ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 210/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệtĐề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến”

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung tâm LLTP Quốc gia - BTP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện văn bản số 42/UBND-NC ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ”; Văn bn số 4428/BTP-TTLLTPQG ngày 01/12/2015 của Bộ Tư pháp “V/v thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ” UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệtĐề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến” (sau đây gọi tắt Đề án).

Áp dụng phương thức mới trong việc tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính.

Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án.

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Đề án.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp:

1.1. Giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

1.2. Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; biên soạn, phát hành các tờ rơi, tờ gấp.

1.3. Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền rộng rãi, có hiệu quả phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giới thiệu về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình tỉnh dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến về Đề án.

c) Sở Tài chính:

Hướng dẫn các sở, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

đ) Đề nghị Bưu điện tỉnh Lâm Đồng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Niêm yết công khai các quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

e) Thời gian thực hiện:

Đề án được thực hiện trong 02 năm (2016 - 2017)

2. Triển khai dịch vụ nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính:

2.1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thống nhất, xây dựng thỏa thuận phối hợp thực hiện nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Thực hiện ký hợp đồng cung ứng dịch vụ nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng theo Hợp đồng mẫu do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành.

2.2. Đề nghị Bưu điện tỉnh Lâm Đồng:

Phối hợp với Sở Tư pháp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ nhận hồ sơ yêu cu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuyn phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính;

Triển khai dịch vụ nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên toàn hệ thống bưu cục và điểm phục vụ bưu chính của mình sau khi ký hp đng với Sở Tư pháp.

2.3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2016

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác Lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính:

3.1. Sở Tư pháp cử cán bộ làm công tác Lý lịch tư pháp tham gia các lp tập huấn kỹ năng cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

3.2. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

4. Triển khai thực hiện việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch v bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến:

4.1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến theo lộ trình Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bố trí, sắp xếp cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng Hành chính Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia - Bộ Tư pháp và Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an (C53) triển khai giải pháp “Kiềng ba chân” trong việc tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp đảm bảo đúng thời hạn quy định để phục vụ việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cn thiết cho việc trin khai thực hiện phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến và trin khai giải pháp “King ba chân” trong việc tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp.

4.2. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp đảm bảo đúng thời hạn quy định để phục vụ việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

Chỉ đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27), nghiên cứu, cải tiến quy trình giải quyết nhằm rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

4.3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng:

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến và triển khai giải pháp “Kiềng ba chân” trong việc tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp

4.4. Thời gian thực hiện:

Đối với phương thức cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính: triển khai từ tháng 3/2016

Đối với phương thức đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến: triển khai trong Quý III năm 2016.

5. Tổng kết thực hiện Đề án, xây dựng báo cáo tổng kết gửi Bộ Tư pháp:

5.1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Đề án, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

5.2. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

III. Tổ chức thc hin:

1. Trách nhi m thực hiện:

Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Đnghị các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực các nội dung theo Kế hoạch được duyệt.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đối với các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện ngay trong năm 2016, các sở, ban, ngành căn cứ Kế hoạch, chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện trong các năm tiếp theo, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./