ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ .TU ngày 10/7/1994 của Tỉnh ủy Lào Cai về phân công, phân cấp công tác tổ chức cán bộ;

Xét tờ trình về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Giám đốc Sở Y tế;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh. Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng