NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo
______________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 20/CP ngỳ 1-3-1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo ngân hàng nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo, thủ trưởng các vụ, Cục, ban, đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại và Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm