCT; TCHQ; UBCKNN; KBNN

Kế hoạch, triển khai của các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng toàn bộ các thủ tục hành chính còn lại thành DVCTT mức độ 3 và 4 theo đúng quy định của Nghị quyết 36a

4. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính

Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử tài chính

- Bài viết; phỏng vấn

Tháng 5/2016

Các đơn vị liên quan

5. Tổ chức Hi thảo Vietnam Finance 2016

Chủ đề và thi gian triển khai phụ thuộc vào quyết định của Bộ.

- Tin, bài viết.

- Họp báo; Hội thảo;

Các cơ quan báo chí

Tháng 8/2016

Các đơn vị liên quan

6. Dịch vụ tài chính công trực tuyến

Phát triển Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance;..

Tháng 9/2016

Các đơn vị liên quan

7. Cơ chế chính sách trong lĩnh vực thống kê tài chính

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê thay thế Quyết định 2331/QĐ-BTC

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance; báo Hải quan; Thời báo Tài chính Việt Nam;...

Tháng 10/2016

Các đơn vị liên quan

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2010/QĐ-BTC về hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính.

8. Thống kê tài chính

Công tác cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

- Bài viết;

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; Tạp chí eFinance;..

Tháng 12/2016

Các đơn vị liên quan

XXI.

ĐOÀN THANH NIÊN

1. Công tác chính trị, tuyên giáo

Tổ chức Tết trồng cây tại Ba Vì, Hà Nội

Tchức đoàn

Cng TTĐT BTC

tháng 2/2016

Các đơn vị thuộc Bộ

Mittinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi tìm hiểu 85 năm ngày thành lập Đoàn

Lễ Mít tinh

Cổng TTĐT BTC

25/3/2016

Các đơn vị thuộc Bộ

Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc bình yên tại Quảng Trị (nhóm 1)

Hoạt động vì cộng đồng tại địa phương

Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí, tạp chí khác;...

25/7/2016

Tri ân các liệt sỹ ngành Tài chính tại Tuyên Quang (nhóm 2)

Nghĩa tình Biên giới và Trường Sa thân yêu

Tổ chức đoàn

Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí, tạp chí khác;...

tháng 3-12/2016

T chc hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tài chính

Mít tinh kỷ niệm

14/4/2016

2. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vvà hoạt động phong trào

Hành trình Thanh niên làm theo lời Bácphối hợp chương trình giáo dục truyền thống

Tchức đoàn công tác thực tế tại Nghệ An

Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí, tạp chí khác;...

Dự kiến tháng 5/2016

Các đơn vị thuộc Bộ; Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Chương trình chắc sóc thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc

Tổ chức tại Trụ sBộ

15/9/2016

Chủ đề Thanh niên với môi trườngnằm trong chuỗi hoạt động Chống biến đổi khí hậu

Tổ chức hội thảo và hoạt động thực tế tại địa phương

Các tháng

T chc giải bóng đá Mùa xuân, chọn lựa những đội bóng đạt giải cao để tham gia Giải Mini thường niên Đoàn thanh niên nhân kỷ niệm 60 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổ chức giải đối với các đơn vị Đoàn thuộc Bộ

Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí, tạp chí khác;...

Dự kiến trung tuần tháng 3/2016

Các đơn v thuc B

Tổ chức chương trình Gala Ấn tượng tháng 4chào mừng 60 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tài chính

Hoạt động tập trung tại Tầng 10 Trụ sở Bộ

Dự kiến trước ngày 14/4/2016

Các Hội thảo: liên quan đến công tác thanh niên thời đại mới; thanh niên cống hiến và hiến kế cho sự phát triển của ngành; thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học; thanh niên tham mưu các chính sách,...

Tổ chức hội đàm, hội thảo, kết hợp vi hoạt động thực tế, tham quan các mô hình

Các tháng

- Đoàn Khối TW;

- Các Đoàn cơ sở.

3. Hoạt động tình nguyện

Chương trình Ấm áp tình ngườivề với đồng bào Miền Núi, chung tay góp sức xây dựng cộng đồng

Tổ chức đoàn công tác từ thiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Cổng TTĐT BTC; một số cơ quan báo chí, tạp chí khác;...

Cuối tháng 1/2016

Văn phòng Đoàn Bộ;

Công đoàn Bộ;

Các Tổng cục;

Các đơn vị trong Bộ

Cuộc vận động của TW Đoàn và Đoàn Khối TW trong chương trình Nghĩa tình Biên giới hải đảotổ chức hàng năm

Tchức hoạt động thực tế tại địa phương

Quý 3/2016

Các hoạt động khác theo chỉ đạo của Đoàn cp trên

Theo thc tế

Các tháng

XXII.

ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH

1. Tuyên truyền các nội dung liên quan đến trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

- Ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội đảng lần thứ XII;

- Các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội;

- Đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của đại hội Đảng toàn quốc ln thứ XII.

- Những kết quả trên các lĩnh vực của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và của Đảng bộ Tài chính trong 5 năm qua (2010 - 2015);

- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tin; bài viết

- Trả lời phỏng vấn

Cổng TTĐT BTC; Tạp chí Xây dựng Đảng; Thời báo tài chính Việt Nam; Thông tin Công tác Đảng (Đặc san của Đảng bộ Bộ Tài chính); Chuyên mục điện tử Đảng bộ Bộ Tài chính”;…

Từ 01/1/2016 đến hết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

- Cục TH&TKTC

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

2. Tuyên truyền kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI gắn với việc “Học tp và làm theo tấm gương đo đức Hồ Chí Minh”.

Kết quả khắc phục những yếu kém tồn tại của các cấp ủy và tổ chức đảng, đảng viên trên các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng

-Bài viết

Tạp chí tài chính; Thời báo tài chính Việt Nam; Báo Nhân dân; Tạp chí Xây dựng Đảng;...

Từ 05/2- 30/10/2016

- Cục TH&TKTC

- Các đảng bộ, chi bộ trc thuc.

3. Tuyên truyền các hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hướng tới các ngày lễ lớn của dân tộc và 71 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính

Thông tin Công tác Đảng;

Tạp chí Tài chính

Từ 05/01- 30/12/2016

Các đảng bộ, chi bộ trc thuc

4. Tuyên truyền Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tchức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong quá trình thực hiện việc Hc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tchức đảng trong thi gian ti.